КодСпециалностФормаВид таксаСвободниМясто на обучениеПоясненияНаправление
ПО-512Английска филология. Лингвистика и преводЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).2.1. Филология
ПО-542Английска филология. Лингвистика и преводЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления. Изисква се владеене на английски език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).2.1. Филология
ПО-496Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)ЗадочнаПлатено обучение6В. ТърновоПрием на кандидати от друго направление: Кандидатите от друго направление не притежават учителска правоспособност. Приемът им се осъществява след представяне на доказателство за равнището на владеене на английски език: Международен сертификат – минимум на равнище В 2 от Европейската езикова рамка (самостоятелно владеене). Академична справка - с хорариум от най-малко 400 часа обучение по английски език във висше училище. Диплома от езикова гимназия с профил „английски език” като първи чужд език.1.2. Педагогика
ПО-481Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)ЗадочнаПлатено обучение6В. ТърновоПрием на кандидати от същото направление: Кандидатите от същото направление вече притежават учителска правоспособност. Техният прием се осъществява след представяне на доказателство за равнището на владеене на английски език: Международен сертификат – минимум на равнище В 2 от Европейската езикова рамка (самостоятелно владеене). Академична справка - с хорариум от най-малко 400 часа обучение по английски език във висше училище. Диплома от езикова гимназия с профил „английски език” като първи чужд език. Приемът на кандидати, завършили бакалавърската степен на образователните програми: “Предучилищна педагогика и чужд език (английски)” и “Начална училищна педагогика и чужд език (английски)” в български висши училища, се осъществява чрез представяне на дипломата за бакалавърска степен по тези специалности.1.2. Педагогика
ПО-519Англицистика. Език - култура - литератураЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).2.1. Филология
ПО-390АрхеологияЗадочнаПлатено обучение6В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления2.2. История и археология
ПО-405АрхеологияЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври по специалност „Археология“2.2. История и археология
ПО-408Архивистика и документалистикаЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление и специалностите: „История“, „Археология“, „История и география“, „История и философия“, „История и чужд език“, „Български език и история“, „Етнология“, „Балканистика“ (с профил История)2.2. История и археология
ПО-391Архивистика и документалистикаЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления2.2. История и археология
ПО-417Бизнес администрацияДистанционнаПлатено обучение6В. ТърновоБакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика3.7. Администрация и управление
ПО-434Бизнес администрацияДистанционнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.7. Администрация и управление
ПО-447Бизнес администрацияДистанционнаПлатено обучение6В. ТърновоПрофесионални бакалаври в същото професионално направление3.7. Администрация и управление
ПО-317Богословие на личността и обществотоДистанционнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати, завършили направление 2.4. Религия и теология2.4. Религия и теология
ПО-316Богословие на личността и обществотоЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати, завършили направление 2.4. Религия и теология2.4. Религия и теология
ПО-516Българският език - актуални приложни аспектиЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление 2.1. Филология - Българска филология, Приложна лингвистика. Български език, английски език и информационни технологии; както и от професионалните направления 1.3. Педагогика на обучението по... (Бъгкларски език и история, Български език и география, Български език и чужд език, Български език и информационни технологии); 1.2. Педагогика;2.1. Филология
ПО-539Българският език - актуални приложни аспектиЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати от небългаристични специалности, които са изучавали дисциплината „Съвременен български език“ („Българска граматика“).2.1. Филология
ПО-514Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)ЗадочнаПлатено обучение2В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление, както и от професионалните направления 1.3. Педагогика на обучението по... (български език + чужд език, география, история, информационни технологии и други); 1.2. Педагогика; 2.2. История и археология; 2.4. Религия и теология; 3.3. Социология, антропология и науки за културата; други хуманитарни професионални направления.2.1. Филология
ПО-395География и икономикаЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление и за завършили специалностите: „География“ (с учителска правоспособност), „История и география“, „Български език и география“, „География и биология“1.3. Педагогика на обучението по...
ПО-413География, геополитика и обществено развитиеЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление и за завършили специалностите: „География“, „История и география“, „Български език и география“, „География и биология“, „Регионално развитие и политика“, „Регионално развитие и геоикономика“ и др.4.4. Науки за земята
ПО-384География, геополитика и обществено развитиеЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления4.4. Науки за земята
ПО-392Гражданско образованиеЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления1.3. Педагогика на обучението по...
ПО-369Дигитална трансформация на бизнеса и образованиетоЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-357Дигитална трансформация на бизнеса и образованиетоЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии магистърската програма е с продължителност 3 семестъра4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-565Дигитална трансформация на бизнеса и образованиетоЗадочнаПлатено обучение4ПлевенЗа кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-528Дигитални комуникации и медииЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоПрограмата е предназначена за студенти с квалификация по: • Социални, стопански и правни науки • Хуманитарни науки • Педагогически науки • Сигурност и отбрана // Програмата е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”3.5. Обществени комуникации и информационни науки
ПО-421Дигитално предприемачествоЗадочнаПлатено обучение10В. ТърновоБакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика3.7. Администрация и управление
ПО-438Дигитално предприемачествоЗадочнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.7. Администрация и управление
ПО-453Екзистенциално споделянеЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа завършили същото професионално направление 2.3. Философия2.3. Философия
ПО-462Екзистенциално споделянеЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа завършили друго професионално направление2.3. Философия
ПО-387ЕтнологияДистанционнаПлатено обучение3В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.1. Социология, антропология и науки за културата
ПО-433Здравен мениджмънтЗадочнаПлатено обучение6В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.7. Администрация и управление
ПО-349Изящни изкуства - 3D дизайн и триизмерна графикаЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа бакалаври или магистри в друго професионално направление.8.2. Изобразително изкуство
ПО-352Изящни изкуства - 3D дизайн и триизмерна графикаЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.8.2. Изобразително изкуство
ПО-343Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникацииЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа бакалаври или магистри в друго професионално направление.8.2. Изобразително изкуство
ПО-345Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникацииЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.8.2. Изобразително изкуство
ПО-336Изящни изкуства - СкулптураЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.8.2. Изобразително изкуство
ПО-331Изящни изкуства - СтенописЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа бакалаври или магистри в друго професионално направление.8.2. Изобразително изкуство
ПО-333Изящни изкуства - СтенописЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.8.2. Изобразително изкуство
ПО-377Информатика. Корпоративни мрежови средиЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-362Информатика. Корпоративни мрежови средиЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-576Информационни и комуникационни технологии в началното училищеДистанционнаПлатено обучение2В. ТърновоБакалаври или магистри в професионално направление 1.2.Педагогика1.2. Педагогика
ПО-495Информационни и комуникационни технологии в образованиетоДистанционнаПлатено обучение3В. ТърновоБакалаври или магистри, притежаващи учителска правоспособност, независимо от специалността1.2. Педагогика
ПО-480Информационни и комуникационни технологии в образованиетоДистанционнаПлатено обучение1В. ТърновоБакалаври или магистри в професионално направление 1.2. Педагогика1.2. Педагогика
ПО-370Информационни технологии в съдебната и изпълнителната властЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-403История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и СредновековиетоЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалностите от професионално направление 2.2 История и археология, 1.3. Педагогика на обучението по... – специалности История и география, Български език и история, История и философия, История и чужд език (английски/френски език), както и специалност Етнология/Етнология и културна антропология от направление 3.1. Програмата е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”2.2. История и археология
ПО-389История. Българска историяЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления2.2. История и археология
ПО-397История. Българска историяЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и специалностите: „История“, „Археология“, „История и география“, „История и философия“, „История и чужд език“, „Български език и история“, „Етнология“, „Балканистика“ (с профил История)2.2. История и археология
ПО-361Компютърни науки. Приложни компютърни наукиЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-373Компютърни науки. Приложни компютърни наукиЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-527Комуникационен и библиотечен мениджмънтЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление3.5. Обществени комуникации и информационни науки
ПО-553Комуникационен и библиотечен мениджмънтЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления3.5. Обществени комуникации и информационни науки
ПО-468Корпоративна и информационна сигурностЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление9.1. Национална сигурност
ПО-460Корпоративна и информационна сигурностЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа завършили същото професионално направление 9.1 Национална сигурност и професионално направление 9.2 Военно дело9.1. Национална сигурност
ПО-386Културен туризъмДистанционнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.1. Социология, антропология и науки за културата
ПО-410Културен туризъмДистанционнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и за завършили специалности: „Културен туризъм“, „Етнология“, „История“, „Археология“, „История и география“, „Български език и история“, „История и философия“, „История и чужд език“, „География“, „Български език и география“3.1. Социология, антропология и науки за културата
ПО-411Културна антропологияЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри по специалности от същото професионално направление и от професионално направление 2.2. История и археология, както и за завършили специалности: „Български език и история“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“3.1. Социология, антропология и науки за културата
ПО-404Културно-историческо наследство /Културен туризъм/ДистанционнаПлатено обучение2В. ТърновоЗа кандидати с ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ и от професионалните направления: 1.3. Педагогика на обучението по... (история + география, български език, философия, чужд език и други); 2.4. Религия и теология; 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.9. Туризъм2.2. История и археология
ПО-504Литература и култураЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление2.1. Филология
ПО-544Литература и култураЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления - 1.2. Педагогика; 1.3 Педагогика на обучението по... (специалности, свързани с български език, чужд език, история); 2.3. Философия; 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки2.1. Филология
ПО-448МаркетингДистанционнаПлатено обучение8В. ТърновоПрофесионални бакалаври в същото професионално направление3.8. Икономика
ПО-440МаркетингДистанционнаПлатено обучение6В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.8. Икономика
ПО-423МаркетингДистанционнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“3.8. Икономика
ПО-422МаркетингЗадочнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“3.8. Икономика
ПО-439МаркетингЗадочнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.8. Икономика
ПО-365Математически структури в информационната сигурностЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика, и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии4.5. Математика
ПО-524Медии и пиар комуникацияЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление3.5. Обществени комуникации и информационни науки
ПО-551Медии и пиар комуникацияЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления3.5. Обществени комуникации и информационни науки
ПО-444Международни икономически отношения. Международен бизнесЗадочнаПлатено обучение10В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.8. Икономика
ПО-425Международни икономически отношения. Международна икономикаДистанционнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“3.8. Икономика
ПО-424Международни икономически отношения. Международна икономикаЗадочнаПлатено обучение9В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“3.8. Икономика
ПО-409МузеологияЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоБакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и специалностите: „История“, „Археология“, „Етнология“, „Културен туризъм“, „История и география“, „Български език и история“, „История и философия“, „История и чужд език“, „Балканистика“ (с профил История)2.2. История и археология
ПО-535Немски език и чуждоезиково обучение в средното училищеЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления и за кандидати, притежаващи ОКС „професионален бакалавър” от същото професионално направление. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).1.3. Педагогика на обучението по...
ПО-401Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методологияЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалностите от професионално направление 2.2 История и археология, 1.3. Педагогика на обучението по... – специалности История и география, Български език и история, История и философия, История и чужд език (английски/френски език), както и специалност Етнология/Етнология и културна антропология от направление 3.1. Програмата е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”2.2. История и археология
ПО-399Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследствоЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и специалностите: „История“, „Археология“, „История и география“, „История и философия“, „История и чужд език“, „Български език и история“, „Етнология“, „Балканистика“ (с профил История)2.2. История и археология
ПО-388Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследствоЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления2.2. История и археология
ПО-407Обща история. Нова и съвременна история на ЕвропаЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление и специалностите: „История“, „Археология“, „История и география“, „История и философия“, „История и чужд език“, „Български език и история“, „Етнология“, „Балканистика“ (с профил История)2.2. История и археология
ПО-442Общински финансиЗадочнаПлатено обучение9В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления (съвместно с ВУЗФ – гр. София)3.8. Икономика
ПО-430Общински финансиЗадочнаПлатено обучение10В. ТърновоБакалаври или магистри в професионално направление 3.7 Администрация и управление или 3.8 Икономика (съвместно с ВУЗФ – гр. София)3.8. Икономика
ПО-479Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общностиДистанционнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и логопедия, Социална педагогика, Специална педагогика, Педагогика и други сродни специалности1.2. Педагогика
ПО-497Педагогика на обучението по музикаЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври или магистри в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство или завършили музикални специалности в чужди университети и музикални академии, непритежаващи учителска правоспособност1.3. Педагогика на обучението по...
ПО-472Педагогика на ранното детствоЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри от професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по ..., както и завършили други професионални направления, които притежават професионална квалификация „учител“.1.2. Педагогика
ПО-456Политическа психологияЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в професионални направления от области на висше образование 3. Социални, сопански и правни: Психология, Политически науки, Право,Обществени комуникации и информационни науки, Социология, антропология и науки за културата, Администрация и управление, Социални дейности.3.2. Психология
ПО-465ПолитологияЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление3.3. Политически науки
ПО-466Политология. Дипломация и национална сигурностЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление3.3. Политически науки
ПО-457Политология. Дипломация и национална сигурностЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа завършили специалност “Политология”, професионално направление 3.3. Политически науки и специалност ”Национална сигурност”, професионално направление 9.1. Национална сигурност (специалисти)3.3. Политически науки
ПО-561Политология. Дипломация и национална сигурностЗадочнаПлатено обучение4ВрацаЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление3.3. Политически науки
ПО-458Политология. Международни отношенияДистанционнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа завършили специалност “Политология”, професионално направление 3.3. Политически науки, специалност ”Национална сигурност”, професионално направление 9.1. Национална сигурност (специалисти) и специалности от професионално направление 3.6. Право и 3.8. Икономика3.3. Политически науки
ПО-467Политология. Международни отношенияДистанционнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление3.3. Политически науки
ПО-475Предучилищна и начална училищна педагогикаЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври по предучилищна педагогика, начална училищна педагогика, предучилищна педагогика и чужд език, начална училищна педагогика и чужд език, начална училищна педагогика и специална педагогика, предучилищна педагогика и логопедия1.2. Педагогика
ПО-566Предучилищна и начална училищна педагогикаЗадочнаПлатено обучение6ПлевенПрофесионални бакалаври по предучилищна педагогика, предучилищна педагогика и чужд език или по начална училищна педагогика и начална училищна педагогика и чужд език1.2. Педагогика
ПО-454Приложна психологияЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление 3.2. Психология3.2. Психология
ПО-560ПсихологияЗадочнаПлатено обучение2ВрацаЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление3.2. Психология
ПО-521Психология на езиковата комуникацияЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото или друго професионално направление (от областите на висше образование: 1. Педагогически науки, 2. Хуманитарни науки, 3. Социални, стопански и правни науки).2.1. Филология
ПО-455Психология. Социална психологияЗадочнаПлатено обучение7В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление 3.2. Психология3.2. Психология
ПО-414Психо-социална рехабилитацияЗадочнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление 3.4. Социални дейности и специалности: Социална педагогика, Специална педагогика, Психология, Кинезитерапия, Ерготерапия, Медицинска рехабилитация3.4. Социални дейности
ПО-419Публична администрацияДистанционнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика3.7. Администрация и управление
ПО-436Публична администрацияДистанционнаПлатено обучение2В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.7. Администрация и управление
ПО-412Регионално развитиеЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление и за завършили специалностите: „География“, „История и география“, „Български език и география“, „География и биология“, „Регионално развитие и политика“, Регионално развитие и геоикономика“ и др.4.4. Науки за земята
ПО-385Регионално развитиеЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления4.4. Науки за земята
ПО-323Религиозно образованиеЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа кандидати, които са бакалаври и магистри от други професионални направления, с придобита педагогическа правоспособност.2.4. Религия и теология
ПО-483Ръководство на музикални съставиЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри по специалност „Педагогика на обучението по музика“ или бакалаври или магистри по друга сродна музикална специалност, придобита в български или чужд университет или музикална академия (напр. НМА, АМТИИ), притежаващи учителска правоспособност1.3. Педагогика на обучението по...
ПО-494Социална педагогикаДистанционнаПлатено обучение2В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления, притежаващи учителска правоспособност, както и кандидатите от специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Педагогика“, „Специална педагогика“ и други сродни специалности1.2. Педагогика
ПО-501Социална педагогикаДистанционнаПлатено обучение5В. ТърновоПрофесионални бакалаври в професионално направление 1.2. Педагогика1.2. Педагогика
ПО-450Социална философияЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа завършили същото професионално направление 2.3. Философия2.3. Философия
ПО-461Социална философияЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа завършили друго професионално направление2.3. Философия
ПО-446Социални дейностиЗадочнаПлатено обучение9В. ТърновоПрофесионални бакалаври в същото професионално направление3.4. Социални дейности
ПО-432Социални дейностиЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.4. Социални дейности
ПО-415Социални дейностиЗадочнаПлатено обучение9В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление 3.4. „Социални дейности” или по образователни програми (специалности): Теология и социално служение, Социална педагогика, Психология3.4. Социални дейности
ПО-416Социални иновации и социални политикиЗадочнаПлатено обучение9В. ТърновоБакалаври или магистри по специалности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки// Програмата е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”3.4. Социални дейности
ПО-474Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейностиДистанционнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври или магистри по специалности социална педагогика, специална педагогика, психология, социални дейности или други сродни специалности1.2. Педагогика
ПО-473Социалнопедагогическа работа с деца в рискДистанционнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври или магистри по специалности социална педагогика, специална педагогика, психология, социални дейности или други сродни специалности както и специалности от професионално направление 1.2. Педагогика.1.2. Педагогика
ПО-523Средновековна българска християнска култураЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в същото професионално направление и за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления – 1.3. Педагогика на обучението по... – специалности, свързани с история, етнология; 2.2. История и археология; 2.4. Религия и теология; 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.9. Туризъм.2.1. Филология
ПО-443Счетоводство и контролДистанционнаПлатено обучение4В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.8. Икономика
ПО-426Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятияЗадочнаПлатено обучение9В. ТърновоЗа кандидати, притежаващи степен бакалавър по Счетоводство и контрол3.8. Икономика
ПО-427Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятиетоЗадочнаПлатено обучение6В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“3.8. Икономика
ПО-451Съвременна философияЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа завършили същото професионално направление 2.3. Философия2.3. Философия
ПО-477Съвременни образователни технологииДистанционнаПлатено обучение2В. ТърновоБакалаври или магистри от професионално направление „Педагогика“ или с професионална квалификация „учител“1.2. Педагогика
ПО-325ТеологияЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа кандидати завършили ОКС бакалавър или магистър по други професионални направления.2.4. Религия и теология
ПО-367Технологии за обучение по математика и информатикаЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоКандидатите за обучение по тази програма трябва да притежават ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. Те трябва да притежават професионална квалификация „учител“ по математика и информатика/информационни технологии.1.3. Педагогика на обучението по...
ПО-509Транслатология с два чужди езикаЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).2.1. Филология
ПО-548Транслатология с два чужди езикаЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).2.1. Филология
ПО-546Транслатология с един чужд езикЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).2.1. Филология
ПО-507Транслатология с един чужд езикЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).2.1. Филология
ПО-449ТуризъмЗадочнаПлатено обучение9В. ТърновоПрофесионални бакалаври в същото професионално направление3.9. Туризъм
ПО-445ТуризъмЗадочнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.9. Туризъм
ПО-431Туризъм. Събитиен туризъмЗадочнаПлатено обучение10В. ТърновоЗа кандидати със завършена образователно-квалификационна степен бакалавър по туризъм3.9. Туризъм
ПО-358Уеб технологии и разработване на софтуерЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, както и инженерни специалности от областта на софтуерните, компютърните и комуникационните системи и технологии4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-374Уеб технологии и разработване на софтуерЗадочнаПлатено обучение7В. ТърновоЗа кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления4.6. Информатика и компютърни науки
ПО-435Управление на проектиЗадочнаПлатено обучение10В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.7. Администрация и управление
ПО-418Управление на проектиЗадочнаПлатено обучение9В. ТърновоБакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика3.7. Администрация и управление
ПО-420Управление на човешките ресурсиЗадочнаПлатено обучение3В. ТърновоБакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика3.7. Администрация и управление
ПО-437Управление на човешките ресурсиЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.7. Администрация и управление
ПО-485Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребностиЗадочнаПлатено обучение2В. ТърновоБакалаври по „Педагогика на обучението по физическо възпитание“1.3. Педагогика на обучението по...
ПО-463ФилософияЗадочнаПлатено обучение4В. ТърновоЗа завършили друго професионално направление2.3. Философия
ПО-429ФинансиДистанционнаПлатено обучение10В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“3.8. Икономика
ПО-441ФинансиДистанционнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в други професионални направления3.8. Икономика
ПО-428Финансово-счетоводен мениджмънтДистанционнаПлатено обучение8В. ТърновоБакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“3.8. Икономика
ПО-321Църковна история и богослужебно преданиеЗадочнаПлатено обучение5В. ТърновоЗа кандидати, завършили направление 2.4. Религия и теология2.4. Религия и теология