Assoc. Prof. PhD Vanya Nikolova Sapundzhieva

University e-mail: v.sapundjieva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Christian art and culture

Publications


2021

2020

2019

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2001

Participation in Projects


Възникване на Тревненската иконописна школа и връзките й с изкуството на Балканите XVII – XVIII в.

13.1.2010 г. - 13.1.2012 г.
Цели на проекта:
Чрез въвеждане в научно обръщение на нови данни и резултати от проведените проучвания на учени от Балканите в областта на християнското изкуство от XVII – XVIII в. да се изясни произхода на ранните зографи от Трявна и връзките на тяхното изкуство с паметници от Балканите.
Чрез проучването и публикуването на широк кръг от паметници на християнското изкуство основно от териториите на днешна Гърция, Албания и България ще се даде възможност да бъдат разгледани произведенията на ранните тревненски зографи в балкански контекст, ще се систематизират и представят на едно място максимален брой творби на тези зографи, както и чрез публикуването на резултатите ще се даде по-широка известност на основоположниците на една от най-многобройните зографски школи от поствизантийския период в България.

Българското културно наследство през погледа и обектива на съвременния образописец

9.5.2012 г. - 10.12.2012 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект има за цел чрез съвместна работа на преподаватели и студенти в ОКС магистър да се извърши обогатяване на снимковия фонд на специалността, свързан с паметници на монументалното изкуство и на иконописни произведения.