Assoc. Prof. PhD Vanya Nikolova Sapundzhieva

University e-mail: v.sapundjieva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Christian art and culture

Publications


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2001

Participation in Projects


Възникване на Тревненската иконописна школа и връзките й с изкуството на Балканите XVII – XVIII в.

13.1.2010 г. - 13.1.2012 г.
Цели на проекта:
Чрез въвеждане в научно обръщение на нови данни и резултати от проведените проучвания на учени от Балканите в областта на християнското изкуство от XVII – XVIII в. да се изясни произхода на ранните зографи от Трявна и връзките на тяхното изкуство с паметници от Балканите.
Чрез проучването и публикуването на широк кръг от паметници на християнското изкуство основно от териториите на днешна Гърция, Албания и България ще се даде възможност да бъдат разгледани произведенията на ранните тревненски зографи в балкански контекст, ще се систематизират и представят на едно място максимален брой творби на тези зографи, както и чрез публикуването на резултатите ще се даде по-широка известност на основоположниците на една от най-многобройните зографски школи от поствизантийския период в България.

Българското културно наследство през погледа и обектива на съвременния образописец

9.5.2012 г. - 10.12.2012 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект има за цел чрез съвместна работа на преподаватели и студенти в ОКС магистър да се извърши обогатяване на снимковия фонд на специалността, свързан с паметници на монументалното изкуство и на иконописни произведения.

„Света гора Атонска и Света гора Търновска. Пространства на духовността“

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Международната научна конференция „Света гора Атонска и Света гора Търновска. Пространства на духовността“ (16 – 18 октомври 2023 г.) с изложба на фотоси от Света гора се организира с благословението на св. Протат на Света гора – Атон по повод 630-годишнината от завладяването на старопрестолния Търновград и заточението на св. Евтимий, патриарх Търновски (1393 г.). Концепцията на съорганизаторите (Научноизследователският център „Търновска книжовна школа“, Атонският център в Солун "Агиоритики естиа" и Солунският университет „Аристотел“) е чрез провеждането на форума да бъдат положени основите на традиция в научно-художествените и културните взаимоотношения на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ с двата научно-образователни и духовно-културни центъра в Солун за оповестяване на постиженията от съвместната ни работа по изследване на културно-историческото наследство на Византия и България през Средните векове и неговата актуалност до днес. Форумът е тематичен, с интердисциплинарен характер и предоставя възможност за диалог и обмяна на идеи между чуждестранни и български учени, профилирани в различни медиевистични направления: литературоведи, езиковеди, историци, теолози, археолози и културолози, чиито научни интереси са насочени към изследването на културните връзки на Балканите. Така ще бъде осигурена възможност да станат обществено достояние непреходни културни ценности, съхранени през вековете в атонските манастири и свързани с късносредновековната ни история и култура, и необходими днес за успешното развитие на европейското духовно пространство. Избраната тема на научния форум вписва Великотърновския университет – съвременният наследник на духовните обединителни идеи и ценности на средновековната Търновска школа сред тези свети места, които през всички времена отправят актуални послания с непреходна стойност. Предвижда се работните езици на форума да бъдат български и гръцки, с осигурен консекутивен превод. Екипът по изпълнение на проекта се състои от утвърдени и млади учени и докторанти от България и Гърция, което е гарант за приемственост в научноизследователската работа и художествено-творческото сътрудничество. В рамките на Седмицата на християнската култура съпътстващо събитие е осмото издание на традиционното Международно Биенале на църковните изкуства в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, организирано от катедра „Църковни изкуства“ съвместно със сдружение „Икона“, чиито партньор е НИЦ „Търновска книжовна школа“. Атонският център ще представи фотоизложба със снимки от Света гора. Предвижда се също културна програма за гостите на конференцията – посещение на средновековни културни обекти във Велико Търново и региона, свързани с православната духовност. Събитието ще бъде широко оповестено както в медиите в България и Гърция, така и в международното медийно пространство, свързано с отразяване дейностите на Света гора и Атонския център в Солун.
Цели: 1. Да бъде установена традиция в организирането на форуми и културни събития с институциите съорганизатори с цел популяризиране дейността на ВТУ; 2. Да се обединят и направляват творческите усилия на български и чуждестранни утвърдени и млади учени медиевисти и специалисти по църковни изкуства непосредствено да обменят идеи и да си сътрудничат при изследването на културните връзки на Балканите; 3. Интегриране на опита на международни екипи от специалисти с интерес към културно-истоическата, религиозната, литературоведската и езиковедската медиевистична проблематика и специалисти в областта на църковните изкуства и насочването на този опит към своевременно проучване и популяризиране на духовното наследство и културните връзки на Балканите през Средновековието; 4. Популяризиране на дейността на НИЦ «Търновска книжовна школа» и Великотърновския университет чрез оповестяване на събитието в международното медийно пространство. 5. Създаване на трайни взаимоотношения между съорганизаторите и партньорските институции за съвместно организиране на различни по тип културни прояви – научни и художествено-творчески; 6. Осъществяване на комуникация между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти и студенти. 7. Обединяване на научните и духовните среди, художествените кръгове и обществеността на Велико Търново чрез разнообразни културни дейности по повод честваната годишнина. Задачи: 1. Координация между ръководителите на научните звена съорганизатори за уточняване на участниците и гостите на конференцията и осъществяване на комуникация с тях; 2. Разпределение на задачите между членовете на екипа по проекта за извършване на предвидените дейности за подготовката на събитието; 3. Обработка и систематизиране на информацията, свързана с провеждане на събитието и подготовка на информация и материали, необходими за публичното оповестяване на форума; 4. Организиране на фотоизложбата на Атонския център, посветена на Света гора; 5. Синхронизиране на конференцията със съпътстващите събития между ръководителя на НИЦ „Търновска книжовна школа“ и организациите и институциите партньори и осъществяване на дейностите по планиране на културната програма; 6. Подготовка (осигуряване на технически материали, на материална база и устройства за мултимедийни презентации, консекутивен превод), планиране (съставяне на програма, афиши и рекламни материали, дейности по синхронизиране на съпътстващите културни прояви: традиционното Осмо международно Биенале на църковните изкуства и посещения на културни обекти в Търново и региона; представяне на пътуващата изложба на Атонския център в Солун, посветена на Света гора – Атон; популяризиране на събитието в медиите и др. инициативи); 7. Организиране на събитието (представителни разходи); 8. Организиране на пътуването, посрещането и престоя на официалните гости; 9. Официално откриване, провеждане и закриване на конференцията и представяне на фотоизложбата; осъществяване на съпътстващите събития и планираната културна програма.