Assoc. Prof. PhD Yarmila Nikolova Daskalova

University e-mail: daskalova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: yarmich@yahoo.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2000

Participation in Projects


Компаративистиката в епохата на глобализацията: перспективи и предизвикателства

9.4.2014 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е допринесе за развитието на компаративистиката в условията на глобализацията, като осветли ключови теоретични проблеми и проучи предимно неизследвани и несравнявани аспекти на англоезичните и славянски литератури и култури.
Специфичните цели на проекта са: - да проучи развитието на компаративистиката в глобализиращия се свят, като акцентира върху етиката на сравнението, проблемите за езика и превода, другостта и космополитизма; - да проучи взаимовръзките между славянските и англоезичните литератури в посттоталитарния период; - да проучи и сравни произведения на пътеписна и художествена литература за Източна Европа и Балканите от началото на XIX век до наши дни; - да проучи и сравни творчеството на съвременни писатели мигранти от Източна Европа, пишещи на английски език; - да изследва проблема за транснационалната динамика на славянските литератури в съвременността.