Assoc. Prof. PhD Milena Emilova Motsinova-Brachkova

University e-mail: m.mocinova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: brachkova@gbg.bg
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8585-4985

Research and artistic activity


General, age and pedagogical psychology; Physiological psychology; Psychotherapy; Psychological diagnostics, therapy and training approaches in children with special needs (social and emotional deprivation and its impact on the development of early childhood, problems of children raised in institutions, autistic disorders and therapeutic approaches to overcome them); Children's language development (norm and pathology, language problems in children and methods of speech therapy and rehabilitation).

Publications


2023

2022

2021

2020

2018

2017

2015

2014

2013

2011

2010

2008

2006

2005

2004

2003

2002

Participation in Projects


Създаване на университетско звено за психологическа подкрепа на студенти и докторанти със специални образователни потребности

Ръководител на екипа
21.3.2023 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към създаване на подкрепяща образователна среда във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ за осигуряване на равен достъп до образование и адаптация на студенти и докторанти със специални образовалите потребности. Проектът е общо университетски, като надгражда съществуващата научна експертиза на три факултета – Философски факултет /катедра „Психология“, Стопански факултет /катедра „Организация и методология на социалните дейности“ и Педагогически факултет, като включва 8 водещи изследователи и учени, 3 докторанти и 5 студенти. Изследователският състав включва експерти с огромен научен и професионален опит в интердисциплинарни изследвания свързани с приобщаващо образование и работа с лица със специални образователни потребности. Реализацията на проекта ще доведе до създаване на университетски консултативен център и разработване на адаптирани образователни ресурси за студенти и докторанти със специални образователни потребности, като по този начин ще отговори на належаща нужда във ВТУ. Практическата полза от проекта е изграждане на подкрепяща обучителна и адаптирана, толерантна към различията среда, в която на основата на познаване на нуждите, дефицитите и потребностите на студенти и докторанти със специални образователни потребности да се въведат позитивни образователни практики и осигуряване на равен достъп до образователни ресурси във ВТУ.
Основна изследователска цел на проекта е създаване на подкрепяща обучителна и адаптирана университетска среда, в която на основата на познаване на нуждите, дефицитите и потребностите на студенти и докторанти със специални образователни потребности да се въведат позитивни образователни практики и осигуряване на равен достъп до образователни ресурси във ВТУ. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните изследователски задачи: -Проучване на проблемите и психологически бариери, стоящи пред академичната общност на ВТУ за приобщаване на студенти със специални образователни потребности; - Структуриране на Университетско звено за психологическа подкрепа на студенти и докторанти със специални образователни потребности – институционализиране в структурата на ВТУ, разработване на правилник на звеното; - Подготовка на електронен наръчник за адаптирани подходи и техники за обучение на студенти със специални образователни потребности; - Разработване на методология и обучение на ментори за консултации и подкрепа за пълноценно включване в образователния процес на студенти със специални образователни потребности; - Разработване на образователни ресурси за обезпечаване на процеса на обучение на студенти със специални образователни потребности; - Създаване и апробиране на модел за извънаудиторни съвместни дейности със студенти, насочени към социална интеграция на студенти със СОП. Допълнителна цел на проекта е повишаване на разбирането на академичната общност на ВТУ за ефективна подкрепа и пълноценно включване на студенти и докторанти със специални потребности и въвеждане на включващи образователни подходи и практики на базата на проведени научни изследвания.