Assoc. Prof. PhD Vladislav Vladkov Marinov

Research and artistic activity


Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Participation in Projects


Центрове и периферии на Балканите (културни и езикови аспекти: процеси, събития, личности)

10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Проблематиката кои са центровете, успели да съхранят балканските народи, продължава да бъде отворена и предполага нови изследвания и подходи. Център и периферия са знакови културно-исторически понятия на Балканите. Балканските народи са били в ролята на отдаващи и на приемащи, опитвайки се да разрешат националните си проблеми, а всеки народ има и свои представители в социалните, културните и политическите процеси на съседните страни. Балканите са динамично променящ се регион – от гледна точна и на времето, и на пространството. В този контекст е важен и езиковият аспект, чрез който стават обясними потребностите от общуване с или без посредничеството на превода. Проектът отчита проявите на съзнание на балканска идентичност и стремежа за бягство от нея. Научният проблем като обща рамка е „нов“ по специфичен начин повече от столетие. Въпреки натрупания изследователски актив е общоизвестен фактът, че на Балканите диалогичността в нейната устойчивост е твърде крехка, различно възприемана и често прекъсвана. Доказателство за непрекъснато обновяващата се актуалност на тематичната изследователска област са масивите от изследвания в различни аспекти от 19 век до днешно време. Новаторският подход на авторския колектив към проблематиката заедно с привлечените партньори извън България се състои в новите ракурси: събират се заедно изследователи, преподаватели от различни поколения и с различен професионално-творчески опит и принос. Преподавателите са ядрото, което събира докторанти и студенти от близки, но обособени научни и приложни направления с посочените различни, а често и разминаващи са интерпретационни бази.
Обвързване на образованието и научно-изследователската дейност с конкретни и перспективни изследователски задачи в следните тематични области: 1. Словото и жестът на Балканите – разместване на културни пластове, на представи и отношения към съседа на света. Темата е винаги актуална – и поради променящите се реалности на Балканите, и поради променящите се ракурси на интерпретация. Думите в тяхната различна съизмеримост, словото като послание на личността, отношението и жестът към другия и другостта в процеси с различни знакови характеристики за различните „Балканци“ – колкото и да се смята, че вече всичко е изречено, всяко следващо поколение преоткрива наново и с нови отражения непрекъснато подновяващата се балканска тема. 2. Преводът във времето и в контекста на отношението център: периферия на Балканите. Чрез познаването на езиците е същинското откриване на културите. Съвременните измерения на преводите между балканските литератури бележат симетрии и асиметрии във времето – чрез преводите става опознаването. Преводите се разглеждат и като жест към културата на другия – като акт на споделяне на словото чрез трансформацията му на другия език.

Научно списание “Проглас”

Член на екипа
20.12.2017 г. - 19.12.2018 г.
Цели на проекта:
Издаване на редовните две годишни книжки на научното списание „ПРОГЛАС“ в книжен (ISSN 0861-7902) и електронен (ISSN 2367-8585) вариант.

Научно списание „Проглас”

Член на екипа
13.12.2018 г. - 12.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели издаването на редовните две книжки на научното списание „Проглас“ в книжен (ISSN 0861-7902) и електронен (ISSN 2367-8585) вариант

Устната комуникация – актуални проблеми и научни решения

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е свързан с организирането на 12. международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" под патронажа на Ректора на ВТУ през м. ноември 2020 г. Това е единствената устойчива стилистична конференция в България, която е представителна както за Катедрата по съвременен български език и Филологическия факултет, така и за Великотърновския университет и която има високо оценявано място на картата на лингвистичните научни прояви в България. Основната проблематика е свързана с наблюдаване на динамиката на най-бързо променящата се система за речева комуникация. В наблюденията се търсят различни подходи и ракурси към обекта, като чисто лингвистичните изследвания се допълват от психологически, методически и др. в зависимост от актуалната ситуация. Най-устойчив обект на изследванията е разговорната реч в ежедневното общуване, но също и особено актуалните в последно време системи на устните публични изяви - в политическата, медийната и научната сфера. Международният характер на конференцията дава възможност системата да бъде изследвана и съпоставително.
1) Да се поддържа престижът на устойчива научна проява за ВТУ. 2) Да се наблюдава езикът в неговото функциониране – не като система от парадигми, а като жива реч с всичките й проявления и от различни аспекти. 3) Да се поддържа контактът между екип от изследователи с траен интерес към проблемите на устната комуникация.

Българският език в глобализиращия се свят

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя значимата цел да анализира и обобщи проблемите, които съществуват в отношението към българския език, първо, като научна област на компетентност, второ, като дисциплина/дисциплини за преподаване във висшето училище, трето, в преподаването на българския език като втори език или в чуждоезикова среда. Такъв глобален анализ, включващ различни ракурси към обекта, не е правен, а е от съществено значение за стратегическата посока в развитието на българистиката – тази основна и национално значима област от хуманитаристиката. За да се изведат всички важни аспекти и да се очертаят различните гледни точки по проблема, от съществено значение е колаборацията на преподавателите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с преподаватели от другите българистични катедри в страната, която ще се реализира при подготовката и провеждането на кръглата маса „Българският език в глобализиращия се свят“ през м. юни 2022 г. във Велико Търново в рамките на проекта.
- Да се анализира състоянието на българистиката в областта на българския език с оглед на държавната политика и националната стратегия за обучението по български език като роден и като втори или чужд. - Да се проследи отражението на глобализацията върху отношението към българския език на ниво държавни институции и на ниво отделно висше училище. - Да се анализират наукометричните критерии с оглед на спецификата на изследванията по българистика и в частност по български език. - Да се споделят добри практики в отделните университети с оглед на преподаването на езика на различни целеви групи: филолози (ПН 2.1. Филология), педагози (ПН 1.3. Педагогика на обучението по… и ПН 1.2. Педагогика), чуждестранни студенти, обучаващи се в български университети с различен образователно-професионален профил. - Да се изведат стратегии за повишаване на авторитета на специализацията по български език във висшето образование, като се направят предложения за корекция на нормативни документи.