Senior Lecturer PhD Georgi Nikolov Ignatov

University e-mail: g.ignatov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: gnignatov@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2023

2022

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2006

Participation in Projects


Пресата – в условията на интернет и новите медии

Член на екипа
20.12.2010 г. - 19.12.2013 г.
Цели на проекта:
1. Създаване на електронно списание за медийни анализи, изследвания и критика като научен форум за изследвания на пресата и електронните медии. Развитие на Медиите на 21 век www.newmedia21.eu като електронно списание и медиен форум за млади учени. 2. Публикуване на научна монография на тема"Качествената журналистика в епохата на интернет". Възможности за развитие на млади изследователи. 3. Провеждане на кръгла маса на тема "Иновации в бизнес модела на качествения вестник". Дискусия със студенти и медийни експерти. 4. Публикуване на научна монография на тема "Медиите в Европа.Традиционни и онлайн". Възможности за развитие и научно израстване на млади изследователи. 5. Провеждане на кръгла маса на тема "Вестникът, интернет и новите медии". Дискусия със студенти и медийни експерти. Възможност за развитие на млади изследователи. 6. Провеждане на представително социологическо изследване на националната аудитория на пресата като нагласи, стереотипи и потребности. Бази данни за състоянието, тенденциите и перспективите на националната аудитория на пресата. 7. Провеждане на кръгла маса на тема "Аудиторията на пресата – нагласи, стереотипи и основни тенденции". Дискусия със студенти и медийни експерти. Възможност за развитие на млади изследователи.

Дигитализация на аудио-визуалния и фотографския фонд на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

9.5.2012 г. - 10.12.2013 г.
Цели на проекта:
Целта на изследването е запазването на фонда, лесният достъп до всички данни и възможността за пълно изследване на информацията.

Академичната периодика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: Цифровизация и свободен достъп

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Цифровизацията е процес на превръщане на аналогови информационни данни в поток от цифри с цел подобряване на съхранението, достъпа и възможността за изследване. Прехвърлянето на хартиени документи, съхранявани на различни носители върху съвременни носители на информация все по-често се оказва единственият начин за съхраняване и запазване на възможността за анализ и работа с тях в бъдеще. Процесите на дигитализация на фондовете в българските и европейските институции и университети са приоритетни при изграждането на дългосрочна политика по запазване на културното и научно наследство. Видимост и лесен достъп на научната продукция на академичната общност на ВТУ, което е важно условие за интегрирането й в световните научни среди. Преките ползи от дигитализирането са подобряване на рейтинговите показатели на висшето ни училище и индивидуалните научноизследователски постижения. Проектът предвижда дигитализация и запазване на научните изследвания на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с възможнос
Дейност 1. Управление и мониторинг на проекта. 2. Проучване и избор на стандарти за изготвяне дигитални архивни копия на реални обекти и анотирането им с метаданни. 3. Обработка и систематизация на цифрови архиви. 4. Популяризиране на резултатите от проекта

Електронната медийна среда – в условията на преход и цифровизация: 1999 – 2012 г.

Член на екипа
16.12.2009 г. - 15.12.2012 г.
Цели на проекта:
1.Създаване на общ теоретичен модел за описание на развитието и промените в електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация в периодите 2001-2006 г. и 2007-2010 г. Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади български учени в областта на медиазнанието, социологията, теориите на маркетинга и рекламата. 2.Създаване на система от интегрални социологически индикатори за изследване на динамиката и поведението на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в периода 2001-2006 г., които подлежат на емпирична проверка. Създаване на система от комплексни индикатори, основаващи се на емпиричната социология, маркетинга, медиаанализите, социалната психология и др. за изследване на динамиката и поведението на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в периода 2001-2006 г., които подлежат на емпирична проверка. 3. Създаване на система от интегрални социологически индикатори за изследване на динамиката и поведението на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в периода 2007-2010 г., които подлежат на емпирична проверка. Създаване на система от комплексни индикатори, основаващи се на емпиричната социология, маркетинга, медиаанализите, социалната психология и др. за изследване на динамиката и поведението на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в периода 2007-2010г. , които подлежат на емпирична проверка. 4. Осъществяване на научно изследване (теоретичен и аналитичен модел) и фактологична база данни, които имат приложение за осъществяване на медийната политика на страната в условията на преход и цифровизация. Създаване на аналитичен модел за по-задълбочено описание на възможното поведение на аудиторията в национален и регионален план, които се разглеждат в посочените два периода. 5. Създаване на система от комплексни индикатори, които се основават на емпиричната социология, медиаанализите, маркетинга, рекламата, социалната психология и др. за измерване на медийното поведение, ценностни нагласи и жанрови предпочитания на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в посочените два периода, които подлежат на емпирична проверка. Създаване на система от комплексни индикатори, които се основават на емпиричната социология, медиаанализите, маркетинга, социалната психология и др. за измерване на актуалното състояние на медийния пазар в национален и в регионален план, динамиката в рейтинга на програмите и пазарните дялове на електронните медии в национален и в регионален план в посочените два периода, които подлежат на емпирична проверка. 6. Създаване на система от социологически индикатори за дълбочинно измерване на медийното поведение, нагласи и ценностни ориентации на радио и телевизионната аудитория по основните въпроси, които подлежат на емпирична проверка в условията на преход и цифровизация. 7. Създаване на значителен по обем информационен масив от емпирични социологически данни, които описват електронната медийна среда в РБългария по видове, профили, аудитория, отделни програми, рейтинг и пазарен дял. 8. Създаване на аналитични разработки за съвременното развитие на електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация – в европейски контекст. Осъществяване на социологически анализ на съвременните модели на медийно поведение в условията на настъпваща цифровизация. 9. Създаване на система от социологически индикатори по въпросите на медийното поведение, нагласи и ценностни ориентации на радио и телевизионната аудитория, които подлежат на емпирична проверка. Създаване на значителен по обем информационен масив от емпирични социологически данни, описващи радио и телевизионната аудитория в РБългария като обем, териториално разположение, профили, поведение, нагласи, стереотипи и ценности- в условията на преход и цифровизация. 10. Осъществяване на научна разработка (теоретичен и аналитичен модел) и фактологична база данни, които имат приложение в осъществяване на медийната политика на страната в условията на преход и цифровизация. 11. Създаване на значителен по обем информационен масив от емпирични социологически данни, описващи радио и телевизионната аудитория в РБългария като обем, териториално разположение, профили, поведение, нагласи, стереотипи и ценности – в условията на преход и цифровизация. Компютърна обработка на събраните емпирични данни. 12. Създаване на аналитични разработки за развитието на електронната медийна среда в РБългария в периода 2001-2012 г. Осъществяване на научна разработка (теоретичен и аналитичен модел) и фактологична база данни, които имат приложение в осъществяване на медийната политика на страната в условията на преход и цифровизация. Създаване на аналитичен модел за по-задълбочено описание на възможното поведение на аудиторията в национален и регионален план, които са дефинирани и изследвани в рамките на проекта. Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади български учени в областта на медиазнанието, социологията, теориите на маркетинга и рекламата. 13. Стимулиране на продължаващи изследвания на основните тенденции и промени в развитието на електронната медийна среда у нас, както и на динамиката и възможните трансформации на радио и телевизионната аудитория в условията на преход и ицфровизация. Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади български учени в областта на медиазнанието, социологията, теориите на маркетинга и рекламата.

Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Обособяването на определени български градове като креативни и международното им признание в условията на мащабните преобразования в маркетинга и медийната среда задават нови насоки в научните изследвания и нови перспективи за сътрудничество между институциите с водеща роля за просперитета и благоприятния имидж на градовете. Неоспорим е приносът на университетите - като притегателни центрове на креативни ресурси, сред факторите за успешно стратегическо развитие на творческите градове. С научноизследователския си потенциал и с успешно реализираните през годините форми на сътрудничество с организации от различни области на социално-икономическия и културния живот Великотърновският университет се нарежда сред водещите институционални брандове в културното битие на старата българска столица. Темата на проекта кореспондира със спецификата и предназначението на редица специалности, които се изучават в университета. Проектът е интердисциплинарен, очертава изследователски перспективи, свързани с определени тенденции в развитието на хуманитарното познание и с целите на образователния процес в областта на обществените комуникации и на изкуството. Фокус в изследванията ще бъдат ефективни стратегически модели и комуникационни политики в дейността на институциите с определящо значение за утвърждаването на Велико Търново като духовна столица на България и като привлекателна туристическа дестинация, която притежава потенциала да се развива като проспериращ креативен град. В рамките на проекта се предвиждат проучвателни и публикационни дейности и организирането на дискусионнни форуми и семинари, които ще създадат нови благоприятни възможности за сътрудничество между университетски преподаватели, докторанти и студенти и експерти от областта на културата, медиите и връзките с обществеността. Осъществените научни изследвания – като важно звено от проектната дейност, ще бъдат публикувани в сборник и по този начин резултатите от проучванията ще бъдат достъпни за широк кръг от потребители. Предвидените изследователски и публикационни дейности и организирането на дискусионни форуми изискват финансово обезпечаване на проекта.
Основни изследователски цели - Проучване на феномена „креативен град“ в динамиката на глобализационните процеси; - Обособяване на перспективни комуникационни стратегии и политики за конкурентното представяне на креативните градове в България през новото столетие; Изследователски задачи - изследване на ефективни медийни платформи и практики в условията на дигиталната култура; - проучване на ресурсите и комуникационните политики и на приносите на институционални брандове, сред които се нарежда и Великотърновският университет, за утвърждаването на Велико Търново като културен център и за идентифициране му като креативен град; - популяризиране на резултатите от изследователската дейност чрез подходящи платформи.