Senior Lecturer PhD Borislav Spiridonov Borisov

University e-mail: borislav.borisov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7728-3235

Research and artistic activity


Publications


2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2009

Participation in Projects


Съдебната медиация - възможности, предизикателства и перспективи

Член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта е поставено предстоящото влизане в сила на промени в българското законодателство, свързано с въвеждане на съдебната медиация. В рамките на този проект в условията на едно сравнителноправно изследване на съдебната медиация в контекста на препоръките към Република България за имплементиране на съдебната медиация. Темата е актуална, защото за първи път в българското законодателство за първи път се въвежда съдебната медиация, считано от 1 юли 2024 г. Въвеждането на този вид медиация е съпроводено със създаването към окръжните съдилища в страната на съдебни центрове по медиация. Проектът е с мултидисциплинарен характер и с оглед на неговата тематика предполага изследване на съдебната медиация от гледна точка на правото, психологията, педагогиката и историята. Съвременното звучене на темата е обусловено от позитивното право, което осигурява възможност за използване на медиацията по все по-широк кръг спорове, не само у нас, но и в рамките на Европейския съюз.
Проектът е продължение на двугодишен проект "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традициятаи актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз“. Проектът ще даде възможност за продължаване на традицията в ЮФ за организиране на научен форум с участие на студенти, докторанти и преподаватели, като част от научноизследователската дейност във факултета. Тематиката на проекта попада в актуалната проблематика с оглед разширяването на мястото на медиацията в България, с което се допринася за успешното реализиране на европейската идея за „достъп до правосъдие“. От друга страна приетите изменения в Закона за медиацията и Гражданския процесуален кодекс, перспективите от въвеждане на медиацията в административния и наказателен процес, подчертават значимостта на проекта. Научноизследователският екип включва специалисти отделни правни отрасли, като част от тях са и медиатори или арбитри. Част от екипа има значителен принос в изследването на проблемите на медиацията на научни форуми, което обосновава потенциала и експертните знания на членовете на научния състав по проекта.

“De Jure” – Официално издание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Интересът от участието в проекта е провокиран от възможностите за стимулиране и подпомагане на разпространението на висококачествено научно знание чрез издаване и разпространение на рецензирано българско научно периодично издание в областта на правните науки.Целта на участието е насочена към подготовка за рефериране на списание „DE JURE“ като специализирано научно издание на ВТУ и включването му в пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни, както и за покриване на разходите за подобряване на общия вид на Интернет – сайт на списанието – собствен и на Университета, за разширяване на кръга от лица, извършващи дейности по рецензиране на постъпващите научни материали в списание „DE JURE“ от страната и чужбина и за покриване на разходи за технически дейности - закупуване на офис консумативи, компютърни конфигурации, възнаграждения за рецензенти и др. Отпуснатите средства по проекта ще бъдат насочени към задълбочаване на възможностите за публикационна дейност съобразно съвременните практики при издаването на научни правни списания и подобряване на съответното хардуерно и софтуерно обезпечаване на редакционна колегия на списание "DE JURE" и на издателство на ВТУ.
Главна цел на проекта е налагане на списанието като реферирано научно списание в областта на правните науки. Това налага следване на високи критерии при подбор на автори и рецензенти и критична научна и езикова редакция на пстъпилите научни материали. Друга основа цел е налагане на двойно външно анонимно рецензиране чрез привличане и на други изявени учени от правните науки, които не са част от редакционната колегия на списанието.Разпространението на юридическото познание, подчертаването на обществената значимост на периодично издание на списание "DE JURE"(в електронен и хартиен формат), както и привличане към научно-изследователската работа на млади учени и докторанти.

Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта стои идеята за едно сравнителноправно изследване на алтернативните способи за разрешаване на спорове в контекста на изпълнение на европейската идея за осигуряване на "достъп до правосъдие". Историческите традиции в България в лицето на института на посредничеството, арбитража, както и различните форми на спогодби, приложими в отделните отрасли на правото, дават възможност за извършване на задълбочен историко-правен анализ на посочените способи. Това обстоятелство предполага един мултидисциплинарен подход към темата и включване на специалисти от различни области на науката (юристи, историци, психолози, икономисти, педагози и др.). Съвременното звучене на темата е обусловено от позитивното право, което осигурява възможност за използване на алтернативните способи за разрешаване на спорове не само у нас, но и в рамките на Европейския съюз.
Цел: - Провеждане на национален научен форум с участие на представители на теорията, практиката, държавни институции и неправителствени организации, които да представят своите идеи, изследвания и виждания за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове. Задачи: - Издаване на научен сборник – реферирано издание, в който да бъдат публикувани разработките по темата, в рамките на всяка проектна година. - Стимулиране на академичния състав на Юридическия факултет и другите привлечени към проекта факултети, в това число и студентската и докторантска активност относно провеждането и представянето на актуални изследвания на въпросите, свързани с приложението алтернативните способи за разрешаване на спорове в различни правни отрасли. - Историческо и сравнителноправно проучване на проблема, изследване на практиката в държави-членски на ЕС, практиката на българските съдилища. - Анализ на теоретичните възгледи, касаещи въпросите за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове в отделните правни отрасли.

Подпомагане на виртуализацията и интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Актуалността на проекта се обуславя от световните процеси на интернационализация на научно-изследователската работа. Това налага научната продукция на ВТУ да стане още по-видима, като се индексира, реферира и представи в международни бази данни и социални мрежи. Проектът цели подобряване и развитие на съответното хардуерно и софтуерно обезпечаване на редакционните колегии и на издателството на ВТУ.
Целите на проекта са: 1. Софтуерно и хардуерно подпомагане на издателската база и редакционните колегии. 2. Обучение на редакционните колегии за извършване на дейностите по виртуализацията и интернационализацията на периодичните издания на ВТУ. 3. Подготовка на изданията на ВТУ за индексиране, рефериране и представяне в международни бази данни и социални мрежи.

Съвременни тенденции в производството по несъстоятелност съгласно Препоръка на ЕС от 12.03.2014 г. и новия Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

28.6.2016 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Изследователските цели са насочени към проучване и анализ на съдебната практика на Европейския съд на държавите-членки на ЕС. Проектът си поставя няколко основни, взаимно свързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на националното и чуждо законодателство в областта на несъстоятелността като се изследват предимствата и недостатъците на действащото законодателство – българско и европейско; 2. Да се направи задълбочено проучване и анализ на съдебната практика на Европейския съюз по проблемите на производството по несъстоятелност протичащо едновременно в две и повече държави членки на ЕС; 3. Стремежът на научния екип е да проучи и анализира препоръките на Световната банка и Европейската комисия, както и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) по прилагането на Европейския регламент относно несъстоятелността, в случаите когато производството по несъстоятелност засяга повече от една държава-членка; 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на развитието на политиката на държавите-членки на ЕС и американското законодателство в условията на глобализирането на пазарите, водещи до глобализиране на оздравяване нанесъстоятелните субекти.

Е-гласуване - технологии, иновации и предизвикателства

10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Изследване регулираните от правото обществени отношения, свързани с организацията и функционирането на изборния процес и в частност на е-гласуване като начин на упражняване на избирателното право. 2. Изясняване принципите на избирателното право и правната му регламентация, чрез проследяване историята и опитите за въвеждане на е-гласуване в България. 3. Изследване технологиите и организацията на е-гласуване и отчитане на изборните резултати в Европа. 4. Изследване законодателна уредба, касаеща е-гласуване в България и Европа.