Senior Lecturer PhD Teodor Angelov Kalushkov

University e-mail: t.kalushkov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: teodork@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Participation in Projects


Лаборатория за дигитално модерно образование

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Дигитализацията формира облика на технологичната промяна в образованието във всичките му степени и форми, включително и в продължаващото обучение. Проектът цели предлагане на модел и създаване на уеб базирана база от интерактивни образователни инструменти за усъвършенстване на дигиталната култура и компетентност на ученици, студенти и граждани. Настоящият проект ще осигури финансиране на научни изследвания и полагане на начало за изграждане на технологична инфраструктура в модерна лаборатория, където да се правят експерименти и се създават инструменти и ресурси, подпомагащи приложението на съвременни средства на преподаване и учене през целия живот - навсякъде и по всяко време. Апробирането и разпространението на резултатите ще се реализира от преподаватели и докторанти от факултет „Математика и информатика“ за прилагане на креативни технологии в различни обучаващи институции за различни образователни форми и професионални групи и за различни предметни области.
1. Полагане на начало за изграждане на технологична инфраструктура в модерна лаборатория в зала 405 на учебен корпус 4 на ВТУ, където да се правят експерименти, да се обучават студенти и докторанти да проектират и създават интерактивни образователни инструменти чрез иновативните и креативни технологии. 2. Предлагане на модел и създаване на уеб базирана база от интерактивни образователни инструменти за усъвършенстване на дигиталната култура и компетентност на ученици, студенти и граждани. 3. Реализиране на пилотна задача с конкретна инфраструктура и определена целева група.

Персонализация на обучението чрез среда за виртуализация с гъвкаво управление на учебното съдържание

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Виртуалните структури осигуряват възможности за гъвкаво управление на учебните материали, които изискват чести обновявания. Част от изучаваните дисциплини предполагат висока компетентност при разработка и използване на среди от подобен вид. Към момента в материално-техническата база на ФМИ липсва хардуерно оборудване за хипервайзор от тип 1, върху който да могат да се инсталират виртуални машини. Поради спецификата на изучаваните дисциплини често възниква необходимост и от споделяне на големи по обем файлове с мултимедийно съдържание. Към момента за зареждане и обмен на учебни материали се използват електронната платформа на ВТУ, е- пощи, социални мрежи и преносими памети. За повишаване ефективността на учебния процес е необходимо изграждането на локална система с голямо по обем дисково пространство, позволяваща създаване на виртуални машини с възможност за гъвкаво управление на учебното съдържание и персонализация на обучението.
• Да се изследват среди за гъвкаво управление на учебното съдържание и възможностите за споделяне на учебни единици. • Да се изследват нагласите и потребностите на обучаемите и преподавателите във ФМИ от система за споделяне на учебно съдържание, подпомагаща засилване на колаборацията в учебния процес. • Да се проектира и разработи локална система за виртуализация на база хипервайзър от тип 1 във ФМИ с възможност за споделяне на учебно съдържание, без ограничение на файловите формати и заложена функционалност за комбиниране и предоставяне на определени ресурси до отделни групи и специалности. • Да се проведат тестове и внедряване на системата в процеса на обучение.