Assoc. Prof. PhD Valerya Zhivova Todorova

University e-mail: valeria.todorova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: valerizhivova@gmail.com
Facebook:
Skype: valzhivova
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2023

2021

2016

2015

2011

2008

Participation in Projects


Изграждане на теоретико-практически модел за разработка на учебници по български език за чужденци в условията на интензивно обучение

ръководител
24.4.2015 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя следните цели и задачи: а. Да сформира творчески колектив и да се обедини около идеята за разработка на нови учебници по български език за чужденци за трите основни нива; б. Да създаде информационна база и условия за широка дискусия, да подредят приоритетите и да се преценят възможностите за работа по конкретните теми; в. Да създаде условия за достъп и работа с научната и учебна литература в библиотеките на Балканите, ЕС и сходни образователни институции; г. На основата на вече създадените колегиални отношения с университетите-партньори, ВТУ да бъде инициатор за разработването и изследването на конкретни проблеми от методиката и практиката на преподаване на езика, литературата, историята и културата; д. Да презентира възможностите на Великотърновския университет за обучение по български език за чужденци и да помогне за привличане на студенти с интереси към изучаване на български език, българска история и култура за обучение в предлаганите от ВТУ бакалавърски, магистърски и докторантски програми.

Компаративно изследване на езика, литературата, историята и културата на балканските народи

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:


Центрове и периферии на Балканите: Пътят в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Комплексното опознаване на Балканите и по-конкретно на знаковите културно-исторически понятия център и периферия в този регион (имащ специфичен цивилизационен профил), тъй като те се характеризират с динамични изследователски ракурси. В историческа, настояща и прогностична перспектива етническите, езиковите, религиозните, културните и геополитическите фактори тук са разнообразни, йерархически структурирани и различаващи се. Всяко поколение налага свой подход и „прочит“. Акцентът на тазгодишния проект са пътят и пътуването, схващани като конкретни прояви на придвижване в пространството, неизбежно съпътстващи човешкото съществуване, но и като метафора за живота, разстоянията, траекториите и маршрутите във възприятието на отделния човек или на балканските народи.
Основните изследователски цели и задачи включват поддържане на устойчив научен диалог между академични партньори; работа по тема „Пътят в културата на българи и сърби“, договорена в рамките на проекта от предходната година; организация на тематичната научна конференция с домакин Филологическия факултет на ВТУ (на принципа на ротацията), последвано от издаване на колективна двуезична монография (с международна редакционна колегия). Предвидена е извънаудиторна работа със студенти и докторанти, включваща създаване на техни собствени публикации –преводи, поетично и прозаично творчество, рисунки, статии; целогодишна работа за съставяне, редакция и издаване на студентския сборник „Балкански калейдоскоп – 7“. Важна част от целите са и предвидените дейности за популяризиране на постигнатите резултати от научния и интеркултурния диалог между партньорите в проекта: промоции, социални мрежи, медии, ПР кампании.

Академичният диалог в контекста на международното партньорство: традиции и иновации в научната, публикационната и образователната дейност на Великотърновския университет и на Университета в Ниш, Сърбия.

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът цели да надгради устойчиви дейности, разгърнали се в период от 20 години (от 2001/2002 учебна година) между Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Философския факултет на Университета в гр. Ниш, Сърбия. Научното сътрудничество се изразява в приемственост при организацията на съвместни форуми и в общи редакции на поредични издания. Устойчивостта се гради чрез приобщаването на изследователи в широкия профил на хуманитарните и социалните науки: филология; философия; социология, антропология и науки за културата; обществени комуникации и информационни науки и др. В Европейското образователно пространство и в Болонския процес е заложена философията за интернационализация и споделено образование, както и за изследователски мрежи. Формирането на екипи в академична мрежа среща препятствия от различно естество, които следва да бъдат обект на анализ и на план за целеви дейности.
- Съпоставителен анализ на досегашните изследователски тематични области: тематика, обвързаност с националните традиции и култура, интердисциплинарност, сравнителни аспекти, типология. - Сравнителен анализ за предпочитанията към конкретни тематични ракурси от страна на по-старите и по-младите поколения в рамките на единия партньор (език) и в съпоставка между партньорите. - Прогностика и сравнимост с научнита интереси при сходни, по-късно създадени проекти (напр. Ниш – Тимишоара). - Планиране на следващите тематични области за изследване. - Разгръщане на практиката за периодичност на семинари, работилници и др.

Академичното партньорство като фактор за интеграция между поколенията, културите, бизнеса и образованието – иновативни идеи в сферата на обучението и подготовката за кариерна реализация във Великотърновския университет и в университета в Ниш, Сърбия

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Международен проект за трайно сътрудничество между Филологическия факултет на ВТУ и от Философския факултет на Университета в Ниш, който включва преподаватели, млади изследователи и докторанти, студенти от бакалавърска и магистърска степен . Целта е да бъдат развити и трайно утвърдени в международен план съвместните дейности на двата факултета, водещи началото си от 2001/2002 академична година. Дейностите включват реализацията на международни форуми и поредични издания, осигуряващи на младите изследователи възможност да публикуват резултатите от научните си търсения. Планираното утвърждаване в международен план се базира на разширяване на научноизследователските форуми чрез приобщаване на студенти и учени, гостуващи в двата факултета (в рамките на Еразъм+ и други международни програми), както и чрез насочване на интереса към възможностите за кариерно развитие на абсолвентите хуманитаристи в условията на технологизираната, глобализирана и информационно доминирана бизнес среда.
- Анализ на досегашните тематични области и обсъждане на възможностите бъдещите такива да привлекат като участници в проектните форуми повече млади учени от различни области на хуманитаристиката и социалните науки - Включване в проекта на млади изследователи от други университети, гостуващи в съответния период във ВТУ и в Университета в Ниш, с цел популяризиране в широкото международно пространство - Систематизиране на опита за прилагане на иновативни форми в обучението и подготовката за кариерна реализация в съвременната доминирана от информационните технологии бизнес среда - Планиране на следващите тематични области за изследване - Разширяване на обхвата на периодичните семинари, творчески работилници и др.