Assoc. Prof. PhD Zlatko Georgiev Varbanov

University e-mail: zl.varbanov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: vtgold@yahoo.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Discrete Mathematics, Coding Theory, Algorithms, Programming

Publications


2020

2019

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

Participation in Projects


Алгебрични, геометрични и стохастични приложения при защита на информацията

26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Реализации на алгебрични и геометрични структури в информационната сигурност

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
През последните години информационната сигурност е един от основните световни приоритети. Настоящият проект е насочен е към фундаментални научни изследвания, свързани с разработване и софтуерна реализация на математически структури и модели за защитата на информацията. Използваните методи се прилагат в теорията на кодирането и криптографията с цел увеличаване на надеждността на цифровите комуникации. Тези методи предполагат разработване на аналитичен и алгоритмичен апарат, който включва основни градивни елементи за решаване на проблеми на информационната сигурност. Резултатите принципно са теоретични, но предложените схеми за криптографски примитиви могат да се реализират при интерес от страна на конкретни потребители. Проектът е естествено продължение на успешно приключилите проекти по договори № ФСД-31-653-07/19.06.2017, № ФСД-31-303-05/16.03.2018 и др. Екипът включва както утвърдени специалисти в областта, така и млади учени – студенти и докторанти, които допринасят с нови идеи и решения.
Основната цел на проекта е постоянно да се стимулира и подпомага научно-изследователската работа на участниците в проекта, както и техните изяви в това направление чрез участия в национални и международни конференции и семинари и публикации в индексирани (Scopus, WoS и др.) издания и такива с IF. По този начин ще се обогати с нови теми и идеи дейността на научния семинар „Математически основи на информатиката”. Важен аспект е и разширяване на сътрудничеството с учени от български и международни организации, работещи в областите кодиране, криптография и защита на информацията и др. (ИМИ – БАН, ДАНС, COSIC Research Group in KU Leuven, Белгия, Meijo University и Technology Institute Нагоя, Япония, Университета в Щип, Македония и др.). Конкретните задачи за постигане на поставените цели са видими от приложената работна програма на проекта. В нея се виждат амбициите на участниците за постигане и представяне на още по-съществени резултати и нуждата от адекватното им финансиране.

Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и алгоритми, обработката на данни и адекватната подготовка на специалисти в тези области

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Цел и задачи на изследването. 1. Получаване на нови научни резултати относно: - Нови алгоритми за специфични задачи б областта на програмирането; - Изследване на нестандартни алгоритми и структури от данни; - Изследване на специфичните нужди на ИТ бизнеса от софтуерни решения; - Промени в обучението по програмиране, софтуерни технологии и дизайн във връзка с адекватната подготовка на ИТ специалисти; - Алгоритмични и програми решения на проблеми от областта на дискретните структури. 2. Привличане към научно-изследователска работа на млади асистенти, докторанти и студенти; 3. Създаване на научен семинар „Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и компютърните алгоритми” с участие на студенти, докторанти, преподаватели, учени и специалисти с международен авторитет. 4. Публикуване на значими резултати в списания, на семинари и конференции.

Алгебрични и геометрични модели в кодирането и криптографията и реализирането им чрез паралелни алгоритми

9.4.2014 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Основната цел на този проект е свързана с трансфер на знания между теорията на кодирането и криптографията.

Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
„Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението” е проект в областта на софтуерното инженерство и обучението в тази област. Разработките в сферата на софтуерното инженерство са изключително актуални, а при наличието на специалност „Софтуерно инженерство“ във ВТУ – и жизнено необходими. Научното развитие на преподавателския състав в тази посока е от изключителна важност не само за повишаване ерудицията на участниците и съответно качеството на учебния процес, но и като необходимо условие да бъдем адекватни партньори с ИТ бизнеса, за да продължим, задълбочим и разширим плодотворното сътрудничество със софтуерни компании, които да се ангажират собразованието в ИТ сферата, какъвто пример вече имаме са компания „Програмиста“. Предложният проект има за цел не само получаване на резултати от научни иаследвания, публикувани в реномирани реферирани и индексирани издания, но и приобщаване на бизнеса към образованието и съотве
• Получаване на нови научни и практически резултати относно: – Изследване на перспективни модели на софтуерни процеси за разработка на малки, до средно големи информационни системи; – Възможности за комбиниране на дейности от няколко процеса с цел получаването на нови модели, по-ефективни за конкретни типове информационни системи; – Проучване на възможностите на съвременните инструменти и среди за проектиране и програмиране от гледна точка както на използването им в ИТ индустрията, така и в обучението. – Проследяване на развитието на езиците за програмиране и програмните парадигми. Възможности за мултипарадигмено програмиране; – Изследване на структури и бази от данни, подходящи за реализиране на различни видове информационни системи; – Проучване на конкретни нужди на ИТ бизнеса от софтуерни разработки; – Възможности за мащабиране на гъвкави методи с цел прилагането им в разработката на облачни приложения; – Разработване на информационни системи и модули, подпомагащи качествен

Математически модели и софтуерни решения с приложения в теорията на кодирането и криптографията

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
С развитието на компютърните технологии и комуникации, сигурността, надежността и защитата на информацията стават все по-актуални. Проектът е насочен към фундаментални научни изследвания, свързани с разработването на математически модели, които имат пряко отношение към защитата на информацията. Използват се методи, в основата на които лежат алгебрични и геометрични теории с приложения в теорията на кодирането и криптографията, които играят основна роля за увеличаване на надеждността на цифровите комуникации. Тези дисциплини се занимават с разработване на математическия инструментариум, който съдържа основните градивни елементи за решаване на неотложните проблеми на информационната сигурност. Резултатите принципно са теоретични, но връзката с реалния бизнес е пряка, като предложените схеми за криптографски примитиви биха могли да се реализират при интерес от страна на конкретни потребители. Екипът на проекта включва както утвърдени специалисти в областта, така и млади учени и докторант
Основната цел на проекта е да се стимулира и подпомогне научно-изследователската работа на участниците по тематиката на проекта, както и техните изяви в това направление на национално и международно ниво чрез публикации в списания и участия в национални и международни семинари и конференции. По този начин ще се обогати с нови теми и идеи дейността на научния семинар „Математически основи на информатиката”. Важен аспект е и разширяване на сътрудничеството с учени от български и международни организации, работещи в областите кодиране, криптография и защита на информацията и др. (ИМИ – БАН, ДАНС, COSIC Research Group in KU Leuven, Белгия, Meijo University и Technology Institute Нагоя, Япония, и др.). Конкретните задачи за постигане на поставените цели са видими от приложената работна програма на проекта.

Математически модели и софтуерни решения в теорията на кодирането и криптографията

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
През последните години киберсигурността се превърна в един от основните световни приоритети. Настоящият проект е насочен е към фундаментални научни изследвания, свързани с разработване и софтуерна реализация на математически модели за защитата на информацията. Използваните методи се прилагат в теорията на кодирането и криптографията с цел увеличаване на надеждността на цифровите комуникации. Тези методи предполагат разработване на аналитичен и алгоритмичен апарат, който включва основните градивни елементи за решаване на проблеми на киберсигурността. Резултатите принципно са теоретични, но предложените схеми за криптографски примитиви могат да се реализират при интерес от страна на конкретни потребители. Проектът е естествено продължение на успешно приключилия проект по договор № ФСД-31-653-07/19.06.2017. Екипът включва както утвърдени специалисти в областта, така и млади учени и докторанти, които допринасят с иновативни решения.
Основната цел на проекта е постоянно да се стимулира и подпомага научно-изследователската работа на участниците в проекта, както и техните изяви в това направление чрез участия в национални и международни конференции и семинари и публикации в реномирани издания. По този начин ще се обогати с нови теми и идеи дейността на научния семинар „Математически основи на информатиката”. Важен аспект е и разширяване на сътрудничеството с учени от български и международни организации, работещи в областите кодиране, криптография и защита на информацията и др. (ИМИ – БАН, ДАНС, COSIC Research Group in KU Leuven, Белгия, Meijo University и Technology Institute Нагоя, Япония, и др.). Конкретните задачи за постигане на поставените цели са видими от приложената работна програма на проекта. От почти удвоеното ? съдържание (спрямо тази от предходния проект) се виждат амбициите на участниците за постигане и представяне на още по-съществени резултати и нуждата от адекватното им финансиране.

Иновативни методологии за разработване на софтуер – изследвания и приложения

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели научно изследване на прилагането на съвременни методологии за разработка на софтуер и определянето на подходящите методологии за различните видове информационни системи. Допълнителна цел е интегриране на получените резултати в учебния процес и научното развитие на преподавателския състав в тази посока. Това е от изключителна важност за повишаване ерудицията на участниците и съответно качеството на учебния процес, а също и необходимо условие за адекватно партньорство със софтуерни компании, заинтересовани от образованието в ИТ сферата. Актуалността на научните разработки в сферата на софтуерното инженерство е несъмнена, а практическото им прилагане е важна характеристика на съвременното информационно общество. Приоритет на проекта е публикуването на получените резултати от научните изследвания в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of Science.
• Получаване на нови научни резултати относно: - Комбиниране на дейности и добри практики от различни методологии и изследване на влиянието им върху качеството на софтуерния продукт; - Експериментиране с реорганизация на дейностите в софтуерните процеси; - Изследване на структури от данни, подходящи за реализиране на различни видове информационни системи; - Специфични аспекти при приложението на дискретни структури в разработването на информационни системи; - Прилагане на схеми за споделяне на общ ключ и реализация на Oblivious transfer модули в съвременните системи и технологии за информационна сигурност. • Привличане към научно-изследователска работа на млади асистенти, докторанти и студенти; • Създаване на научен семинар по темата на проекта с участието на студенти, докторанти, преподаватели, учени и специалисти с международен авторитет; • Публикуване на значими резултати в реферирани списания с импакт фактор и други специализирани издания.

Проект „Мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове“

Научен изследовател
20.7.2018 г. - 20.7.2020 г.
Цели на проекта:
По проекта се подкрепя разработването на процесна иновация–мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове. Технологията представлява клъстерна група от високо мащабируеми софтуерни механизми и инструменти, създадени с цел извършване на ефективен мониторинг на компютърни мрежи на институционални потребители в големи организационни структури, т.е. мрежи, които обединяват от 100 000 до над милион хардуерни устройства. Важна част от клъстерната група са модулите за Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, в чиито ядра са заложени специфични математически алгоритми със софтуерна имплементация. Концепцията за технологията е разработена изцяло на базата на анализ на наличните технологии в световен мащаб за осъществяване на непрекъснат мониторинг над поточни данни от информационни масиви, постъпващи, извличани или прихващани в реално време от много голям брой софтуерни и хардуерни източници.
Изпълнението на проекта ще доведе до разработка на технология, попадаща в обхвата на 2 приоритетни направления на ТО на ИСИС "ИКТ и информатика". Основно направление: -Big Data, Grid and Cloud Technologies Вторично направление: -уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти Иновацията е уеб-базирано клауд решение, което ще се предлага като инструмент/технология за ефективен мониторинг върху софтуерно-хардуерни мрежи. Изпълнението на проекта води до разработване на иновация, отговаряща на TRL 6 – технологията ще бъде тествана в среда на потенциален клиент и детектираните грешки-коригирани.

Изграждане на система за повишаване на показателите (количествени и качествени) на преподавателите и докторантите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в научноизследователската и художественотворческата дейност

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Динамиката в развитието на информационните системи и технологии налага да се обръща все повече внимание на средствата и възможностите за тяхното проектиране и реализиране. Също така, постигнатите научни и художественотворчески резултати трябва лесно да придобиват публична известност, което предполага изграждане и внедряване на съвременни информационни системи, автоматизиращи рутинните дейности в тази област
Обособяват се следните направления на дейностите, обвързани с общото повишаване на научноизследователските показатели: трансфериране на наукометричните данни на преподавателите и докторантите в националната информационна база НАЦИД; създаване на система за подпомагане на публикационната дейност в издания в SCOPUS и WoS, като част от изграждането на нова цялостна е-платформа, касаеща проектната дейност. Тези направления предопределят и изследователските цели на проектното предложение. 1. Изграждане на информационен механизъм, касаещ наукометричните данни (изследователски задачи: изграждане на е-система за трансфериране на данни към НАЦИД; разработване на софтуер за проследяване и съхраняване на протоколите за оригиналност на текста) 2. Изграждане на е-платформа за проектната дейност на ВТУ (изследователски задачи: система за представяне на всички проекти на университета с информация за ключовите параметри на всеки проект; информационно унифициране с раздел „Проектна дейност“ в НАЦИД)

Тенденции в развитието на математиката и математическото образование в България

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към организационно и финансово подпомагане на 51. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ), която ще се проведе в Трявна през април 2022 г. при домакинство на секция „Великотърновски университет“. На този значим научен форум на българските математици си дават среща водещи и начинаещи математици, учители по математика и информатика и изявени ученици. Очакваме срещите с тях да доведат до мотивация на преподавателите и докторантите от факултет „Математика и информатика“ към активизиране на научната, публикационната и презентационната им дейност. Домакинството на такъв форум неизменно води до издигане на авторитета на домакина, а в случая на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ като научен център както по математика и информатика, така и за подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационни технологии.
(1) Финансова и научна подкрепа на докладите, дискусиите и другите дейности, свързани с работата на конференцията. (2) Представяне на доклади, свързани с тенденциите в обучението и по-точно със СТЕМ обучението. (3) Усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите на преподаватели, докторанти и студенти от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” чрез участие в предвидените дискусии. (4) Изследване на новите тенденции в математиката и обучението по математика в България и по света.