Assoc. Prof. PhD Nataliya Dimitriova Nyagolova

University e-mail: n.nyagolova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: nniagolova@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5535-7224

Research and artistic activity


Publications


2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

Participation in Projects


Стимулиране на научноизследователската и художественотворческата дейност на докторантите и младите изследователи чрез академичните достижения на изявени учени от Великотърновския университет

член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
- Разгръщане на научноизследователската дейност на ВТУ с фокус към обучаваните български и чужди граждани в докторски програми и утвърждаване престижа на институцията на национално и международно ниво. - Разширяване състава на участниците в ежегодната общодокторантска конференция с чуждите докторанти на ВУ и утвърждаването ? като традиционна форма на академичен диалог по дискусионни научни проблеми. - Разгръщане на международната дейност на ВТУ чрез разширяване на контактите с представители на други академични общности у нас и в чужбина. - Разработване на съвместна дългосрочна програма за сътрудничество между всички звена във ВУ, които са свързани с обучението на докторанти. - Подпомагане на издателската дейност на ВТУ чрез подготовка и публикуване на кн. VI на ежегодно издание със заглавие „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Провокиране интереса на български и чужди постдокторанти и студенти (бакалаври и магистри) към екипна научноизследователска работа и изява. - Допълване на вече създадения през 2023 г. архив на научноизследователските достижения на ВТУ като част от отбелязването на 60 години от създаването на висшето училище с достижения на художественотвроческата дейност на изявен учен от Университета. - Отваряне на ново поле за изява на международната дейност на ВТУ чрез разширяване на контактите със студенти (магистри и бакалаври), докторанти и постдокторанти от други академични общности у нас и в чужбина, както и със социалните групи на учениците и членовете на българската диаспора в чужбина. - Създаване на възможност за разработване на съвместна програма за сътрудничество между всички звена във ВТУ, които са свързани с иновативното обучение на студентите и докторантите. -Създаване на ново поле за развитие и на издателската дейност на ВТУ чрез участие в подготовката и публикуването на албум с непубликувани илюстрации от значим учен на висшето училище. - Провокиране интереса на български и чужди граждани, запознали се с пътуващата изложба и придружаващите я компактдиск и албум, да се обучават в бакалавърските и магистърските програми на ВТУ.

Стимулиране на научноизследователската и художественотворческата дейност на докторантите и младите изследователи чрез академичните достижения на изявени учени от Великотърновския университет

Член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е част от усилията на ВТУ за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм за изява на докторантите на висшето училище и за осигуряване на самостоятелното им участие като група с научноизследователски потенциал в националното и международното изследователско пространство. То е и своеобразно продължение на реализирания през 2023 г. проект, свързан с тържественото отбелязване на 60 години от създаването на Великотърновския университет и със съхраняването на паметта за научните достижения и откритията на изявени учени от висшето училище (проф. дин Казимир Попконстантинов). Идейното обединяване на два, на пръв поглед разнопосочни проекта ще даде възможност за осъществяването на приемственост между поколенията, ще утвърди авторитета на ВТУ като институция с изключителен научноизследователски и художественотворчески потенциал, ще превърне Университета в център и движеща сила не само на научни, но и на културни и социални иновационни процеси на регионално, национално и европейско ниво. Основни акценти: – Включване на научноизследователския и художественотворческия потенциал и на постдокторантите на ВТУ в дейностите на проекта; – Обучение, осигуряване на условия за провеждане на научни изследвания и международна изява на докторантите. –Провеждане на Шестата общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ след утвърждаването ? през изминалите пег години като ежегоден научен форум. –Публикуване на кн. VI от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. – Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към международната изява на обучаваните във ВУ докторанти и постдокторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията освен в страната и в чужбина. –Довършване и пускане в работен режим на дигиталната информационна платформа за докторантите на ВТУ. – Представяне на значима личност от академичната общност на ВТУ чрез нейните научни и художественотворчески постижения с неппреходна стойност за българската и световната наука. – Съхраняване на достиженията от научната и художественотворческата дейност на значим учен и преподавател от ВТУ (проф. Никола Хаджитанев), което ще позволи да се оформи архив на научноизследователската и художественотворческата памет на висшето училище, а чрез средствата на електронните медии и другите комуникационни канали той да се популяризира в страната и в чужбина и по този начин да се привлекат още български и чужди граждани за обучение във ВТУ. – Осигуряване на приемственост и възстановяване на историческата връзка с първосъздателите на Великотърновския университет, популяризиране на тяхното научноизследователско и художественотворческо наследство и сред социални групи извън рамките на научната общност, като например учениците и членовете на българската диаспора в чужбина.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти и постдокторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на дигитална информационна платформа за академичен диалог между докторантите, обучавани във ВТУ, и постдокторантите. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Шестата общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, превод на статиите в сборника на английски език, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Вземане на doi за всички статии от сборника и за самия сборник. -Привличане на повече студенти и постдокторанти в екипа. -Поддържане на създадените по предходните проекти контакти с академичните общности на ВУ и научните институти на ниво докторанти не само в Европа. -Изработване на рол-банери на винил, които да представляват пътуващата изложба и да отразяват най-значимите художественотворчески постижения на изявения учен. -Заснемане на 20-минутен филм за проф. Никола Хаджитанев и записването му на CD. -Подбиране на непубликувани илюстрации върху популярни литературни произведения, за да подготви албум от най-значимите произведения на учения, който да бъде издаден като книжно тяло. -Превод на английски и руски език на обширната въведителна студия към албума и анотациите към отделните публикации. -Подготовка и отпечатване на албума в Университетското издателство. -Установяване на контакти с академичните общности на висши училища, научни институти и друг тип организации не само в България, но и в Европа, за да потвърдят приемането на пътуващата изложба.

Л. Н. Толстой в културата на 21 век – 190 години от рождението на писателя

Ръководител на екипа
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Проектът представлява едногодишна научноизследователска програма, посветена на тема, актуална за световната хуманитаристика през 2018 година – 190 години от рождението на Л. Н. Толстой. Работата по проекта включва дейности в три посоки: 1. Изграждане на база данни по разработваната тема – записи, критически текстове, архивни материали 2. Презентация на междинните резултати под формата на научни презентации и участие в научни форуми 3. Публикуване на монография по темата на проекта.
Основната цел на проекта – създаване на научно изследване, посветено на творчеството на Л. Н. Толстой в съвременната културна ситуация при отчитане на новите материали и изследвания, посветени на творчеството на писателя и с използване на съвременни изследователски методи. Освен новия фокус, който се предлага в методологичен план към творчеството на Толстой, новаторски ще бъдат и сферите, в които ще се изследва неговата рецепция – формати и жанрове, присъщи на социокултурната ситуация от началото на 21 век – театрални пърформанси, телевизионни сериали, документални поредици. Задачи: 1. Изграждане на база данни по темата на проекта – аудио и видеозаписи, критически текстове, театрални и кино рецензии, архивни материали. 2. Презентиране на междинните резултати на проекта под формата на научни презентации, доклади и статии, публични лекции. 3. Публикуване на научна монография по темата на проекта.