Prof. Dr. Habil Georgi Ivanov Mitov

University e-mail: g.mitov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2005

2004

2002

2001

1994

1992

1991

1990

Participation in Projects


Съдебната медиация - възможности, предизикателства и перспективи

Член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта е поставено предстоящото влизане в сила на промени в българското законодателство, свързано с въвеждане на съдебната медиация. В рамките на този проект в условията на едно сравнителноправно изследване на съдебната медиация в контекста на препоръките към Република България за имплементиране на съдебната медиация. Темата е актуална, защото за първи път в българското законодателство за първи път се въвежда съдебната медиация, считано от 1 юли 2024 г. Въвеждането на този вид медиация е съпроводено със създаването към окръжните съдилища в страната на съдебни центрове по медиация. Проектът е с мултидисциплинарен характер и с оглед на неговата тематика предполага изследване на съдебната медиация от гледна точка на правото, психологията, педагогиката и историята. Съвременното звучене на темата е обусловено от позитивното право, което осигурява възможност за използване на медиацията по все по-широк кръг спорове, не само у нас, но и в рамките на Европейския съюз.
Проектът е продължение на двугодишен проект "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традициятаи актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз“. Проектът ще даде възможност за продължаване на традицията в ЮФ за организиране на научен форум с участие на студенти, докторанти и преподаватели, като част от научноизследователската дейност във факултета. Тематиката на проекта попада в актуалната проблематика с оглед разширяването на мястото на медиацията в България, с което се допринася за успешното реализиране на европейската идея за „достъп до правосъдие“. От друга страна приетите изменения в Закона за медиацията и Гражданския процесуален кодекс, перспективите от въвеждане на медиацията в административния и наказателен процес, подчертават значимостта на проекта. Научноизследователският екип включва специалисти отделни правни отрасли, като част от тях са и медиатори или арбитри. Част от екипа има значителен принос в изследването на проблемите на медиацията на научни форуми, което обосновава потенциала и експертните знания на членовете на научния състав по проекта.

Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта стои идеята за едно сравнителноправно изследване на алтернативните способи за разрешаване на спорове в контекста на изпълнение на европейската идея за осигуряване на "достъп до правосъдие". Историческите традиции в България в лицето на института на посредничеството, арбитража, както и различните форми на спогодби, приложими в отделните отрасли на правото, дават възможност за извършване на задълбочен историко-правен анализ на посочените способи. Това обстоятелство предполага един мултидисциплинарен подход към темата и включване на специалисти от различни области на науката (юристи, историци, психолози, икономисти, педагози и др.). Съвременното звучене на темата е обусловено от позитивното право, което осигурява възможност за използване на алтернативните способи за разрешаване на спорове не само у нас, но и в рамките на Европейския съюз.
Цел: - Провеждане на национален научен форум с участие на представители на теорията, практиката, държавни институции и неправителствени организации, които да представят своите идеи, изследвания и виждания за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове. Задачи: - Издаване на научен сборник – реферирано издание, в който да бъдат публикувани разработките по темата, в рамките на всяка проектна година. - Стимулиране на академичния състав на Юридическия факултет и другите привлечени към проекта факултети, в това число и студентската и докторантска активност относно провеждането и представянето на актуални изследвания на въпросите, свързани с приложението алтернативните способи за разрешаване на спорове в различни правни отрасли. - Историческо и сравнителноправно проучване на проблема, изследване на практиката в държави-членски на ЕС, практиката на българските съдилища. - Анализ на теоретичните възгледи, касаещи въпросите за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове в отделните правни отрасли.

Отнемане на незаконно придобито имущество. Проучване на зоконодателството на държави-членки на Европейския съюз

ръководител
24.4.2015 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя няколко основни, взаимносвързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на законодателството на ЕС и на страните членки; 2. Установяване приложимите модели на "гражданска конфискация' и техните специфики; 3. Проучване и анализ на положителните и отрицателни страни на установените модели като се направи съпоставка с модела възприет в България; 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на законодателството на ЕС и на държави членки на ЕС в областта на отнемането на престъпни активи и мястото на България.

Съвременни тенденции на уредбата в областта на туризма. Сравнителноправен анализ

9.4.2014 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя няколко основни, взаимно свързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на националното и чуждо законодателство в областта на туризма като се изследват предимствата и недостатъците на действащото законодателство. 2. Да се направи задълбочено проучване и анализ на съдебната практика по проблемите, възникващи по повод на туристическите правоотношения. 3. Да се направи анализ на ефективността на мерките за упражняване на контрол върху дейността на туроператорите и туристическите агенти. 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на развитието на законодателството на държави-членки на ЕС и други държави, водещи в областта на туризма в условията на глобализирането на пазарите на туристически услуги.

Е-гласуване - технологии, иновации и предизвикателства

ръководител
10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Изследване регулираните от правото обществени отношения, свързани с организацията и функционирането на изборния процес и в частност на е-гласуване като начин на упражняване на избирателното право. 2. Изясняване принципите на избирателното право и правната му регламентация, чрез проследяване историята и опитите за въвеждане на е-гласуване в България. 3. Изследване технологиите и организацията на е-гласуване и отчитане на изборните резултати в Европа. 4. Изследване законодателна уредба, касаеща е-гласуване в България и Европа.