Prof. Dr. Habil Tsvetan Georgiev Sivkov

University e-mail: t.sivkov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: tz.sivkov@yahoo.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2002

2001

1998

1993

Participation in Projects


“De Jure” – Официално издание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Ръководител на екипа
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Интересът от участието в проекта е провокиран от възможностите за стимулиране и подпомагане на разпространението на висококачествено научно знание чрез издаване и разпространение на рецензирано българско научно периодично издание в областта на правните науки.Целта на участието е насочена към подготовка за рефериране на списание „DE JURE“ като специализирано научно издание на ВТУ и включването му в пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни, както и за покриване на разходите за подобряване на общия вид на Интернет – сайт на списанието – собствен и на Университета, за разширяване на кръга от лица, извършващи дейности по рецензиране на постъпващите научни материали в списание „DE JURE“ от страната и чужбина и за покриване на разходи за технически дейности - закупуване на офис консумативи, компютърни конфигурации, възнаграждения за рецензенти и др. Отпуснатите средства по проекта ще бъдат насочени към задълбочаване на възможностите за публикационна дейност съобразно съвременните практики при издаването на научни правни списания и подобряване на съответното хардуерно и софтуерно обезпечаване на редакционна колегия на списание "DE JURE" и на издателство на ВТУ.
Главна цел на проекта е налагане на списанието като реферирано научно списание в областта на правните науки. Това налага следване на високи критерии при подбор на автори и рецензенти и критична научна и езикова редакция на пстъпилите научни материали. Друга основа цел е налагане на двойно външно анонимно рецензиране чрез привличане и на други изявени учени от правните науки, които не са част от редакционната колегия на списанието.Разпространението на юридическото познание, подчертаването на обществената значимост на периодично издание на списание "DE JURE"(в електронен и хартиен формат), както и привличане към научно-изследователската работа на млади учени и докторанти.

Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта стои идеята за едно сравнителноправно изследване на алтернативните способи за разрешаване на спорове в контекста на изпълнение на европейската идея за осигуряване на "достъп до правосъдие". Историческите традиции в България в лицето на института на посредничеството, арбитража, както и различните форми на спогодби, приложими в отделните отрасли на правото, дават възможност за извършване на задълбочен историко-правен анализ на посочените способи. Това обстоятелство предполага един мултидисциплинарен подход към темата и включване на специалисти от различни области на науката (юристи, историци, психолози, икономисти, педагози и др.). Съвременното звучене на темата е обусловено от позитивното право, което осигурява възможност за използване на алтернативните способи за разрешаване на спорове не само у нас, но и в рамките на Европейския съюз.
Цел: - Провеждане на национален научен форум с участие на представители на теорията, практиката, държавни институции и неправителствени организации, които да представят своите идеи, изследвания и виждания за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове. Задачи: - Издаване на научен сборник – реферирано издание, в който да бъдат публикувани разработките по темата, в рамките на всяка проектна година. - Стимулиране на академичния състав на Юридическия факултет и другите привлечени към проекта факултети, в това число и студентската и докторантска активност относно провеждането и представянето на актуални изследвания на въпросите, свързани с приложението алтернативните способи за разрешаване на спорове в различни правни отрасли. - Историческо и сравнителноправно проучване на проблема, изследване на практиката в държави-членски на ЕС, практиката на българските съдилища. - Анализ на теоретичните възгледи, касаещи въпросите за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове в отделните правни отрасли.

Отнемане на незаконно придобито имущество. Проучване на зоконодателството на държави-членки на Европейския съюз

24.4.2015 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя няколко основни, взаимносвързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на законодателството на ЕС и на страните членки; 2. Установяване приложимите модели на "гражданска конфискация' и техните специфики; 3. Проучване и анализ на положителните и отрицателни страни на установените модели като се направи съпоставка с модела възприет в България; 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на законодателството на ЕС и на държави членки на ЕС в областта на отнемането на престъпни активи и мястото на България.

Съвременни тенденции на уредбата в областта на туризма. Сравнителноправен анализ

9.4.2014 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя няколко основни, взаимно свързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на националното и чуждо законодателство в областта на туризма като се изследват предимствата и недостатъците на действащото законодателство. 2. Да се направи задълбочено проучване и анализ на съдебната практика по проблемите, възникващи по повод на туристическите правоотношения. 3. Да се направи анализ на ефективността на мерките за упражняване на контрол върху дейността на туроператорите и туристическите агенти. 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на развитието на законодателството на държави-членки на ЕС и други държави, водещи в областта на туризма в условията на глобализирането на пазарите на туристически услуги.

Промени в производството по несъстоятелност като част от антикризисните мерки в България и ЕС

ръководител
10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя няколко основни, взаимносвързани и допълващи се изследвателски цели: 1. Проучване на националното и чуждо законодателство в областта на несъстоятелността като се изследват предимствата и недостатъците на действащото законодателство - българско и европейско. 2. Да се направи задълбочено проучване на съдебната практика на ВТОС, ВТАС и ВКС (респ. националните съдилища) по проблемите на прилагането на производството по несъстоятелност. 3. Стремежът на начуния екип е да проучи и анализира препоръките на Световната банка и Европейската комисия, както и практиката на Съдът на Европейския съюз (СЕС) по прилагането на Европейския регламент относно несъстоятелността, в случаите когато производството по несъстоятелност засяга повече от една държава членка. 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на развитието на политиката на държавите-членки на ЕС и американското законодателство в условията на глобализирането на пазарите, водещи до глобализиране на оздравяване на несъстоятелните субекти.

Е-гласуване - технологии, иновации и предизвикателства

10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Изследване регулираните от правото обществени отношения, свързани с организацията и функционирането на изборния процес и в частност на е-гласуване като начин на упражняване на избирателното право. 2. Изясняване принципите на избирателното право и правната му регламентация, чрез проследяване историята и опитите за въвеждане на е-гласуване в България. 3. Изследване технологиите и организацията на е-гласуване и отчитане на изборните резултати в Европа. 4. Изследване законодателна уредба, касаеща е-гласуване в България и Европа.

Модернизация на европейските антитръстови правила и развитие на българското конкурентно право

9.5.2012 г. - 10.12.2013 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя няколко основни, взаимно свързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на националното и чуждото законодателство в областта на антимонополното право като се изследват предимствата и недостатъците на действащото законодателство относно забраната за злоупотребата с господстващо положение. 2. Да се направи задълбочено проучване на съдебната практика на Националните органи по конкуренция (респ. националните съдилища) по проблемите на забраната за злоупотреба с монополното или господстващо положение с оглед въвеждане принципът на децентрализираната компетентност. 3. Стремежът на научния екип е да проучи и анализира практиката и на Европейската комисия и Съдът на Европейския съюз (СЕС) по прилагането на чл.102 от ДФЕС, в случаите когато е засегнат интересът на европейската общност. 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на развитието на антикартелната политика на държавите-членки на ЕС и американското антитръстово законодателство в условията на глобализирането на пазарите, водещи до глобализиране на мерките на защита.

Е-правосъдие, Е- управление и информационна сигурност

ръководител
28.4.2009 г. - 1.12.2011 г.
Цели на проекта:


Компютърни престъпления и информационна сигурност

ръководител
27.6.2008 г. - 1.12.2008 г.
Цели на проекта: