Prof. PhD Milena Velichkova Aleksieva

University e-mail: m.alexieva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3537-3312

Research and artistic activity


Sports and Basketball

Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Participation in Projects


Списание „Педагогически алманах“ за иновации в образованието

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели издигане престижа на научното списание „Педагогически алманах“, официално периодично издание на Педагогически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез: • Публикуване на резултатите от най-нови изследвания на български и чужди учени в областта на образованието. • Популяризиране на издателската политика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в частност на Педагогическия факултет, като мотивира български и чуждестранни учени да публикуват трудове по актуални и значими образователни проблеми. • Разширяване на читателските интереси към периодично публикуваната най-нова научна информация за иновации в образованието. • Обогатяване на формите за международно научно сътрудничество Проектът е в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания, конкретизирана в приоритетите за научна и приложна дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Педагогическия факултет. Научният екип работи за повишаване качеството на реферирани периодични научни издания.
• Създаване на обновена методология за научна, публикационна и издателска работа, основаваща се на изискванията на Световната система за рефериране и индексиране на периодичните издания. • Повишаване компетентността на членовете на Международната редакционна колегия и Борда на анонимните и независими рецензенти в областта на българската и световната издателска политика. • Дейности със студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за създаване и публикуване на прогресивни образователни иновации. • Повишаване на научния престиж на списание „Педагогически алманах“. • Приобщаване на авторитетни световни учени за съвместна научноизследователска работа по съществени образователни проблеми. • Завишаване вниманието към читателските интереси на студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за обновяване на издателската политика на списанието. • Създаване и поддържане на системата „общество – образование – прогресивни иновации“.

Спорт за туристическа анимация в морски курорт

-
Цели на проекта:
Целта на тази програма е студентите да придобият компетенции за водене на групи в туристическа спортна анимация и да се съчетаят спорта и туризма с образователните и социални ценности за постигане на равновесие между физическите и социалните дейности на туристите в курортите. Придобитите знания и умения от студентите включват професионални компетенции за туристическа спортна анимация в морски курорт, изготвяне и представяне на идеен проект за фирма за туристическа анимация.

Изграждане на мотивираща среда за реализиране и популяризиране на качествени научни публикации в областта на физическото възпитание и спорта Write to

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Подкрепа на учените от катедра „Теория и методика на физическото възпитание” чрез създаване на стимулираща среда за провеждане на качествени научни изследвания, реализиране на конкурентни научни публикации и тяхното популяризиране чрез публикуване в реферирани издания и издания с импакт фактор и импакт ранг (Scopus и Web of Science).
Чрез този проект се цели подпомагане на преподавателския състав, младите учени, докторанти и студенти на катедра "Теория и методика на физическото възпитание", за реализиране на качествени научни изследвания и публикации в областта на физическото възпитание и спорта, които да бъдат представени в утвърдени научни форуми, публикувани в реферирани издания и в издания с импакт фактор, което да доведе до популяризиране на резултатите, увеличаване на видимостта и цитируемостта и научно израстване.

Европейски хоризонти за научните изследвания и постижения в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
„Европейски хоризонти за научните изследвания и постижения в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията“ 2. Анотация на проекта В рамките на проекта ще бъдат реализирани изследователските търсения по актуални проблеми в приоритетните научни области, характерни за образователното научно звено Теория и методика на физическото възпитание, които ще осигурят условия за трансфер на научните постижения и внедряване на резултатите в практиката. Дейността по проекта ще създаде предпоставки за насърчаване научноизследователските усилия, творческата инициативност на академичния състав и докторантите за създаване на научни продукти и спортнопедагогически иновации. Ще бъде създадена стимулираща среда за насърчаване на качествена публикационна дейност чрез разпространение и популяризиране на научните изследвания и постижения на академичния състав на катедра Теория и методика на физическото възпитание в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията в реферирани издания, издания с импакт фактор и чрез участие в международни научни конференции. Чрез проекта ще се създадат условия за увеличаване на видимостта и позоваванията и издигане на социалната значимост на изследванията, направени от учените от Великотърновския университет в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.
Целта на проекта е създаване на значими научни продукти в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, които да бъдат представени в международни научни форуми, публикувани в реферирани издания и в издания с импакт фактор, което да доведе до повишаване на квалификацията и насърчаване на академичното развитие на членовете на катедрата, както и до трансфер на знания и обмен на добри практики. Задачи: 1. Сформиране на научноизследователски екип. 2. Избор на актуални теми за изследване. 3. Извеждане на система от критерии за разработване на научните публикации. 4. Проучване на възможностите за публикуване в реферирани издания и участие в признати международни научни форуми. 5. Провеждане на експериментални изследвания. 6. Обработване и анализ на данните, получени от изследванията. 7. Публикуване на научните продукти в реферирани издания. 8. Подготовка и участие в международен научен форум. 9. Мониторинг на дейностите по проекта.

Научните изследвания в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, като фундамент за здравословен живот и личностна реализация

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В рамките на проекта ще бъдат реализирани изследователските търсения по актуални проблеми в приоритетните научни области, характерни за образователното научно звено Теория и методика на физическото възпитание. Дейността по проекта ще създаде предпоставки за насърчаване на научноизследователските усилия и творческата инициативност на академичния състав и докторантите за реализиране на научни продукти и спортнопедагогически иновации, което ще осигури условия за трансфер на научни постижения и внедряване на резултатите в практиката. Ще бъдат създадени условия за насърчаване на качествена публикационна дейност чрез разпространение и популяризиране на научните изследвания и постижения на академичния състав на катедра Теория и методика на физическото възпитание в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията в реферирани издания, издания с импакт фактор и чрез участие в международни научни конференции. Реализирането на проекта ще допринесе за увеличаване на видимостта и позоваванията и издигане на социалната значимост на изследванията, направени от учените от Великотърновския университет в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.
Целта на проекта е създаване на значими научни продукти в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, които да бъдат представени в международни научни форуми, публикувани в реферирани издания и в издания с импакт фактор, което да доведе до повишаване на квалификацията и насърчаване на академичното развитие на членовете на катедрата, както и до трансфер на знания и обмен на добри практики. Задачи: 1. Сформиране на научноизследователски екип. 2. Определяне на темите на научните изследвания. 3. Извеждане на система от критерии за разработване на научните публикации. 4. Проучване на възможностите за публикуване в реферирани издания, издания с импакт фактор и ранг и участие в признати международни научни форуми. 5. Провеждане на експериментални изследвания. 6. Обработване и анализ на данните, получени от изследванията. 7. Публикуване на научните продукти в реферирани издания, издания с импакт фактор и ранг и участие в признати международни научни форуми. 8. Подготовка и участие в международен научен форум. 9. Мониторинг на дейностите по проекта.

Менторството в аспекта на научното израстване и популяризирането на изследванията на младите учени в областта на физическото възпитание и спорта

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Стимулиране на индивидуалния потенциал за иновации и реализиране на изследователските търсения на младите учени и техните ментори от катедра „Теория и методика на физическото възпитание” чрез провеждане на конкурентни научни изследвания, апробиране и публикуване на резултатите.
Подпомагане на младите учени и техните ментори от катедра "Теория и методика на физическото възпитание" за създаване на значими научни продукти в областта на физическото възпитание и спорта, които да бъдат представени в международни научни форуми, публикувани в реферирани издания и в издания с импакт фактор, което да доведе до насърчаване на академичното развитие и осигуряване на качествено възпроизводство на научния потенциал.

Подкрепа за младите учени в областта на физическото възпитание и спорта

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът е насоочен към осъществяване на подкрепа за младите учени от катедра „Теория и методика на физическото възпитание” чрез създаване на стимулираща среда за реализиране на изследователските им търсения, провеждане на конкурентни научни изследвания, апробиране и публикуване на резултатите в реферирани издания и издания с импакт фактор и импакт ранг (Scopus и Web of Science).
Чрез този проект се цели подпомагане на младите учени, докторанти и студенти на катедра "Теория и методика на физическото възпитание", както и на техните ментори, за реализиране на значими научни изследвания и публикации в областта на физическото възпитание и спорта, които да бъдат представени в международни научни форуми, публикувани в реферирани издания и в издания с импакт фактор, което да доведе до насърчаване на научното израстване, осигуряване на качествено възпроизводство на научния потенциал, популяризиране на резултатите и увеличаване на цитируемостта.

Повишаване качеството на научните публикации на младите учени от катедра Теория и методика на физическото възпитание

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Подкрепа за младите учени от катедра „Теория и методика на физическото възпитание” чрез създаване на стимулираща среда за реализиране на изследователските им търсения, провеждане на конкурентни научни изследвания, апробиране и публикуване на резултатите в реферирани издания и издания с импакт фактор и импакт ранг (Scopus и Web of Science).
Чрез този проект се цели подпомагане на младите учени, докторанти и студенти на катедра "Теория и методика на физическото възпитание", както и техните ментори, за реализиране на значими научни изследвания и публикации в областта на физическото възпитание и спорта, които да бъдат представени в международни научни форуми, публикувани в реферирани издания и в издания с импакт фактор, което да доведе до насърчаване на научното израстване, осигуряване на качествено възпроизводство на научния потенциал, популяризиране на резултатите и увеличаване на цитируемостта.