Senior Lecturer PhD Momchil Mladenov Minchev

University e-mail: m.m.minchev@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: mladenov17@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-3250-242X

Research and artistic activity


Medieval Bulgarian history, Bulgarian Church in Middle Ages

Publications


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2005

2004

Participation in Projects


Историческа антропонимия на Средновековна България VІІ - ХІV век

26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Международен научен форум на тема „България, българите и светът. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Христов Павлов“, с тематично подзаглавие „Владетел, държава и църква в средновековните Балкани“, Велико Търново, 26–28 октомври 2018 г.

Член на екипа
19.9.2018 г. - 28.11.2018 г.
Цели на проекта:
Подготовка и провеждане на научноизследователски форум в областта на медиевистиката и българистиката

Епохи

Член
28.9.2020 г. - 28.5.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел осигуряване на качествено издаване на списание „Епохи” през 2020 – 2021 г. Насочен е към осъществяването на дейности, свързани с организационното, техническото и информационното обезпечаване на списанието, което следва трайна политика за издаването на оригинални, стойностни и съвременни публикации с резултати от изследвания в областта на историята, географията, етнологията, археологията, теорията и практиката в сферата на образованието и в други близки области на научното познание.
– постигане на по-високо качество и научна разпознаваемост в средите на международната академична и научна общност на публикациите в списание „Епохи” и повишаване на научния му престиж; – ускоряване на приключването на процеса на привеждане на показателите на списание „Епохи” в съответствие с изискванията за индексирането му в престижната база данни Web of Science. Във връзка с това, до момента списанието е преминало предварителен мониторинг от страна на представители на Clarivate Analytics за България; – подобряване на научноизследователската работа и развитието на академическия състав с оглед повишаване на акредитационните показатели на Историческия факултет в това отношение.

Комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Комуникацията на резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация е в основата на прилагането в проектното предложение на Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията на науката, от една страна, спомага за създаване на възможности за ефективни партньорства с екипи, работещи по сродна проблематика от страната и чужбина, както и подпомагането на интердисциплинарността на разработките, а от друга страна – има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото относно свързаните с науката теми, научни открития и аргументи. Същевременно тя допринася за засилване на ролята на научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси и предизвикателства. Комуникацията на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп, с основен обект – научната периодика на ВТУ, е предпоставка за качество и ускорено развитие на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и е в изпълнение на Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, в частта на свързаността и установяване на партньорства, както и развитието на научната дейност.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: - В условията на дигитална среда и отворен достъп повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съгласно утвърдената редакционна политика на научните списания на ВТУ; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, и (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg). - Разпространение на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Създаване на публичност на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация. - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетско издателство на ВТУ в панаири на книгата и изложения на научна литература, научни форуми и др.

Търновска книжовна школа. Традиции и послания

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Дванадесетото издание на международния научен симпозиум „Търновска книжовна школа“ продължава положената от основателите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ традиция с международно признание за подкрепа на медиевистичната общност да обединява усилията си в изследване на културно-историческото наследство от Второто българско царство. Форумът с интердисциплинарен характер предоставя възможност за диалог и обмяна на идеи между чуждестранни и български учени, профилирани в различни медиевистични направления: литературоведи, езиковеди, историци, теолози, археолози, културолози и фолклористи. Те заедно, обединени от инициативата на Университета, правят обществено достояние непреходни културни ценности, съхранени през вековете и необходими днес за успешното развитие на европейското духовно пространство. Избраната интегрална тема на научния форум „Традиции и приемственост“ достойно вписва Великотърновския университет - съвременният наследник на духовните обединителни идеи и ценности на средновековната школа - сред тези свети места, които през всички времена отправят актуални послания с непреходна стойност. Екипът по изпълнение на проекта се състои от утвърдени и млади учени, докторанти и студенти, което е гарант за приемственост в научноизследователската работа.
Цели: 1. Да бъде продължена традицията в организирането на международния научен симпозиум «Търновска книжовна школа»; 2. Да се обедини и насочва творческата дейност на български и чуждестранни утвърдени и млади учени към интердисциплинарно изследване на старобългарското и търновското книжовно наследство; 3. Да се насърчава непосредствената обмяна на опит и идеи и екипната научна, художественотворческа и обществена дейност с цел проучване, популяризиране и защита на българското средновековно културно наследство. 4. Да се осъществи връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти, студенти и учители; 5. Да се разширява сътрудничеството на Великотърновския университет с други научни и обществени институции. Задачи: 1. Провеждане на работна среща на екипа за разпределяне на задачите по проекта и обсъждане на организационни въпроси; 2. Рекламно осигуряване на симпозиума (разпространение на афиши и рекламни материали; медийно представяне на научния форум; контакти с организации със сходни научни интереси за популяризиране на идеята за научното събитие; организиране на съпътстващи инициативи съвместно с Община - Велико Търново и институциите съорганизатори); 3. Подготвяне на програмата на Дванадесетия международен симпозиум «Търновска книжовна школа. Традиции и послания». 4. Техническа организация на международния научен симпозиум (осигуряване на материална база, устройства за мултимедийни презентации, организиране на дистанционно включване, папки с рекламни материали за участниците и други необходими консумативи). 5. Провеждане на Дванадесетия международен симпозиум «Търновска книжовна школа. Традиции и послания». 6. Провеждане на съпътстващи симпозиума събития (изложба на икони, кръгла маса в Община - Велико Търново, туристическа разходка съвместно с Общинска агенция по туризъм «Царевград Търнов» и др.). 7. Организиране на процедурата по връчване на Великотърновската университетска награда «Св. Евтимий, Патриарх Търновски»; 8. Подобряване на материалната база на Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“ (осигуряване на техническо оборудване, необходимо за подготовката на печатни материали и осъществяване на бърз достъп до информация и комуникация с други научни звена, институции и учени, за осигуряване достъп на изследователи, студенти и докторанти до научната база и архивите на Центъра); 9. Закупуване на специализирана литература от областта на интердисциплинарната медиевистика за обогатяване на архивния фонд на Научноизследователския център.

Повишаване на показателите за научна активност чрез провеждане на международна научна конференция, отпечатване на сборник с доклади, стимулиране и подпомагане на докторанти, млади и изявени учени от ВТУ за участия в други научни прояви и за публикации в рецензирани и реферирани издания.

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е да допринесе за изграждане на по-тесни и ползотворни международни контакти, както и за подобряване на видимостта на научната продукция на докторанти, млади учени и преподаватели от ВТУ у нас и в чужбина. Смятаме, че реализацията на проекта ще допринесе за промяна на настоящата ситуация и ще доведе до повишаване на видимостта на научната продукция на докторанти, младите и изявени учени от ВТУ.
Общите изследователски цели на проекта са насочени към ефективна комуникация на резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация, следват Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г., и са в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията в научното поприще, от една страна, спомага за създаване на възможности за ефективни партньорства с екипи, работещи по сродна проблематика от страната и чужбина, както и за подпомагането на интердисциплинарния характер на научните изследвания, а от друга страна – има ключова роля при създаването на публичност и повишаване на осведомеността на обществото относно свързаните с науката теми, аргументи, и научни открития. Специфичните цели на проекта отговарят на условията за работа в дигитална среда, за повишаване на качеството и за ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области, съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025), и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. Специфична цел на настоящия проект е стимулиране на международното сътрудничество и интеграция в областта на историята, социологията, антропологията и политическите науки чрез значим международен форум и издаване на сборник с докладите на участниците. Сред целите на проекта е стимулиране на участието на докторанти, млади и утвърдени учени в международни прояви и на тяхната публикационна активност в реферирани и рецензирани издания чрез осигуряване на такса за правоучастие и на специализиран превод на английски език, руски или друг език. Немаловажна специфична цел е също осъществяване на информационна и консултантска дейност, насочена към преподаватели и докторанти от ВТУ и повишаване на параметрите по индекс на цитируемост и публикуване на статии в научни списания и други издания, които се реферират в Scopus, Web of Science и други престижни научни платформи.