Prof. PhD Krassimira Yordanova Moutafova

University e-mail: k.mutafova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: kmutafova@mail.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0

Participation in Projects


Балканите - език, история, култура

ръководител
28.4.2009 г. - 1.12.2010 г.
Цели на проекта:


Балканите - език, история, култура. Академичен и културен диалог

ръководител
9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Да приобщи научната общност на ВТУ към проблемите, разработвани от академичните общности на отделните балкански страни и наложи Исторически факултет и Образователен и културен център “Балкани” като водещи научни звена в изясняването на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и типично балкански национални стереотипи. 2. Да осигури възможности за компаративни изследвания върху проблемите на езика, историята, религиите и културата на балканските държави, и провеждане на дебати в рамките на планираните научни форуми: • международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, провеждана на всеки две години с определена тематична насоченост и дефинирани подтеми (предстояща за 2013 г.); • ежегодно провеждани тематични научни кръгли маси по различни проблеми от балканската история, език и култура с участието на студенти и преподаватели от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ; • двустранни срещи с университетите-партньори с участие на докторанти и студенти по актуални проблеми от областта на балканската история и култура; • проучване на православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. и провеждане на теренни проучвания за локализирането на манастирски и храмови средища, документирани в османските регистри. 3. Проектът ще съдейства за обвързване на образованието с перспективни изследователски цели, особено актуални за балканския регион през последните десетилетия, като привлече за научна работа изявени и добре подготвени докторанти и студенти (магистри и бакалаври) историци, етнолози, географи и балканисти. Участието им в проекта ще съдейства за изграждане на умения за събиране и систематизиране на теренен етноложки и езиков материал, за формиране и защита на научна теза, за работа в екип и т.н. и ще допринесе за включване на студентите в научните среди още в рамките на обучението им във ВТУ. 4. Осъществяване на издателска дейност, която да обобщи и представи научноизследователските резултати от проекта: • Сборници с материали от проведените международни научни конференции „Балканите – език, история, култура” (през 2011 и през 2013 г.); • Сборници с материали от ежегодно провежданите тематични научни кръгли маси с участие на студенти, докторанти и преподаватели. от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ. • Сборник с материали относно православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. 5. Изработване на мултимедийни продукти за целите на обучението и популяризиране на резултатите от реализираните дейности по проекта. 6. Повишаване на качеството на преподаване и научноизследователска дейност на участващите в екипа преподаватели.

Диалогът на Балканите

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът е свързан с организиране на Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Планираното издание е посветено на актуалната проблематика за културния диалог на Балканите като част от глобализиращия се свят. Тя ще потърси обяснение на явленията и процесите във видимия свят чрез изучаване на идейните програми, които ги ръководят. Допълнителна линия на тематично разгръщане ще бъде анализът на културния (и езиков) диалог в Западните Балкани като периферия на балканския ареал. Проучването на интеркултурната комуникация в региона би хвърлило светлина върху поведението на хора с различна култура и конфесионална определеност и би предложило стратегия за ефективни комуникационни взаимодействия на различни нива. Дискутирането на тези актуални в последните десетилетия проблеми е от изключителна важност за успешното развитие на балканския регион. Широкият международен научен опит, обединен чрез конференцията, ще позволи формулиране на различни антропологични универсалии, които могат да се използват за основа на едно неутрално сравнение на ценностни ориентации и норми на поведение и в балканския ареал.
Цели: 1) Да се поддържа линията на интердисциплинарен подход към изследване на сложната амалгама от култури, религии, етноси и балканските национални стереотипи и еталони в мисленето и поведението. 2) Организиране на екипно изследване на историята, културата и езиците на балканските народи чрез обединяване на усилията на нашата академична общност (специалисти от няколко факултета на ВТУ) и научни общности у нас и в чужбина. 3) Обвързване на образованието с перспективни изследователски цели. Задачи: 1) Привличане на участници в конференцията с признати постижения в различни сфери на балканистиката (история, етнология, филология, философия и др.), както и на млади перспективни изследователи. 2) Поддържане на контактите с дългогодишните партньори от Румъния (Букурещ, Констанца, Крайова), Турция (Анкара, Бурса), Гърция (Солун, Янина, Комотини), Сърбия (Ниш, Белград), Македония (Тетово, Скопие), Албания (Елбасан, Корча), Полша (Лодз, Катовице). 3) Усъвършенстване на формата на научния сборник, част от многотомната тематична поредица, с оглед кандидатстване за реферерани издателски мрежи и работа за неговото популяризиране. 4) Разработване на нови идеи за съвместна работа с партньорите от чужбина и други български университети. 5) Привличане на докторанти и студенти от различни факултети в работата на конференцията.

Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието

9.4.2014 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Основната цел е свързана със стимулиране значението на културния туризъм, провокирана от развитието и утвърждаването на устойчив механизъм за диалог между култури и идентичност и за предоставяне на качество и достъпност в съответствие с потребностите и интересите на младите хора на базата на съществуващ опит и практики.
- Създаване на научни продукти в областта на културния туризъм, културно-историческото наследство, историята, културата, етнодемографията, сравнителното географско и историческо образование; съвместно проучване и популяризиране на общото природно и културно-историческо наследство; културни маршрути (култура и идентичност чрез качествен туризъм и представяне на малко познати аспекти на културното наследство); - Проектиране и реализиране на междукултурен диалог като фактор за развитието на културния туризъм и създаване на ценни стимули за по-нататъшно развитие и изграждане на контактна мрежа в образователния сектор; - Изследване на основните проблеми не междукултурното образование; международни и интердисциплинарни форуми, които да представят широкото разнообразие от съвременни тенденции при изучаване характеристиките на културния туризъм; - Организиране на научни прояви по проблемите на културата и образованието, през призмата на научната мисъл в България и Балканския регион в областта на историята, географията, културата, туризма; - Създаване на сборник материалите от кръгли маси, специализирани семинари и конференции; - Проектиране и реализиране на издателска дейност, която да обобщи и представи резултатите от проекта; - Повишаване мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот и адаптивността им към проблемите на културния туризъм; - Усъвършенстване на преподавателската дейност; - Разработване на нови лекционни курсове и популяризиране на интердисциплинарни изследвания; - Създаване на материална база на проекта – продукти, свързани с дигитализиране на културно-туристическите продукти; - Популяризиране на разработките чрез участие с презентации, доклади в семинари, сесии, кръгли маси, конференции и др.

Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа

26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време

ръководител
-
Цели на проекта:
Основните цели на програмата са прилагане и разпространяване на академично ниво на различни подходи при разглеждането на проблеми от историята, антропологията и етнологията; въвеждане в обръщение на модерни интердисциплинарни теми, ориентирани към всекидневието в различните исторически епохи, жизнения стандарт и социалния статус на индивида; акцентиране върху иновативни подходи, интегриращи методология, характерна и за антропологията и етнологията, както и върху мултидисциплинарността в обучението по история във ВУ; създаване на условия за активни преки контакти и обмен на идеи и информация между студенти и преподаватели от различни страни. Основните дейности са концентрирани върху лекции и семинари с мултимедийни презентации, дискусии под формата на кръгли маси, които да стимулират свободната комуникация и обмен на идеи между студентите; работа в малки групи, организирани на доброволен принцип за демонстрация на традиционни ястия, фолклор и облекло; тематични екскурзии, съчетани с кратко целево теренно проучване

Балканите – език, история, култура (Исторически, културологични и етнолингвистични аспекти в многоликия образ на homo balcanicus)

Ръководител на екипа
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта лежи идеята за сравнително изследване на аспекти от образа на homo balcanicus в контекста на историята, културата и езика. В центъра са изведени детайли от битието на ЧОВЕКА и факторите, които предопределят неговия духовен живот и светоглед. Основни акценти: - Балканските митологични представи, в търсене на преливността и съжителството между митология и религия. - Религията и религиозните институции като фактор, моделиращ живота ни в празника и делника, изграждащ идентичности и оформящ локалните култури. - Свещени места и неформални обители на религиозните общности (текета, параклиси, аязма). - Формални и нефорални модели на общуване в урбанистична и патриархално-селска среда. - Езикът като промеждутъчен свят и знакова система, отразяваща основни етнокултурни идеи и налагаща етнокултурни модели в мисленето и поведението; универсално и етноспецифично в балканския културен ареал. - Проекцията на традиционнокултурното знание върху вътрешната форма на езиците.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма на академичен диалог при изследване на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и езици. - Разгръщане на създадения широк екип от изследователи с различен научен профил. - Изработване на научния сборник в нов формат на реферирано издание. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на докторанти и студенти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти в Румъния (Букурещ, Констанца, Крайова, Алба-Юлия), Турция (Анкара, Бурса, Одрин), Гърция (Солун, Янина, Комотини), Сърбия (Ниш, Белград, Нови Сад), Македония (Тетово, Скопие), Албания (Елбасан, Корча), както и разширяване на академичното сътрудничество с университети от Централна Европа.

Езикът и религията в културната симбиоза на Балканите

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Проектът, който има интердисциплинарен характер и антропологична насоченост, е етап от многогодишни изследвания на езиците и културите на Балканите. Насочен е към сложните отношения между няколко знакови системи, които пазят и предават определено културно съдържание – митология, език и различни религиозно-философски системи. Проучването поставя акцент върху: всекидневните измерения на религията (народно християнство, народен ислям, мистицизъм; формите на съжителство между християнството и остатъци от езически вярвания и обичаи в народната култура на балканските народи; ролята на народните форми на религия като основа на рaзлични културни модели и стереотипи, отразени в езиците на Балканите; свещени места и неформални обители на религиозни общности (аязма, оброчища, параклиси, текета, тюрбета, двуобредни светилища), функциониращи като център на духовния свят на човека и отразяващи определени космогонични представи; формални и неформални модели на общуване, стереотипи на поведение в урбанистична и патриархално-селска среда, с внимание към жестовата фразеология и особено вербализираните ритуални жестове.
Цели: Натрупване на достатъчно данни от народната култура и езиците на балканските народи, като основа за обобщения и изводи за начина на съжителство между езически обичаи и ритуалност и по-новите религиозни форми като християнство и ислям; Практическо приложение на разработена вече теоретична платформа за комплексно балканистично проучване; Интегриране на опита на международния екип от специалисти с различен научен профил и интерес към културната, религиозната и езиковата симбиоза на Балканите; Осъществяване на връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти и студенти, създаване на мултимедийни продукти за целите на обучението и др.) Конкретни задачи:Проучване на сакрални места (олтари, светилища, оброчища, аязма, храмове и др.), свързани с основни вярвания, култове, ритуали; Събиране на българска жестова фразеология, с особено внимание към вербализираните ритуални жестове. Изработване на електронен корпус; Допълване на създадената вече балканистична електронна библиотека с нови ценни или редки издания; Организиране на семинар на тема „Езикът и религията в културната симбиоза на Балканите“

Стопанската история на България – постижения и перспективи

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта е идеята за съвместна работа, търсенето на диалог между учените от водещите български научни и образователни институции и създаването на общност от изследователи на стопанската история, които свободно да дискутират основните въпроси на тази специфична тематична област. Проектът включва разработването на дългосрочни програми за научно-изследователска работа, организирането на периодични научни срещи по проблемите на стопанската история и инициирането на дебати. Нужно е да се проследят постиженията до момента и да се установят възможностите за съвместна работа за по-нататъшното развитие на това перспективно и важно поле в българската история. Особено важно е създаването на панели, по които работят учени от различни институции; изграждането на ядра от специалисти по определени теми; развитието на мрежи за бъдещи съвместни сътрудничества, особено под формата на по-мащабни научни проекти. Още повече, форумът дава поле за изява на млади учени – докторанти и пост-докторанти и способства те да станат интегрална част от българската историческа наука.
1. Сътрудничеството и съвместното развиване на науката, споделянето на опита и постиженията са основната цел на проекта. В допълнение проектът е насочен към: 2. Налагане мястото на ВТУ и ИФ като водещи научни звена в развитието на икономическата история; 3. Осигуряване възможности за осъществяване на диалог между учените от отделните институции, работещи по сходни теми; 4. Създаване на база за развитие на контакти и осъществяване на съвместни изследвания между отделните институции, както и за развитие на по-нататъшни общи проекти. Така поставените цели ще бъдат постигнати чрез: 1. Организиране и провеждане на национална научна конференция на Център за стопански исторически изследвания (ЦСИИ) – подпомагане на неговата дълготрайност и налагането му в страната като водещ форум по въпросите на стопанската история; 2. Провеждане на тематична кръгла маса по проблемите на стопанската история с участието на докторанти и преподаватели от ВТУ и други институции в страната; 3. Изследване на конкретни теми от стопанската история на България и провеждане на архивни проучвания във водещи библиотеки и архиви в страната.

Стопанско-исторически изследвания в България – междууниверситетски диалог и сътрудничество

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Участниците в екипа осъзнават и приемат напълно необходимостта от създаване на междууниверситетска мрежа на национално равнище, която да подпомага и насърчава извършването на висококачествени научни изследвания, обмена на информация, да дава възможност за представяне и споделяне на изследователската ни работа. Търсенето на диалог между учените от водещите български научни и образователни институции и създаването на общност от изследователи на стопанската история, които свободно да дискутират основните въпроси на тази специфична тематична област се поставя като основна цел и мисия на проекта. Той включва разработването на дългосрочни програми за научно-изследователска работа, организирането на периодични научни срещи по проблемите на стопанската история и инициирането на дебати. Особено важно е създаването на екипи, организирани около тематични кръгове, по които работят учени от различни институции; изграждането на ядра от специалисти по определени теми; развитието на мрежи за бъдещи съвместни сътрудничества, особено под формата на по-мащабни научни проекти. Особено внимание се обръща на възможностите за изява на млади учени – докторанти и пост-докторанти. Те се включват наравно с утвърдени учени в изградени екипи и ядра и имат възможност да станат интегрална част от българската историческа наука и по-специално в специализираната общност на стопанската история и теория.
1. Сътрудничеството и съвместното развиване на науката, споделянето на опита и постиженията са основната цел на проекта. В допълнение проектът е насочен към: 2. Налагане мястото на ВТУ и ИФ като водещи научни звена в развитието на икономическата история; 3. Осигуряване възможности за осъществяване на диалог между учените от отделните институции, работещи по сходни теми; 4. Създаване на база за развитие на контакти и осъществяване на съвместни изследвания между отделните институции, както и за развитие на по-нататъшни общи проекти. Така поставените цели ще бъдат постигнати чрез: 1. Организиране и провеждане на национална научна конференция на Център за стопански исторически изследвания (ЦСИИ) – подпомагане на неговата дълготрайност и налагането му в страната като водещ форум по въпросите на стопанската история; 2. Провеждане на тематична кръгла маса по проблемите на стопанската история с участието на докторанти и преподаватели от ВТУ и други институции в страната; 3. Изследване на конкретни теми от стопанската история на България и провеждане на архивни проучвания във водещи библиотеки и архиви в страната.

Създаване на информационно-образователен център за дигитализация към информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Ръководител на екипа
26.3.2019 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране и сканиране на стари печатни издания и специални материали към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и научна литература, пряко свързана с образователния процес. Фондът на най-старите редки и ценни издания, които библиотеката на ВТУ съхранява, наброява повече от 250 старопечатни книги и около 20 периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г. С цел да се осигури и улесни достъпът на повече изследователи до неговите ценни издания, както и те да бъдат съхранени, се налага цялостната му дигитализация. Основни акценти:-Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали.- Дигитализиране на фонда от старопечатни книги и периодични издания, притежание на УБ. - Осигуряване на техническа възможност за перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни.- Възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство – проектноориентирана дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране; дигитализация, възлагана от външни потребители и дигитализация, свързана с публично-частни партньорства (напр. с издателства, Europeana, библиотеки и др.).
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на инфраструктурен проект за създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, който да допринесе за развиване на научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност. - Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. - Създаване на широк екип от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. - Дигитализиране на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г., притежание на библиотеката на ВТУ, с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. - Осигуряване на техническа възможност за предстоящото перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и за тяхното индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Трансформиране на част от периодичните издания на университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ при ВТУ за посрещане изискванията на WoS

Ръководител
18.12.2019 г. - 17.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към подсигуряване на качествено издаване на част от научните списания, публикувани от университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за периода 2019–2020 г. с оглед изискванията, предявени към тях от WoS.
– Постигане на максимално синхронизиране на част от списанията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в съответствие с изискванията, предявени при предварителния мониторинг за готовността им за одобряване съобразно изискванията на WoS; – Подпомогне на хардуерното и софтуерното осигуряване на публикационния процес; – Даване на възможност за още по-висока научна разпознаваемост на изданията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ сред международната академична и научна общност.

Балканският културен модел – диалог във времето и пространството

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Събиране, рецензиране, систематизиране и подготовка за печат на материалите от Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, проведена на 14 – 16 ноември 2019 г.
1. Продължаване на установената традиция в организирането на международната научна конференция «Балканите – език, история, култура» научните изследвания върху езиците, културите и историята на балканския ареал да бъдат публикувани в научен сборник. 2. Практическо приложение на разработена вече теоретична платформа за комплексно балканистично проучване, обобщения и изводи относно формирането на типовете култура, които съжителстват на Балканите; 3. Интегриране на опита на международни екипи от специалисти с различен научен профил и интерес към културната, религиозната и езиковата симбиоза на Балканите; 4. Осъществяване на връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти и студенти.

Създаване на устойчив механизъм за развитие на печатните комуникации чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
- Разширяване на портфолиото от осъществявани дейности чрез осигуряване на възможности за отпечатване и разпространение на научната продукция в различни медийни формати. - Оптимизиране на издателската дейност чрез затваряне на производствения цикъл в рамките на организацията; - Създаване на технологични предпоставки за повишаване на производствения капацитет чрез автоматизиран печат на различни медии; - Подпомагане на дейностите на ВУ, свързани с комуникационния и информационния сектор (вътрешни и външни комуникации); - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно резултатите от реализацията на проекта.
Проектът е свързан с осъществяването на стратегическите цели на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" като международно призната институция да служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси и да участва активно в световните образователни, научни и художественотворчески процеси като осигурява разпространението, трансфера и приложението на знания и умения. Повишаването на технологичния капацитет на Университетско издателство в сферата на печатните комуникации би спомогнало за оптимизирането и интензифицирането на издателската дейност и разширяването на възможностите за трансфер на научно знание.

Периодичните научни издания на ВТУ – платформа за разпространение на качествено научно знание

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Подпомагане на интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Индексиране и рефериране на „VTU Review”, “Медии и комуникации на 21 век“ и „Визуални изследвания“ в CEEOL, на „Проглас“, „VTU Review” и “Медии и комуникации на 21 век“ в MLA (ModernLanguageAssociation), на „Социално-икономически анализи“ в DOAJ (DirectoryofOpen Access Journals) и подготовката на всички списания за индексиране в престижната библиографска и реферативна база данни Web of Science; присвояването на DOI (DigitalObjectIdentifier) на публикуваните материали; подобряването на техническите възможности на Издателството на ВТУ и осигуряване на необходимите ресурси за издаване на периодичните издания.

Национална научна мрежа за изследване на стопанската история

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Изграждане на национална мрежа в областта на стопанско-историческите изследвания, която да позволява обмен на информация и сътрудничеството на водещите български научни и образователни институции в областта на стопанската история.
Развиване на сътрудничеството между всички изследователи на стопанско-историческите изследвания в страната – утвърдени и млади учени, чрез споделяне на опита и предоставяне платформа за диалог и дискусии посредством: • Създаване на условия за осъществяване на диалог между учените от отделните институции, работещи по сходни теми; • Развиване на контактите между отделните институции и насърчаване на по-нататъшни общи проекти.

Комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Комуникацията на резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация е в основата на прилагането в проектното предложение на Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията на науката, от една страна, спомага за създаване на възможности за ефективни партньорства с екипи, работещи по сродна проблематика от страната и чужбина, както и подпомагането на интердисциплинарността на разработките, а от друга страна – има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото относно свързаните с науката теми, научни открития и аргументи. Същевременно тя допринася за засилване на ролята на научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси и предизвикателства. Комуникацията на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп, с основен обект – научната периодика на ВТУ, е предпоставка за качество и ускорено развитие на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и е в изпълнение на Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, в частта на свързаността и установяване на партньорства, както и развитието на научната дейност.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: - В условията на дигитална среда и отворен достъп повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съгласно утвърдената редакционна политика на научните списания на ВТУ; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, и (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg). - Разпространение на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Създаване на публичност на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация. - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетско издателство на ВТУ в панаири на книгата и изложения на научна литература, научни форуми и др.

Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)

Ръководител на екипа
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел да продължи започналото през 2019 г. дигитално архивиране и сканиране на редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1649 до 1878 г., специализирани материали към ИБИК на ВТУ, на научна литература, свързана с изследователския и образователния процес, както и да прехвърли процеса към личните дарителски колекции от филиалните библиотеки в Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. Библиотеката на ВТУ е единствената извънстолична университетска библиотека (УБ), която разполага със специализиран софтуер за дигитализация. В Информационно-образователния център за дигитализация, създаден по проект, от 2019 г. се сканират и архивират дигитално две от колекциите, принадлежащи на фонда на УБ – със старопечатни издания (повече от 290) и ръкописна сбирка с османски документи от XVII–XVIII в. В трите филиални библиотеки са обособени лични дарителски колекции на: Стефан Дичев, Христо Вакарелски, Магда Христодулова (ИФ); Нестор, епископ Смоленски, проф. Тотю Коев, проф. д-р Любен Прашков (ПБФ); проф. Иван Гълъбов, проф. дфн Пеньо Русев, Йордан Вълчев (ФФ). Дигитализирането на научната периодика 1878–1 900 г. и личните дарителски колекции, което ще улесни достъпът на повече изследователи до тези ценни издания и ще подпомогне научноизследователския и образователния процес във ВУ, е в съответствие със Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и е реална възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: -Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ на регионално, национално и европейско ниво чрез реализиране на проект за продължаване процеса на дигитализиране на фонда на ЦУБ и ФБ към съответните факултети, което е част от научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност на ВУ. -Подобряване и целеви промени във внедрената система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специализирани материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. -Разширяване на екипа от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. -Дигитализиране изцяло на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания (1649–1878 г.) и на научната периодика 1878–1900 г. с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. -Дигитализиране на части от личните дарителски колекции на ФБ на Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. -Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. Осигуряване на техническа възможност за перманентното дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и Националното хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация.

Оптимизиране и интензифициране на издателската дейност чрез повишаване на технологичния капацитет на Университетското издателство

Ръководител на екипа
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът е ориентиран към развитие на печатните комуникации в сферата на научните изследвания, трансфер на научно знание и подобряване на наукометричните показатели на академичния състав на ВТУ чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност. Той е продиктуван от необходимостта за организационно оптимизиране на издателската дейност и създаване на условия за интензифициране на работния процес в Университетско издателство към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Заложената цел ще бъде постигната чрез повишаване на технологичния капацитет в печатните комуникации с възможности за автоматизиран печат на различни формати и максимално използване на вече закупените по проект и от бюджета на ВТУ цветна и черно-бяла дигитална печатна система. Актуалността на проекта се определя от новите изисквания към наукометричните показатели на академичния състав, които предполагат интензифициране на публикационната активност и научното израстване на членовете на академичната общност във ВУ. Оптимизационният подход за развитие и интензифициране на издателската дейност е заложен приоритетно в Стратегическата иновационна програма на ВТУ до 2025 г. и е необходимост в издателската практика.
В основата на проектното предложение е идеята за реализиране на дейности, свързани с модернизиране и развитие на издателската дейност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез повишаване на технологичния капацитет на Университетското издателство. Основни цели и задачи: - Оптимизиране на издателската дейност чрез създаване на възможности за интензифициране на работния процес със закупуването на високотехнологични, интегрално свързани допълнителни модули (Booklet Finisher и Document Insertion) към цветната и черно-бялата печатна система, закупени по проект и от бюджета на ВТУ; - Създаване на технологични предпоставки за повишаване на производствения капацитет чрез автоматизиран печат на различни формати; - Подпомагане на дейностите на ВУ, свързани с комуникационния и информационния сектор (вътрешни и външни комуникации); - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно резултатите от реализацията на проекта.

Популяризиране на научно знание и научни изследвания чрез участието на Университетското издателство в книжни изложения и чрез различни канали и дигитални платформи

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Научното знание и резултатите от научните изследвания, както и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация са в основата на проектното предложение, което, от своя страна, е съобразено с Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията на науката създава възможности за ефективни партньорства с екипи, които работят по сродна проблематика в страната и чужбина, и подпомага интердисциплинарността на разработките. Освен това тя има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото за свързаните с науката теми, научните открития и аргументи. Чрез нея се засилва ролята на научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси и предизвикателства. Комуникацията на науката в аспекта на популяризиране на научно знание и научни изследвания във ВТУ се реализира и чрез участието на Университетското издателство в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, и чрез различни канали и дигитални платформи. Доказателство за това са добрите резултати от реализирания през 2021 г. проект за комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп. Основният обект на проектното предложение са научните издания на ВТУ – монографии и периодика, а целта е свързана с повишаване на тяхното качество и ускоряване развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.), Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката в частта ? за свързаност и установяване на партньорства, както и за развитие на научната дейност.
Основните цели и задачи: - Повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съгласно утвърдената редакционна политика на научните списания и на Университетското издателство; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg), (3.) чрез участие на Университетското издателство в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, и чрез различни канали и дигитални платформи. - Разпространение на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, монографично изследване, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Създаване на публичност на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация; - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетското издателство на ВТУ в книжни изложения и чрез различни канали и дигитални платформи.