Assoc. Prof. PhD Nadezhda Naydenova Hristova

University e-mail: n.hristova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: nad.hrist@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


state – church relations in Europe during the Middle Ages; the status of women in medieval Europe; marriage and matrimonial relations in Christian Europe in the Middle Ages; the everyday life of the medieval European.

Publications


2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1995

1994

1992

Participation in Projects


Балканите - език, история, култура. Академичен и културен диалог

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Да приобщи научната общност на ВТУ към проблемите, разработвани от академичните общности на отделните балкански страни и наложи Исторически факултет и Образователен и културен център “Балкани” като водещи научни звена в изясняването на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и типично балкански национални стереотипи. 2. Да осигури възможности за компаративни изследвания върху проблемите на езика, историята, религиите и културата на балканските държави, и провеждане на дебати в рамките на планираните научни форуми: • международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, провеждана на всеки две години с определена тематична насоченост и дефинирани подтеми (предстояща за 2013 г.); • ежегодно провеждани тематични научни кръгли маси по различни проблеми от балканската история, език и култура с участието на студенти и преподаватели от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ; • двустранни срещи с университетите-партньори с участие на докторанти и студенти по актуални проблеми от областта на балканската история и култура; • проучване на православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. и провеждане на теренни проучвания за локализирането на манастирски и храмови средища, документирани в османските регистри. 3. Проектът ще съдейства за обвързване на образованието с перспективни изследователски цели, особено актуални за балканския регион през последните десетилетия, като привлече за научна работа изявени и добре подготвени докторанти и студенти (магистри и бакалаври) историци, етнолози, географи и балканисти. Участието им в проекта ще съдейства за изграждане на умения за събиране и систематизиране на теренен етноложки и езиков материал, за формиране и защита на научна теза, за работа в екип и т.н. и ще допринесе за включване на студентите в научните среди още в рамките на обучението им във ВТУ. 4. Осъществяване на издателска дейност, която да обобщи и представи научноизследователските резултати от проекта: • Сборници с материали от проведените международни научни конференции „Балканите – език, история, култура” (през 2011 и през 2013 г.); • Сборници с материали от ежегодно провежданите тематични научни кръгли маси с участие на студенти, докторанти и преподаватели. от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ. • Сборник с материали относно православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. 5. Изработване на мултимедийни продукти за целите на обучението и популяризиране на резултатите от реализираните дейности по проекта. 6. Повишаване на качеството на преподаване и научноизследователска дейност на участващите в екипа преподаватели.

Популяризиране на научните форуми на Великотърновския университет чрез създаване на специализирана онлайн платформа

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
В университета се провеждат множество научни форуми, които не са представени по най-добрия начин в интернет. Крайно належащо е всички научни форуми, провеждани в университета да стандартизират своята онлайн визия, която да бъде съобразена с всички изисквания на съвременната наукометрия. Изграждането на платформа, която да е съобразена с изискванията на WebOfScience би допринесло за по-добрата разпознаваемост на научните прояви както и за популяризирането им.
Проектът предвижда създаване на онлайн платформа, която да обедини всички научни форуми провеждани от отделните звена във ВТУ. Именно това ще гарантира възможността научната продукция от тях да бъде представена адекватно. Ще се даде възможност на всяка звено (факултет, катедра) да публикува необходимата информация относно организираните научни прояви. Информацията за тях ще се натрупва и ще е налична по всяко време.

Компаративно изследване на езика, литературата, историята и културата на балканските народи

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:


Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време

-
Цели на проекта:
Основните цели на програмата са прилагане и разпространяване на академично ниво на различни подходи при разглеждането на проблеми от историята, антропологията и етнологията; въвеждане в обръщение на модерни интердисциплинарни теми, ориентирани към всекидневието в различните исторически епохи, жизнения стандарт и социалния статус на индивида; акцентиране върху иновативни подходи, интегриращи методология, характерна и за антропологията и етнологията, както и върху мултидисциплинарността в обучението по история във ВУ; създаване на условия за активни преки контакти и обмен на идеи и информация между студенти и преподаватели от различни страни. Основните дейности са концентрирани върху лекции и семинари с мултимедийни презентации, дискусии под формата на кръгли маси, които да стимулират свободната комуникация и обмен на идеи между студентите; работа в малки групи, организирани на доброволен принцип за демонстрация на традиционни ястия, фолклор и облекло; тематични екскурзии, съчетани с кратко целево теренно проучване

Балканите – език, история, култура (Исторически, културологични и етнолингвистични аспекти в многоликия образ на homo balcanicus)

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта лежи идеята за сравнително изследване на аспекти от образа на homo balcanicus в контекста на историята, културата и езика. В центъра са изведени детайли от битието на ЧОВЕКА и факторите, които предопределят неговия духовен живот и светоглед. Основни акценти: - Балканските митологични представи, в търсене на преливността и съжителството между митология и религия. - Религията и религиозните институции като фактор, моделиращ живота ни в празника и делника, изграждащ идентичности и оформящ локалните култури. - Свещени места и неформални обители на религиозните общности (текета, параклиси, аязма). - Формални и нефорални модели на общуване в урбанистична и патриархално-селска среда. - Езикът като промеждутъчен свят и знакова система, отразяваща основни етнокултурни идеи и налагаща етнокултурни модели в мисленето и поведението; универсално и етноспецифично в балканския културен ареал. - Проекцията на традиционнокултурното знание върху вътрешната форма на езиците.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма на академичен диалог при изследване на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и езици. - Разгръщане на създадения широк екип от изследователи с различен научен профил. - Изработване на научния сборник в нов формат на реферирано издание. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на докторанти и студенти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти в Румъния (Букурещ, Констанца, Крайова, Алба-Юлия), Турция (Анкара, Бурса, Одрин), Гърция (Солун, Янина, Комотини), Сърбия (Ниш, Белград, Нови Сад), Македония (Тетово, Скопие), Албания (Елбасан, Корча), както и разширяване на академичното сътрудничество с университети от Централна Европа.

Югоизточна Европа – история, култура, политика и икономика

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е насочено към реализиране на дейности, свързани със създаването на устойчив механизъм по компенсиране изоставането на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в анонсирането на научните постижения в световната наука чрез публикации във важните за рейтинговата система Web of Science и Scopus. Екипът си поставя за цел да компенсира идентифицираните групи недостатъци чрез провеждането на високо-представителни международни конференции и публикуването на изданията в Web of Science.
Първо. Научноизследователският проект има за цел да ангажира великотърновската академична общност в създаването на традиция за организирането на високо-представителни научни конференции по хуманитарни и социални науки „Югоизточна Европа - история, култура, политика и икономика“ като първата от тях ще се проведе в началото на 2018 г. с публикуване на представените изследвания в чуждестранно издателство в Италия, което осигурява рефериране в Web of Science. Тези изследвания трябва да бъдат на най-високо съвременно научно равнище, за да бъдат цитирани и разпространени сред международната научна общност, да представят най-добрите резултати на хуманитаристиката и социалните науки във Велико Търново в подходящ за възприемане от чуждестранни читатели вид. Акцент на конференцията са проблемите на осмисляне на националната история, култура и идентичност в глобалната епоха. Второ. За реализирането на основната цел ще бъде изграден Програмен комитет за провеждането на конференцията, който да осигури публикуване на покана за изпращане на статии в международни реферирани научни сайтове (Elsevier, Global Events List; GoREF, Indexed Conference; Conferences International, Web of Conference; Scientific Indexing Services (SIS), US), да създаде организация за регистриране на заявките, получаване на статиите и сляпо рецензиране на представените материали. Трето. Екипът ще подготви цялостната организация на конференцията – деление по секции, осигуряване на авторитетни чуждестранни участници, чието число да превишава това на българските, за да гарантира рефериране на изданието, изготвяне на научна програма за провеждане на секциите, определяне на модератори и помощен състав. Четвърто, Екипът ще осигури подготовката на втора конференция като осъществи връзки с чуждестранни участници.

Създаване на информационно-образователен център за дигитализация към информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране и сканиране на стари печатни издания и специални материали към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и научна литература, пряко свързана с образователния процес. Фондът на най-старите редки и ценни издания, които библиотеката на ВТУ съхранява, наброява повече от 250 старопечатни книги и около 20 периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г. С цел да се осигури и улесни достъпът на повече изследователи до неговите ценни издания, както и те да бъдат съхранени, се налага цялостната му дигитализация. Основни акценти:-Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали.- Дигитализиране на фонда от старопечатни книги и периодични издания, притежание на УБ. - Осигуряване на техническа възможност за перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни.- Възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство – проектноориентирана дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране; дигитализация, възлагана от външни потребители и дигитализация, свързана с публично-частни партньорства (напр. с издателства, Europeana, библиотеки и др.).
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на инфраструктурен проект за създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, който да допринесе за развиване на научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност. - Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. - Създаване на широк екип от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. - Дигитализиране на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г., притежание на библиотеката на ВТУ, с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. - Осигуряване на техническа възможност за предстоящото перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и за тяхното индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Създаване на устойчив механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение лежи идеята за реализиране на дейности, свързани със създаване на устойчив механизъм по компенсиране липсата на специализирани форуми за научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В центъра на проекта са поставени докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начините за осигуряване на тяхната самостоятелна изява като група с научен потенциал. Основни акценти: - Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. – Провеждане на Първа общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и утвърждаването й като ежегоден научен форум. – Възстановяване на издавания във ВТУ през 80-те години Аспирантски сборник със заглавие „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. – Публикуване на Докторантския сборник в реферирани бази данни и утвърждаването му като специализирано издание на младите учени. - Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти и утвърждаване престижа на институцията.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма и платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни и междууниверситетски проекти, изследвания и публикации. - Организиране на Първа общодокторантска научна конференция във ВТУ, която да се превърне в традиционен форум за перманентна изява на младите учени. - Изработване на сборник с материалите от форума и публикуването му във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти от Балканите, Централна и Източна Европа на ниво докторанти.

Провеждане на онлайн конференция на тема: „Югоизточна Европа – история, култура, политика и икономика“ с публикуване и индексиране на разработките в WoS

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към реализиране на дейности, свързани с продължаване политиката на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по изграден устойчив механизъм за компенсиране изоставането на висшето ни училище в анонсирането на научните постижения в световната наука чрез публикации във важните за рейтинговата система Web of Science и Scopus. Екипът си поставя за цел да продължи стартиралата работа по постепенно намаляване на идентифицираните групи недостатъци чрез провеждането на трета високо-представителна международна конференция и публикуването на изданието с разработките от нея в Web of Science.
Първо. Научноизследователският проект има за цел да ангажира великотърновската академична общност в продължаването на създадената с предходен проект традиция за организирането на високо-представителни научни конференции по хуманитарни и социални науки „Югоизточна Европа - история, култура, политика и икономика“ като първата от тях бе проведена в началото на 2018 г., втората през 2019 г., с публикуване на представените изследвания в чуждестранно издателство в Италия, което осигурява рефериране в Web of Science. Привличаните изследвания трябва да бъдат на най-високо съвременно научно равнище, за да бъдат цитирани и разпространени сред международната научна общност и да представят най-добрите резултати на хуманитаристиката и социалните науки във Велико Търново в подходящ за възприемане от чуждестранни читатели вид. Акцент на конференцията са проблемите на осмисляне на националната история, култура и идентичност в глобалната дигитализираща се епоха. Второ. За реализирането на основната цел ще бъде изграден Програмен комитет за провеждането на онлайн конференцията, който да осигури публикуване на покана за изпращане на статии в международни реферирани научни сайтове (Elsevier, Global Events List; GoREF, Indexed Conference; Conferences International, Web of Conference; Scientific Indexing Services (SIS), US), да създаде организация за регистриране на заявките, получаване на статиите и сляпо рецензиране на представените материали. Трето. Екипът ще подготви цялостната организация на онлайн конференцията – деление по секции, осигуряване на авторитетни чуждестранни участници, чието число да превишава това на българските, за да гарантира рефериране на изданието, изготвяне на научна програма за провеждане на секциите, определяне на модератори и помощен състав. Четвърто. Екипът ще осигури подготовката на четвърта конференция като осъществи връзки с чуждестранни участници.

Създаване на устойчив механизъм за развитие на печатните комуникации чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
- Разширяване на портфолиото от осъществявани дейности чрез осигуряване на възможности за отпечатване и разпространение на научната продукция в различни медийни формати. - Оптимизиране на издателската дейност чрез затваряне на производствения цикъл в рамките на организацията; - Създаване на технологични предпоставки за повишаване на производствения капацитет чрез автоматизиран печат на различни медии; - Подпомагане на дейностите на ВУ, свързани с комуникационния и информационния сектор (вътрешни и външни комуникации); - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно резултатите от реализацията на проекта.
Проектът е свързан с осъществяването на стратегическите цели на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" като международно призната институция да служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси и да участва активно в световните образователни, научни и художественотворчески процеси като осигурява разпространението, трансфера и приложението на знания и умения. Повишаването на технологичния капацитет на Университетско издателство в сферата на печатните комуникации би спомогнало за оптимизирането и интензифицирането на издателската дейност и разширяването на възможностите за трансфер на научно знание.

Периодичните научни издания на ВТУ – платформа за разпространение на качествено научно знание

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Подпомагане на интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Индексиране и рефериране на „VTU Review”, “Медии и комуникации на 21 век“ и „Визуални изследвания“ в CEEOL, на „Проглас“, „VTU Review” и “Медии и комуникации на 21 век“ в MLA (ModernLanguageAssociation), на „Социално-икономически анализи“ в DOAJ (DirectoryofOpen Access Journals) и подготовката на всички списания за индексиране в престижната библиографска и реферативна база данни Web of Science; присвояването на DOI (DigitalObjectIdentifier) на публикуваните материали; подобряването на техническите възможности на Издателството на ВТУ и осигуряване на необходимите ресурси за издаване на периодичните издания.

Епохи

Член
28.9.2020 г. - 28.5.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел осигуряване на качествено издаване на списание „Епохи” през 2020 – 2021 г. Насочен е към осъществяването на дейности, свързани с организационното, техническото и информационното обезпечаване на списанието, което следва трайна политика за издаването на оригинални, стойностни и съвременни публикации с резултати от изследвания в областта на историята, географията, етнологията, археологията, теорията и практиката в сферата на образованието и в други близки области на научното познание.
– постигане на по-високо качество и научна разпознаваемост в средите на международната академична и научна общност на публикациите в списание „Епохи” и повишаване на научния му престиж; – ускоряване на приключването на процеса на привеждане на показателите на списание „Епохи” в съответствие с изискванията за индексирането му в престижната база данни Web of Science. Във връзка с това, до момента списанието е преминало предварителен мониторинг от страна на представители на Clarivate Analytics за България; – подобряване на научноизследователската работа и развитието на академическия състав с оглед повишаване на акредитационните показатели на Историческия факултет в това отношение.

Утвърждаване на създадения механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение лежи идеята за реализиране на дейности, свързани със създаване на устойчив механизъм по компенсиране липсата на специализирани форуми за научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В центъра на проекта са поставени докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начините за осигуряване на тяхната самостоятелна изява като група с научен потенциал. Основни акценти: – Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. – Провеждане на Втора общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и във връзка с утвърждаването й като ежегоден научен форум. – Публикуване на втория брой от възстановения „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, който се утвърждава като специализирано издание на младите учени. – Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти и утвърждаване престижа на институцията.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма и платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни и междууниверситетски проекти, изследвания и публикации. - Организиране на Втора общодокторантска научна конференция във ВТУ, която да се превърне в традиционен форум за перманентна изява на младите учени. - Изработване на сборник с материалите от форума и публикуването му във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти от Балканите, Централна и Източна Европа на ниво докторанти.

Комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Комуникацията на резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация е в основата на прилагането в проектното предложение на Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията на науката, от една страна, спомага за създаване на възможности за ефективни партньорства с екипи, работещи по сродна проблематика от страната и чужбина, както и подпомагането на интердисциплинарността на разработките, а от друга страна – има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото относно свързаните с науката теми, научни открития и аргументи. Същевременно тя допринася за засилване на ролята на научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси и предизвикателства. Комуникацията на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп, с основен обект – научната периодика на ВТУ, е предпоставка за качество и ускорено развитие на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и е в изпълнение на Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, в частта на свързаността и установяване на партньорства, както и развитието на научната дейност.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: - В условията на дигитална среда и отворен достъп повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съгласно утвърдената редакционна политика на научните списания на ВТУ; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, и (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg). - Разпространение на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Създаване на публичност на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация. - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетско издателство на ВТУ в панаири на книгата и изложения на научна литература, научни форуми и др.

Основаване на научна мрежа „Югоизточна Европа“ и провеждане на онлайн конференция с публикуване и индексиране на разработките в WoS

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е насочено към реализиране на дейности, свързани с продължаване политиката на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по изграден устойчив механизъм за компенсиране изоставането на висшето ни училище в анонсирането на научните постижения в световната наука чрез публикации във важните за рейтинговата система Web of Science и Scopus. Екипът си поставя за цел да продължи стартиралата работа по постепенно намаляване на идентифицираните групи недостатъци чрез провеждането на четвърта високо-представителна международна конференция и публикуването на изданието с разработките от нея в Web of Science. Дейността ще бъде съпроводена и с основаване на научна мрежа, която да обхване учените, включили се в тази конференция от първото й провеждане до сега.
Първо. Научноизследователският проект има за цел да ангажира великотърновската академична общност в продължаването на създадената с предходни проекти традиция за организирането на високо-представителни научни конференции по хуманитарни и социални науки „Югоизточна Европа - история, култура, политика и икономика“ като първата от тях бе проведена в началото на 2018 г., втората през 2019 г. и третата през 2020 г. с публикуване на представените изследвания в чуждестранно издателство в Италия, което осигурява рефериране в Web of Science. Привличаните изследвания трябва да бъдат на най-високо съвременно научно равнище, за да бъдат цитирани и разпространени сред международната научна общност и да представят най-добрите резултати на хуманитаристиката и социалните науки във Велико Търново в подходящ за възприемане от чуждестранни читатели вид. Акцент на конференцията са проблемите на осмисляне на националната история, култура и идентичност в глобалната дигитализираща се пост-ковидна епоха. Второ. За реализирането на основната цел ще бъде изграден Програмен комитет за провеждането на онлайн конференцията, който да осигури публикуване на покана за изпращане на статии в международни реферирани научни сайтове, да създаде организация за регистриране на заявките, получаване на статиите и сляпо рецензиране на представените материали. Трето. Екипът ще подготви цялостната организация на онлайн конференцията – деление по секции, осигуряване на авторитетни чуждестранни участници, чието число да превишава това на българските, за да гарантира рефериране на изданието, изготвяне на научна програма за провеждане на секциите, определяне на модератори и помощен състав. Четвърто, Екипът ще осигури подготовката на петата конференция като осъществи връзки с чуждестранни участници. Пето, ще се изгради специализирана под-страница на конференцията, която да послужи като основа на новата научна мрежа.

Популяризиране на научно знание и научни изследвания чрез участието на Университетското издателство в книжни изложения и чрез различни канали и дигитални платформи

Ръководител на екипа
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Научното знание и резултатите от научните изследвания, както и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация са в основата на проектното предложение, което, от своя страна, е съобразено с Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията на науката създава възможности за ефективни партньорства с екипи, които работят по сродна проблематика в страната и чужбина, и подпомага интердисциплинарността на разработките. Освен това тя има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото за свързаните с науката теми, научните открития и аргументи. Чрез нея се засилва ролята на научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси и предизвикателства. Комуникацията на науката в аспекта на популяризиране на научно знание и научни изследвания във ВТУ се реализира и чрез участието на Университетското издателство в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, и чрез различни канали и дигитални платформи. Доказателство за това са добрите резултати от реализирания през 2021 г. проект за комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп. Основният обект на проектното предложение са научните издания на ВТУ – монографии и периодика, а целта е свързана с повишаване на тяхното качество и ускоряване развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.), Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката в частта ? за свързаност и установяване на партньорства, както и за развитие на научната дейност.
Основните цели и задачи: - Повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съгласно утвърдената редакционна политика на научните списания и на Университетското издателство; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg), (3.) чрез участие на Университетското издателство в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, и чрез различни канали и дигитални платформи. - Разпространение на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, монографично изследване, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Създаване на публичност на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация; - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетското издателство на ВТУ в книжни изложения и чрез различни канали и дигитални платформи.