Prof. Dr. Habil Milko Stoyanov Palangurski

University e-mail: m.palangurski@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: palangurski@hotmail.com
Facebook: m.palangurski
Skype: m_palangurski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0586-1427

Research and artistic activity


Bulgarian Political History during the Period of XIX - XX, Development of the Constitutional System, Historical Biography, Diplomatic Relations, Economic History. History of the parties

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1998

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1986

Participation in Projects


Граждански права в България - конституционни и законови основи

ръководител
28.4.2009 г. - 1.12.2009 г.
Цели на проекта:


Българският парламентарен избирателен процес 1887 - 1913 г.

ръководител
26.7.2010 г. - 1.12.2010 г.
Цели на проекта:


Студентски практики - Фаза I

Функционален експерт за ИФ
13.6.2016 г. - 29.9.2018 г.
Цели на проекта:
• да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.
• да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Българският парламентарен и политически елит 1879 - 1944 г.

ръководител
9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Целта на изследването е да се потърси, анализира и покаже персоналния състав на българския парламент, който е в основата на конституционната и държавно-политическата система на страната в модерното време. Основните параметри на демократичната система оказват пряко влияние върху обществено-политическото, икономическото и културното развитие на страната, но те се диктуват и сформират от парламентарните участници. Освен чисто събирателска дейност в архиви и библиотеки, поставените цели изискват систематизиране и анализиране в тематичен план на документите и материалите, които показват отделните различия и особености в изграждането и развитието на персоналния състав на политическия елит на страната. Крайният научен резултат ще бъде енциклопедия, която трябва да съдържа персоналния състав на онези, които определят и сформират българската демокрация и гражданското общество. Целта на енциклопедията е да се използва за обучението на студенти историци, юристи, политолози, социолози, докторанти и да задоволи всички, интересуващи се от тези сфери държавни органи, граждански сдружения и лица.

Студентски практики

функционален експерт за Исторически факултет
18.1.2012 г. - 31.12.2015 г.
Цели на проекта:
• да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

„Студентски практики - фаза 2“

Функционален експерт за ИФ
13.1.2020 г. - 31.12.2023 г.
Цели на проекта:
• да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса; • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Трансформиране на част от периодичните издания на университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ при ВТУ за посрещане изискванията на WoS

Член на екипа
18.12.2019 г. - 17.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към подсигуряване на качествено издаване на част от научните списания, публикувани от университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за периода 2019–2020 г. с оглед изискванията, предявени към тях от WoS.
– Постигане на максимално синхронизиране на част от списанията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в съответствие с изискванията, предявени при предварителния мониторинг за готовността им за одобряване съобразно изискванията на WoS; – Подпомогне на хардуерното и софтуерното осигуряване на публикационния процес; – Даване на възможност за още по-висока научна разпознаваемост на изданията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ сред международната академична и научна общност.

Международна научна историческа конференция „Франция и мирната конференция в Париж. Амбиции и противопоставяне на силите в следвоенния свят. България между покрусата и надеждата – 100 г. от подписването на Ньойския мирен договор“

5.11.2019 г. - 15.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към провеждането на научна конференция, отбелязваща стогодишнината от подписването на Ньойския мирен договор
– Провеждане на научна конференция, посветена на стогодишнината от подписването на Ньойския мирен договор; – Публикуване на резултатите от проведената коференция.