Assoc. Prof. PhD Stanka Bonova Doychinova

University e-mail: s.todorova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: s_bonowa@abv.bg
Facebook: Stanka Bonova Doychinova
Skype: Станка Бонова
ORCID:

Research and artistic activity


Specialized translation, Phrasematics, Phraseology, Cognitive linguistics, Methodology of foreign language teaching

Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

Participation in Projects


Международни академични мрежи - традиции и иновации. Проект на Великотърновския университет с партньори от Университета в Ниш – Философски факултет, Университет „Кардинал Стефан Вишински“ във Варшава и Университета в Крайова (първи етап)

Ръководител на екипа
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Международен изследователски и научноприложен проект за устойчиво съвременно сътрудничество на преподаватели, млади изследователи, докторанти и студенти. Базиран е на утвърдено партньорство от 2002 г. с Университета в Ниш и на поетапно разширяване с партньори в международна академична мрежа. Устойчивост, разгръщане, видими резултати, поколенческа приемственост се вписват в стратегиите за споделена наука и интернационализация на политики във висшето образование в европейски и национален мащаб. В поетапен проект ще се проведат три международни конференции, кръгла маса, докторантски семинар, работилници за студенти. Резултатите ще се публикуват в тематични поредици – два двуезични сборника (български – сръбски; български – полски) и една многоезична колективна монография от областите Славистика и Балканистика. Мрежовият характер на партньорството и обхватът на дейностите налагат разширена организационна структура и необходимост от по-продължителен период за завършен цикъл на проекта.
- Анализ на досегашните тематични области и обсъждане на възможности бъдещи такива да включват аспекти, свързани с иновации и нови технологии, както и с практически и етични аспекти на тяхното прилагане - Включване в дейностите по проекта на млади и утвърдени изследователи от други университети, с цел популяризиране в широкото международно пространство и мултиплициране на утвърдената иновативна практика - Изграждане на образователна свързаност, която да увеличи възможностите за кариерно развитие на абсолвентите, да гарантира авторитетност, разпознаваемост и значима цитируемост на научните разработки - Включване на чуждестранни студенти в дейностите по проекта с цел приобщаване към културната среда, в която се обучават. Съвременните образователни тенденции и динамичната геополитическа обстановка засилват необходимостта от подобни задачи - Разширяване на обхвата на периодичните семинари, творчески работилници, виртуални студентски срещи и др.

Академичното партньорство като фактор за интеграция между поколенията, културите, бизнеса и образованието – иновативни идеи в сферата на обучението и подготовката за кариерна реализация във Великотърновския университет и в университета в Ниш, Сърбия

Ръководител на екипа
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Международен проект за трайно сътрудничество между Филологическия факултет на ВТУ и от Философския факултет на Университета в Ниш, който включва преподаватели, млади изследователи и докторанти, студенти от бакалавърска и магистърска степен . Целта е да бъдат развити и трайно утвърдени в международен план съвместните дейности на двата факултета, водещи началото си от 2001/2002 академична година. Дейностите включват реализацията на международни форуми и поредични издания, осигуряващи на младите изследователи възможност да публикуват резултатите от научните си търсения. Планираното утвърждаване в международен план се базира на разширяване на научноизследователските форуми чрез приобщаване на студенти и учени, гостуващи в двата факултета (в рамките на Еразъм+ и други международни програми), както и чрез насочване на интереса към възможностите за кариерно развитие на абсолвентите хуманитаристи в условията на технологизираната, глобализирана и информационно доминирана бизнес среда.
- Анализ на досегашните тематични области и обсъждане на възможностите бъдещите такива да привлекат като участници в проектните форуми повече млади учени от различни области на хуманитаристиката и социалните науки - Включване в проекта на млади изследователи от други университети, гостуващи в съответния период във ВТУ и в Университета в Ниш, с цел популяризиране в широкото международно пространство - Систематизиране на опита за прилагане на иновативни форми в обучението и подготовката за кариерна реализация в съвременната доминирана от информационните технологии бизнес среда - Планиране на следващите тематични области за изследване - Разширяване на обхвата на периодичните семинари, творчески работилници и др.

Академичният диалог в контекста на международното партньорство: традиции и иновации в научната, публикационната и образователната дейност на Великотърновския университет и на Университета в Ниш, Сърбия.

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът цели да надгради устойчиви дейности, разгърнали се в период от 20 години (от 2001/2002 учебна година) между Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Философския факултет на Университета в гр. Ниш, Сърбия. Научното сътрудничество се изразява в приемственост при организацията на съвместни форуми и в общи редакции на поредични издания. Устойчивостта се гради чрез приобщаването на изследователи в широкия профил на хуманитарните и социалните науки: филология; философия; социология, антропология и науки за културата; обществени комуникации и информационни науки и др. В Европейското образователно пространство и в Болонския процес е заложена философията за интернационализация и споделено образование, както и за изследователски мрежи. Формирането на екипи в академична мрежа среща препятствия от различно естество, които следва да бъдат обект на анализ и на план за целеви дейности.
- Съпоставителен анализ на досегашните изследователски тематични области: тематика, обвързаност с националните традиции и култура, интердисциплинарност, сравнителни аспекти, типология. - Сравнителен анализ за предпочитанията към конкретни тематични ракурси от страна на по-старите и по-младите поколения в рамките на единия партньор (език) и в съпоставка между партньорите. - Прогностика и сравнимост с научнита интереси при сходни, по-късно създадени проекти (напр. Ниш – Тимишоара). - Планиране на следващите тематични области за изследване. - Разгръщане на практиката за периодичност на семинари, работилници и др.

Центрове и периферии на Балканите: обичаите и традициите в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Като знакови културно-исторически понятия център и периферия на Балканите се характеризират с динамични изследователски ракурси. В историческа, настояща и прогностична перспектива етническите, езиковите, религиозните, културните и геополитическите фактори са разнообразни, йерархически структурирани и различаващи се по профил. Всяко следващо поколение налага свой подход и „прочит“ към тази неопозната изцяло проблематика. За комплексното познаване на този регион със специфичен цивилизационен профил са нужни проекти на изследователския диалог, и то от самите негови обитатели. Традициите и обичаите, схващани като комплекс от поколенческа памет и устойчиви правила на обществено поведение, като общоприети рутинни практики, ритуали, бит, навици, нрав, порядък несъмнено пораждат изследователския интерес на екипи с комплексен компетентностен профил. Изпълнените с нов тип партньорства научни и образователни контакти доказват, че Балканите имат потенциала да разгърнат и други свои страни.
1. Основна изследователска цел: работа по зададената тема на партньори с близки и различни традиции, постигане на конкретни резултати и надграждане на практиката за трайни научни контакти. 2. Задачи: 2.1. Поддържане на устойчив научен диалог между академични партньори чрез 16. тематичен проект, с начало от 2003 г.; 2.2. Работа по тема „Обичаите в културата на сърби и българи“, договорена в рамките на проекта за предходната година; 2.3. Домакинство на тематичната научна конференция – Философски факултет в Ниш (на принципа на ротацията); 2.4. Издаване на колективната монография (международна редакционна колегия); 3. Извънаудиторна работа със студенти и докторанти: 3.1. върху техни собствени публикации; 3.2. за усъвършенстване на техники в превода; 3.3. издаване на студентски сборник „Балкански калейдоскоп – 6“ и целогодишна работа по редакция на седмото издание. 4. Популяризиране на постигнатите резултати от научния и интеркултурния диалог: промоции, социални мрежи, медии, ПР кампании.