Prof. PhD Tsenka Nikolova Ivanova

University e-mail: c.ivanova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: cenka_vt@yahoo.com
Facebook: Cenka Ivanova
Skype: cenka_vt
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

Participation in Projects


Международни академични мрежи - традиции и иновации. Проект на Великотърновския университет с партньори от Университета в Ниш – Философски факултет, Университет „Кардинал Стефан Вишински“ във Варшава и Университета в Крайова (първи етап)

Член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Международен изследователски и научноприложен проект за устойчиво съвременно сътрудничество на преподаватели, млади изследователи, докторанти и студенти. Базиран е на утвърдено партньорство от 2002 г. с Университета в Ниш и на поетапно разширяване с партньори в международна академична мрежа. Устойчивост, разгръщане, видими резултати, поколенческа приемственост се вписват в стратегиите за споделена наука и интернационализация на политики във висшето образование в европейски и национален мащаб. В поетапен проект ще се проведат три международни конференции, кръгла маса, докторантски семинар, работилници за студенти. Резултатите ще се публикуват в тематични поредици – два двуезични сборника (български – сръбски; български – полски) и една многоезична колективна монография от областите Славистика и Балканистика. Мрежовият характер на партньорството и обхватът на дейностите налагат разширена организационна структура и необходимост от по-продължителен период за завършен цикъл на проекта.
- Анализ на досегашните тематични области и обсъждане на възможности бъдещи такива да включват аспекти, свързани с иновации и нови технологии, както и с практически и етични аспекти на тяхното прилагане - Включване в дейностите по проекта на млади и утвърдени изследователи от други университети, с цел популяризиране в широкото международно пространство и мултиплициране на утвърдената иновативна практика - Изграждане на образователна свързаност, която да увеличи възможностите за кариерно развитие на абсолвентите, да гарантира авторитетност, разпознаваемост и значима цитируемост на научните разработки - Включване на чуждестранни студенти в дейностите по проекта с цел приобщаване към културната среда, в която се обучават. Съвременните образователни тенденции и динамичната геополитическа обстановка засилват необходимостта от подобни задачи - Разширяване на обхвата на периодичните семинари, творчески работилници, виртуални студентски срещи и др.

Академичното партньорство като фактор за интеграция между поколенията, културите, бизнеса и образованието – иновативни идеи в сферата на обучението и подготовката за кариерна реализация във Великотърновския университет и в университета в Ниш, Сърбия

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Международен проект за трайно сътрудничество между Филологическия факултет на ВТУ и от Философския факултет на Университета в Ниш, който включва преподаватели, млади изследователи и докторанти, студенти от бакалавърска и магистърска степен . Целта е да бъдат развити и трайно утвърдени в международен план съвместните дейности на двата факултета, водещи началото си от 2001/2002 академична година. Дейностите включват реализацията на международни форуми и поредични издания, осигуряващи на младите изследователи възможност да публикуват резултатите от научните си търсения. Планираното утвърждаване в международен план се базира на разширяване на научноизследователските форуми чрез приобщаване на студенти и учени, гостуващи в двата факултета (в рамките на Еразъм+ и други международни програми), както и чрез насочване на интереса към възможностите за кариерно развитие на абсолвентите хуманитаристи в условията на технологизираната, глобализирана и информационно доминирана бизнес среда.
- Анализ на досегашните тематични области и обсъждане на възможностите бъдещите такива да привлекат като участници в проектните форуми повече млади учени от различни области на хуманитаристиката и социалните науки - Включване в проекта на млади изследователи от други университети, гостуващи в съответния период във ВТУ и в Университета в Ниш, с цел популяризиране в широкото международно пространство - Систематизиране на опита за прилагане на иновативни форми в обучението и подготовката за кариерна реализация в съвременната доминирана от информационните технологии бизнес среда - Планиране на следващите тематични области за изследване - Разширяване на обхвата на периодичните семинари, творчески работилници и др.

Академичният диалог в контекста на международното партньорство: традиции и иновации в научната, публикационната и образователната дейност на Великотърновския университет и на Университета в Ниш, Сърбия.

Ръководител на екипа
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът цели да надгради устойчиви дейности, разгърнали се в период от 20 години (от 2001/2002 учебна година) между Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Философския факултет на Университета в гр. Ниш, Сърбия. Научното сътрудничество се изразява в приемственост при организацията на съвместни форуми и в общи редакции на поредични издания. Устойчивостта се гради чрез приобщаването на изследователи в широкия профил на хуманитарните и социалните науки: филология; философия; социология, антропология и науки за културата; обществени комуникации и информационни науки и др. В Европейското образователно пространство и в Болонския процес е заложена философията за интернационализация и споделено образование, както и за изследователски мрежи. Формирането на екипи в академична мрежа среща препятствия от различно естество, които следва да бъдат обект на анализ и на план за целеви дейности.
- Съпоставителен анализ на досегашните изследователски тематични области: тематика, обвързаност с националните традиции и култура, интердисциплинарност, сравнителни аспекти, типология. - Сравнителен анализ за предпочитанията към конкретни тематични ракурси от страна на по-старите и по-младите поколения в рамките на единия партньор (език) и в съпоставка между партньорите. - Прогностика и сравнимост с научнита интереси при сходни, по-късно създадени проекти (напр. Ниш – Тимишоара). - Планиране на следващите тематични области за изследване. - Разгръщане на практиката за периодичност на семинари, работилници и др.

Научни и приложни аспекти на образователни програми по превод в чуждоезиковото обучение

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът цели надграждане на устойчиви дейности на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от периода 2016 – 2022 г. Насочен е към разработване на цялостна стратегия за перспективно развитие в посока към интернационализация на академичната дейност, постигане на висок научен капацитет и „видимост“ на академичния състав в международното пространство за висше образование. Устойчивостта на проекта се гради чрез приобщаване на нови изследователи с интереси в областта на теорията и практиката на превода, съпоставителните изследвания, интердисциплинарните връзки в хуманитаристиката и комуникацията чрез превода на българския с други езици. В основата на проекта е идеята за изграждане на функционални мрежи между образователни и културни институции и партньори в България и чужбина, базиращи се на превода като медиаторска дейност. Дейностите в проекта целят изграждане на идейна платформа за работа в новото образователно и научно пространство – съвременни подходи в обучението по чужди езици, формиране на усет за сложната симбиоза между език и култура, осъзнаване на ролята на социокултурния фон в живота на езиците и техните носители.
- Обвързване на образованието с перспективни изследователски цели в областта на превода и в съпоставителни езиковедски, литературоведски и интердисциплинарни изследвания. - Анализ на всички параметри в обучението по чужд език във Филологическия факултет, обсъждане на нови стратегии и подходи. - Анализ на чуждия опит и възможности за приложимостта му в обучението по чужд език с оглед на преводаческите техники. - Анализ на формaта на международния конкурс „Трансформации“, обсъждане на нови форми за разгръщането и за привличане на нови участници. - Анализ на дейността превод като компонент на програмите по българистика в чужбина и в работата на българските неделни училища . - Създаване на връзка между висшето и средното образование чрез изграждане на мрежа от училища партньори в България и чужбина на базата на интеркултурните контакти и превода като медиаторска дейност. - Поддържане на контактите с дългогодишни университети партньори от чужбина чрез съвместни дейности от областта на езиковите и междукултурните комуникации и преводаческите занимания като професионална реализация.

Устната комуникация – актуални проблеми и научни решения

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е свързан с организирането на 12. международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" под патронажа на Ректора на ВТУ през м. ноември 2020 г. Това е единствената устойчива стилистична конференция в България, която е представителна както за Катедрата по съвременен български език и Филологическия факултет, така и за Великотърновския университет и която има високо оценявано място на картата на лингвистичните научни прояви в България. Основната проблематика е свързана с наблюдаване на динамиката на най-бързо променящата се система за речева комуникация. В наблюденията се търсят различни подходи и ракурси към обекта, като чисто лингвистичните изследвания се допълват от психологически, методически и др. в зависимост от актуалната ситуация. Най-устойчив обект на изследванията е разговорната реч в ежедневното общуване, но също и особено актуалните в последно време системи на устните публични изяви - в политическата, медийната и научната сфера. Международният характер на конференцията дава възможност системата да бъде изследвана и съпоставително.
1) Да се поддържа престижът на устойчива научна проява за ВТУ. 2) Да се наблюдава езикът в неговото функциониране – не като система от парадигми, а като жива реч с всичките й проявления и от различни аспекти. 3) Да се поддържа контактът между екип от изследователи с траен интерес към проблемите на устната комуникация.

Балканският културен модел – диалог във времето и пространството

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Събиране, рецензиране, систематизиране и подготовка за печат на материалите от Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, проведена на 14 – 16 ноември 2019 г.
1. Продължаване на установената традиция в организирането на международната научна конференция «Балканите – език, история, култура» научните изследвания върху езиците, културите и историята на балканския ареал да бъдат публикувани в научен сборник. 2. Практическо приложение на разработена вече теоретична платформа за комплексно балканистично проучване, обобщения и изводи относно формирането на типовете култура, които съжителстват на Балканите; 3. Интегриране на опита на международни екипи от специалисти с различен научен профил и интерес към културната, религиозната и езиковата симбиоза на Балканите; 4. Осъществяване на връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти и студенти.

Центрове и периферии на Балканите: Пътят в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Комплексното опознаване на Балканите и по-конкретно на знаковите културно-исторически понятия център и периферия в този регион (имащ специфичен цивилизационен профил), тъй като те се характеризират с динамични изследователски ракурси. В историческа, настояща и прогностична перспектива етническите, езиковите, религиозните, културните и геополитическите фактори тук са разнообразни, йерархически структурирани и различаващи се. Всяко поколение налага свой подход и „прочит“. Акцентът на тазгодишния проект са пътят и пътуването, схващани като конкретни прояви на придвижване в пространството, неизбежно съпътстващи човешкото съществуване, но и като метафора за живота, разстоянията, траекториите и маршрутите във възприятието на отделния човек или на балканските народи.
Основните изследователски цели и задачи включват поддържане на устойчив научен диалог между академични партньори; работа по тема „Пътят в културата на българи и сърби“, договорена в рамките на проекта от предходната година; организация на тематичната научна конференция с домакин Филологическия факултет на ВТУ (на принципа на ротацията), последвано от издаване на колективна двуезична монография (с международна редакционна колегия). Предвидена е извънаудиторна работа със студенти и докторанти, включваща създаване на техни собствени публикации –преводи, поетично и прозаично творчество, рисунки, статии; целогодишна работа за съставяне, редакция и издаване на студентския сборник „Балкански калейдоскоп – 7“. Важна част от целите са и предвидените дейности за популяризиране на постигнатите резултати от научния и интеркултурния диалог между партньорите в проекта: промоции, социални мрежи, медии, ПР кампании.

Центрове и периферии на Балканите: обичаите и традициите в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

Ръководител на екипа
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Като знакови културно-исторически понятия център и периферия на Балканите се характеризират с динамични изследователски ракурси. В историческа, настояща и прогностична перспектива етническите, езиковите, религиозните, културните и геополитическите фактори са разнообразни, йерархически структурирани и различаващи се по профил. Всяко следващо поколение налага свой подход и „прочит“ към тази неопозната изцяло проблематика. За комплексното познаване на този регион със специфичен цивилизационен профил са нужни проекти на изследователския диалог, и то от самите негови обитатели. Традициите и обичаите, схващани като комплекс от поколенческа памет и устойчиви правила на обществено поведение, като общоприети рутинни практики, ритуали, бит, навици, нрав, порядък несъмнено пораждат изследователския интерес на екипи с комплексен компетентностен профил. Изпълнените с нов тип партньорства научни и образователни контакти доказват, че Балканите имат потенциала да разгърнат и други свои страни.
1. Основна изследователска цел: работа по зададената тема на партньори с близки и различни традиции, постигане на конкретни резултати и надграждане на практиката за трайни научни контакти. 2. Задачи: 2.1. Поддържане на устойчив научен диалог между академични партньори чрез 16. тематичен проект, с начало от 2003 г.; 2.2. Работа по тема „Обичаите в културата на сърби и българи“, договорена в рамките на проекта за предходната година; 2.3. Домакинство на тематичната научна конференция – Философски факултет в Ниш (на принципа на ротацията); 2.4. Издаване на колективната монография (международна редакционна колегия); 3. Извънаудиторна работа със студенти и докторанти: 3.1. върху техни собствени публикации; 3.2. за усъвършенстване на техники в превода; 3.3. издаване на студентски сборник „Балкански калейдоскоп – 6“ и целогодишна работа по редакция на седмото издание. 4. Популяризиране на постигнатите резултати от научния и интеркултурния диалог: промоции, социални мрежи, медии, ПР кампании.

Центрове и периферии на Балканите: политическият контекст на езикови, културни и литературни процеси и явления

Ръководител на екипа
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Център и периферия са знакови културно-исторически понятия на и за Балканите. От диахронна гледна точка център и периферия променят ракурсите си в една динамична етническа, езикова, геополитическа, икономическа и културна перспектива. Основен фактор в живота на балканския човек открай време е политиката, схващана в най-широкия си контекст – като всеобхватен „сблъсък“ на разнообразие от възгледи, идеи, интереси, договорености, правила и др. за управление на социалния живот. Всяко следващо поколение от друга страна претендира и за свой „прочит“ и подход към тази, едновременно позната и неопозната, проблематика. Изпълнените с нов тип партньорства научни и образователни контакти доказват, че Балканите продължават да разкриват нови свои страни. Актуалността на този ракурс в нашето съвремие се подкрепя и от настоящия европейски политически контекст, включващ политиките на/за регионите (югоизточна Европа, Балкани, западни Балкани). Винаги обаче културата се явява фокус и пресечна точка.
Основна изследователска цел е работа по зададена тема в научен диалог между академични партньори, принадлежащи в определени исторически периоди към различни политически системи и постигане на трайни научни контакти с конкретни резултати. Конкретни задачи: 1. Поддържане на устойчив научен диалог с партньорски академичен център (Философски факултет в Ниш) на базата на ежегодни тематични проекти (досега 14 проведени), които включват: а) работа върху предходно определена тема (за 2018 г.: „Политиката в културата на българи и сърби“), б) тематична научна конференция, в) отпечатване на 15. по ред сборник. 2. Извънаудиторна работа със студенти и докторанти от партниращи си балкански университети за работа върху собствени публикации; за усъвършенстване на нови техники на превода; издаване на студентски сборник „Балкански калейдоскоп – 6“. 3. Популяризиране на постигнатите резултати с цел нови форми на научен и интеркултурен диалог: дискусионна кръгла маса, социални мрежи, медии, ПР кампании.

Балканите – език, история, култура (Исторически, културологични и етнолингвистични аспекти в многоликия образ на homo balcanicus)

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта лежи идеята за сравнително изследване на аспекти от образа на homo balcanicus в контекста на историята, културата и езика. В центъра са изведени детайли от битието на ЧОВЕКА и факторите, които предопределят неговия духовен живот и светоглед. Основни акценти: - Балканските митологични представи, в търсене на преливността и съжителството между митология и религия. - Религията и религиозните институции като фактор, моделиращ живота ни в празника и делника, изграждащ идентичности и оформящ локалните култури. - Свещени места и неформални обители на религиозните общности (текета, параклиси, аязма). - Формални и нефорални модели на общуване в урбанистична и патриархално-селска среда. - Езикът като промеждутъчен свят и знакова система, отразяваща основни етнокултурни идеи и налагаща етнокултурни модели в мисленето и поведението; универсално и етноспецифично в балканския културен ареал. - Проекцията на традиционнокултурното знание върху вътрешната форма на езиците.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма на академичен диалог при изследване на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и езици. - Разгръщане на създадения широк екип от изследователи с различен научен профил. - Изработване на научния сборник в нов формат на реферирано издание. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на докторанти и студенти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти в Румъния (Букурещ, Констанца, Крайова, Алба-Юлия), Турция (Анкара, Бурса, Одрин), Гърция (Солун, Янина, Комотини), Сърбия (Ниш, Белград, Нови Сад), Македония (Тетово, Скопие), Албания (Елбасан, Корча), както и разширяване на академичното сътрудничество с университети от Централна Европа.

Центрове и периферии на Балканите (балкански културни и езикови трансформации)

24.4.2015 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Формиране на устойчива диалогичност чрез общо зададени тематични ядра.
Обвързване на образованието и научно-изследователската дейност с конкретни и перспективни изследователски задачи.

Центрове и периферии на Балканите (културни и езикови аспекти: процеси, събития, личности)

ръководител
10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Проблематиката кои са центровете, успели да съхранят балканските народи, продължава да бъде отворена и предполага нови изследвания и подходи. Център и периферия са знакови културно-исторически понятия на Балканите. Балканските народи са били в ролята на отдаващи и на приемащи, опитвайки се да разрешат националните си проблеми, а всеки народ има и свои представители в социалните, културните и политическите процеси на съседните страни. Балканите са динамично променящ се регион – от гледна точна и на времето, и на пространството. В този контекст е важен и езиковият аспект, чрез който стават обясними потребностите от общуване с или без посредничеството на превода. Проектът отчита проявите на съзнание на балканска идентичност и стремежа за бягство от нея. Научният проблем като обща рамка е „нов“ по специфичен начин повече от столетие. Въпреки натрупания изследователски актив е общоизвестен фактът, че на Балканите диалогичността в нейната устойчивост е твърде крехка, различно възприемана и често прекъсвана. Доказателство за непрекъснато обновяващата се актуалност на тематичната изследователска област са масивите от изследвания в различни аспекти от 19 век до днешно време. Новаторският подход на авторския колектив към проблематиката заедно с привлечените партньори извън България се състои в новите ракурси: събират се заедно изследователи, преподаватели от различни поколения и с различен професионално-творчески опит и принос. Преподавателите са ядрото, което събира докторанти и студенти от близки, но обособени научни и приложни направления с посочените различни, а често и разминаващи са интерпретационни бази.
Обвързване на образованието и научно-изследователската дейност с конкретни и перспективни изследователски задачи в следните тематични области: 1. Словото и жестът на Балканите – разместване на културни пластове, на представи и отношения към съседа на света. Темата е винаги актуална – и поради променящите се реалности на Балканите, и поради променящите се ракурси на интерпретация. Думите в тяхната различна съизмеримост, словото като послание на личността, отношението и жестът към другия и другостта в процеси с различни знакови характеристики за различните „Балканци“ – колкото и да се смята, че вече всичко е изречено, всяко следващо поколение преоткрива наново и с нови отражения непрекъснато подновяващата се балканска тема. 2. Преводът във времето и в контекста на отношението център: периферия на Балканите. Чрез познаването на езиците е същинското откриване на културите. Съвременните измерения на преводите между балканските литератури бележат симетрии и асиметрии във времето – чрез преводите става опознаването. Преводите се разглеждат и като жест към културата на другия – като акт на споделяне на словото чрез трансформацията му на другия език.

Центрове и периферии на Балканите (културни и езикови аспекти)

26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Центрове и периферии на балканите (балкански културни и езикови трансформации)

- 1.12.2017 г.
Цели на проекта: