Assoc. Prof. PhD Desislava Andreeva Eneva

University e-mail: d.eneva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: desi_andreeva@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4664-8051

Research and artistic activity


Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Participation in Projects


Съвместно наблюдение на риска по време на извънредни ситуации в пограничната зона на река Дунав

екперт (връзки с обществеността)
9.6.2011 г. - 28.6.2015 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да осигури значителен положителен ефект, устойчива промяна и дълготрайно подобряване на реакцията при извънредни ситуации в допустимите трансгранични зони (в Румъния и България). Проектът също така цели да развие една обща интегрирана система за ефективен мониторинг и смекчваване на последиците от бедствия по поречието на на река Дунав в трансграничната зона.
- намаляване на риска от наводнения чрез превенция, защита и ефективно управление; - одобряване на сътрудничеството между публичните власти и академичните среди за ефикасно управление на природните рискове в трансграничния регион; - повишаване на знанията и мобилизиране на гражданската активност за предпазване от наводненията и опазване на природата.

Славянските комитети в Русия и Българското възраждане след Кримската война

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1) Да се разкрият конкрретните действия на Славянските комитети в Русия по подпомагането и развитието на движението за светска просвета и култура в България; 2) Да се изясни ролята и мястото на Славянските комитети в подкрепа на българите за национално еманципиране и извоюване на конфесионалан самостоятелност; 3) Да се осветли проблемът с конкретните прояви на взаимодействие и взаимно влияние (както и последиците от това влияние) между българското националноосвободително движение и Славянските комитети.

Академичната периодика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: Цифровизация и свободен достъп

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Цифровизацията е процес на превръщане на аналогови информационни данни в поток от цифри с цел подобряване на съхранението, достъпа и възможността за изследване. Прехвърлянето на хартиени документи, съхранявани на различни носители върху съвременни носители на информация все по-често се оказва единственият начин за съхраняване и запазване на възможността за анализ и работа с тях в бъдеще. Процесите на дигитализация на фондовете в българските и европейските институции и университети са приоритетни при изграждането на дългосрочна политика по запазване на културното и научно наследство. Видимост и лесен достъп на научната продукция на академичната общност на ВТУ, което е важно условие за интегрирането й в световните научни среди. Преките ползи от дигитализирането са подобряване на рейтинговите показатели на висшето ни училище и индивидуалните научноизследователски постижения. Проектът предвижда дигитализация и запазване на научните изследвания на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с възможнос
Дейност 1. Управление и мониторинг на проекта. 2. Проучване и избор на стандарти за изготвяне дигитални архивни копия на реални обекти и анотирането им с метаданни. 3. Обработка и систематизация на цифрови архиви. 4. Популяризиране на резултатите от проекта

Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Обособяването на определени български градове като креативни и международното им признание в условията на мащабните преобразования в маркетинга и медийната среда задават нови насоки в научните изследвания и нови перспективи за сътрудничество между институциите с водеща роля за просперитета и благоприятния имидж на градовете. Неоспорим е приносът на университетите - като притегателни центрове на креативни ресурси, сред факторите за успешно стратегическо развитие на творческите градове. С научноизследователския си потенциал и с успешно реализираните през годините форми на сътрудничество с организации от различни области на социално-икономическия и културния живот Великотърновският университет се нарежда сред водещите институционални брандове в културното битие на старата българска столица. Темата на проекта кореспондира със спецификата и предназначението на редица специалности, които се изучават в университета. Проектът е интердисциплинарен, очертава изследователски перспективи, свързани с определени тенденции в развитието на хуманитарното познание и с целите на образователния процес в областта на обществените комуникации и на изкуството. Фокус в изследванията ще бъдат ефективни стратегически модели и комуникационни политики в дейността на институциите с определящо значение за утвърждаването на Велико Търново като духовна столица на България и като привлекателна туристическа дестинация, която притежава потенциала да се развива като проспериращ креативен град. В рамките на проекта се предвиждат проучвателни и публикационни дейности и организирането на дискусионнни форуми и семинари, които ще създадат нови благоприятни възможности за сътрудничество между университетски преподаватели, докторанти и студенти и експерти от областта на културата, медиите и връзките с обществеността. Осъществените научни изследвания – като важно звено от проектната дейност, ще бъдат публикувани в сборник и по този начин резултатите от проучванията ще бъдат достъпни за широк кръг от потребители. Предвидените изследователски и публикационни дейности и организирането на дискусионни форуми изискват финансово обезпечаване на проекта.
Основни изследователски цели - Проучване на феномена „креативен град“ в динамиката на глобализационните процеси; - Обособяване на перспективни комуникационни стратегии и политики за конкурентното представяне на креативните градове в България през новото столетие; Изследователски задачи - изследване на ефективни медийни платформи и практики в условията на дигиталната култура; - проучване на ресурсите и комуникационните политики и на приносите на институционални брандове, сред които се нарежда и Великотърновският университет, за утвърждаването на Велико Търново като културен център и за идентифициране му като креативен град; - популяризиране на резултатите от изследователската дейност чрез подходящи платформи.

Наследство за бъдеще

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Динамиката на света, в който живеем, изисква адекватна университетска образователна среда, в която комуникационните връзки между научните изследвания, прилаганите форми на теоретично и практическо обучение на студенти и докторанти и сътрудничеството между различни образователни актьори се явяват устойчиви маркери на последователно изграждана информационна структура. Музеят на Великотърновския университет е сред малкото знакови места в общоуниверситетското пространство, в което минало и бъдеще са в постоянен диалог посредством артикулацията на наследството от различни категории посетители и от събития, които конструират ритуалността на академичното всекидневие. Съществуващата музейна експозиция обаче остава в статиката на едно вече отминало време, лишена от атрактивността и динамиката на интерактивната комуникация между експонати и посетители. Повече от наложително е в навечерието на 60-годишнината на висшето училище постоянната експозиция на Музея на ВТУ да бъде обновена, а самият Музей да се превърне в модерен, образователен и технологично добре оборудван научноизследователски център. Основни акценти: Изграждането на съвременно музейно пространство предполага съвкупна система от иновативни дейности и постигане на качествени промени в няколко посоки: – Създаване на набор от 3D дигитални музейни експонати, чрез които да се осигурят възможности за активна изследователска дейност на студенти и докторанти в областта на музейното дело, архивистиката и педагогиката на наследството. – Поставяне началото на Дигитален архив на Музея на ВТУ, който да съхрани колективната памет за историята на висшето училище посредством видеоинтервюта с бивши преподаватели и служители на Университета. – Популяризиране на събраните (авто)биографични свидетелства чрез организиране на различни семинари за студенти и докторанти, научни форуми и публикуване на поредица от специализирани издания. – Създаване на банка от дидактически ресурси за обектно-базирано обучение, обезпечаващи иновативни форми на работа със студенти и докторанти по различни учебни дисциплини в отделните факултети на Университета. – Сформиране на специализирана изследователска група от студенти и докторанти, която да участва в създаването на базата данни за дигиталния информационен портал „Наследство за бъдеще“.
Проектното предложение обединява конкретни научно-изследователски и практико-приложни цели, които следва да имат като резултат технологична модернизация на Музея на ВТУ и превръщането му в динамична част от общата информационна структура на Университета.