Assoc. Prof. PhD Kalina Laleva Shtereva-Emrih

University e-mail: k.shtereva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: kstereva@mail.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


semantics, semiotics

Publications


2023

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2012

2011

2009

2007

2006

0

Participation in Projects


Модернизация на академичната среда за повишаване качеството на научноизследователската дейност във ВТУ

Член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Проектът цели повишаване качеството на научноизследователската дейност във ВТУ посредством внедряване на нови конферентни системи с възможност за осъществяване на симултанен превод. В рамките на проекта ще бъде закупена и монтирана цифрова жична система с възможност за 4-канална система за симултанен превод, която да поддържа 3 преводачески канала, да предоставя звук с кристална чистота, с най-висока разбираемост на речта, дискусионни пултове, които притежават висококачествен предусилвател и филтри за потискане на шума, без опасност от микрофония.
1) Разработване на критерии за избор на система, с които да бъде избрана най-подходящата за нуждите на Великотърновския университет конферентна система с възможност за симултанен превод, предвид качество, функционалност, цена, лесна употреба и възможност за бъдеща техническа поддръжка. 2) Проучване на пазара. Отправяне на запитвания за изготвяне на оферти, съобразно критериите по т. 1. 3) Проследяване и контрол на монтажа на оборудването и на проведените тестове на системата. 4) Договаряне на условията за гаранция на оборудването в неговата цялост и на отделни компоненти, определяне на срок за бъдеща техническа поддръжка.