Prof. PhD Lyudmila Tsankova Ivanova

University e-mail: l.ivanova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: ljudmila_ivanova@abv.bg
Facebook:
Skype: ludmila_ivanova55
ORCID:

Research and artistic activity


linguistics translatology communication studies politics

Publications


2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1991

1989

1988

1987

1985

1984

1983

1980

0

Participation in Projects


Платформа за езикова индустрия – експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Основната цел на проекта е насочена към развиване на мултидисциплинарно научно сътрудничество в областта на теорията и практиката на специализирания превод, на терминологията и на езиковата индустрия чрез създаване на база-данни, четириезични корпуси и глосери в приоритетните за ЕС области през следващите три години.

Изграждане на теоретико-практически модел за разработка на учебници по български език за чужденци в условията на интензивно обучение

24.4.2015 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя следните цели и задачи: а. Да сформира творчески колектив и да се обедини около идеята за разработка на нови учебници по български език за чужденци за трите основни нива; б. Да създаде информационна база и условия за широка дискусия, да подредят приоритетите и да се преценят възможностите за работа по конкретните теми; в. Да създаде условия за достъп и работа с научната и учебна литература в библиотеките на Балканите, ЕС и сходни образователни институции; г. На основата на вече създадените колегиални отношения с университетите-партньори, ВТУ да бъде инициатор за разработването и изследването на конкретни проблеми от методиката и практиката на преподаване на езика, литературата, историята и културата; д. Да презентира възможностите на Великотърновския университет за обучение по български език за чужденци и да помогне за привличане на студенти с интереси към изучаване на български език, българска история и култура за обучение в предлаганите от ВТУ бакалавърски, магистърски и докторантски програми.

Създаване на устойчив механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Ръководител
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение лежи идеята за реализиране на дейности, свързани със създаване на устойчив механизъм по компенсиране липсата на специализирани форуми за научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В центъра на проекта са поставени докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начините за осигуряване на тяхната самостоятелна изява като група с научен потенциал. Основни акценти: - Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. – Провеждане на Първа общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и утвърждаването й като ежегоден научен форум. – Възстановяване на издавания във ВТУ през 80-те години Аспирантски сборник със заглавие „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. – Публикуване на Докторантския сборник в реферирани бази данни и утвърждаването му като специализирано издание на младите учени. - Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти и утвърждаване престижа на институцията.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма и платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни и междууниверситетски проекти, изследвания и публикации. - Организиране на Първа общодокторантска научна конференция във ВТУ, която да се превърне в традиционен форум за перманентна изява на младите учени. - Изработване на сборник с материалите от форума и публикуването му във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти от Балканите, Централна и Източна Европа на ниво докторанти.