Prof. PhD Iliana Pavlova Koleva

University e-mail: il.pavlova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8181-5671

Research and artistic activity


mass communication theory, journalism, public relations, communication management, social media and networks, media and culture

Publications


2024

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Participation in Projects


Медийната система и журналистическата култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии – политика на Халин и Манчини)

Член на екипа
18.12.2019 г. - 17.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът иска да постави българския медиен модел и журналистическата култура като негова съставна част на географската карта на сравнителните изследвания на световните медийни системи. Този тип изследвания са почти непознати в българското медиазнание. За изходна точка ще послужат прословутите „три модела“ на отношенията медии – политика на Халин и Манчини (2004), разгледани в техните актуални измерения
1. Изследване на взаимодействията на българската медийна система (актьори, вътрешни процеси, външни взаимодействия - с политиката, икономиката и социокултурната сфера), с отчитане и на историческите влияния, когато това е релевантно за разбиране на съвременните процеси. 2. Изследване на журналистическата култура като фундамент на медийната система. 3. Формулиране на препоръки за медийни политики, журналистическо обучение и медийна грамотност.

Научно списание “Проглас”

Член на екипа
20.12.2017 г. - 19.12.2018 г.
Цели на проекта:
Издаване на редовните две годишни книжки на научното списание „ПРОГЛАС“ в книжен (ISSN 0861-7902) и електронен (ISSN 2367-8585) вариант.

EntreAction: Иновативен подход от казус към видеоразказ в обучението по предприемачество

член
30.9.2022 г. - 30.6.2025 г.
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е да се разкрият, внедрят и устойчиво развият механизми за взаимодействие и работа в мрежа на общности от предприемачи, студенти и преподаватели в областта на предприемачеството чрез кратки образователни видеоклипове по действителни казуси от практиките на участващите партньорски страни. Набляга се на връзката между предприемачите и университетите, затова в проекта участват компания и асоциирани партньори от България и Полша.
Специфични цели на проекта: Постигането на основната цел е свързано с реализиране на следните ключови подцели като: - Установяване на устойчиви връзки с местни предприемачи и събиране на бизнес истории от всяка страна-партньор; - Избор на 15 бизнес истории, които да бъдат подготвени със сценарии за създаване на кратки видеоклипове с образователно съдържание и обучение на преподаватели по изготвянето им; - Създаване на дигитална библиотека с казуси и истории (DigiEntreMovie); - Предварителна продукция, производство, тестване и подготовка на преводи/субтитри на кратките образователни видеа; - Изготвяне на Методическо ръководство за прилагане този подход в обучението; - Въвеждане на видео историите в учебните програми на курсовете по предприемачество на партньорите. Заложените в проекта цели, подцели и резултати пряко съответстват на изпълнението на съвременните приоритети по стимулиране на иновативни практики за учене и преподаване на поколение Z и A. Като популяризираме нов образователен инструмент какъвто е цифрово видео, ние насочване към цифрова трансформация и подкрепа на дигиталните възможности на сектора на висшето образование. В допълнение, ще бъде изготвена методика за трансформиране на казуси във видео истории, което се надяваме да вдъхновим други преподаватели да прилагат този подход като учебна практика в дисциплини извън предприемачеството. Създаването на дигитална библиотека ще подпомага процесите на разпространение на цифровото съдържание във висшето образование, като изгради отворена библиотека, която да насърчава творческото обучение и преподаване.

Научно списание „Проглас”

Член на екипа
13.12.2018 г. - 12.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели издаването на редовните две книжки на научното списание „Проглас“ в книжен (ISSN 0861-7902) и електронен (ISSN 2367-8585) вариант

Създаване на устойчив механизъм за развитие на печатните комуникации чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност

Ръководител на екипа
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
- Разширяване на портфолиото от осъществявани дейности чрез осигуряване на възможности за отпечатване и разпространение на научната продукция в различни медийни формати. - Оптимизиране на издателската дейност чрез затваряне на производствения цикъл в рамките на организацията; - Създаване на технологични предпоставки за повишаване на производствения капацитет чрез автоматизиран печат на различни медии; - Подпомагане на дейностите на ВУ, свързани с комуникационния и информационния сектор (вътрешни и външни комуникации); - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно резултатите от реализацията на проекта.
Проектът е свързан с осъществяването на стратегическите цели на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" като международно призната институция да служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси и да участва активно в световните образователни, научни и художественотворчески процеси като осигурява разпространението, трансфера и приложението на знания и умения. Повишаването на технологичния капацитет на Университетско издателство в сферата на печатните комуникации би спомогнало за оптимизирането и интензифицирането на издателската дейност и разширяването на възможностите за трансфер на научно знание.

Периодичните научни издания на ВТУ – платформа за разпространение на качествено научно знание

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Подпомагане на интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Индексиране и рефериране на „VTU Review”, “Медии и комуникации на 21 век“ и „Визуални изследвания“ в CEEOL, на „Проглас“, „VTU Review” и “Медии и комуникации на 21 век“ в MLA (ModernLanguageAssociation), на „Социално-икономически анализи“ в DOAJ (DirectoryofOpen Access Journals) и подготовката на всички списания за индексиране в престижната библиографска и реферативна база данни Web of Science; присвояването на DOI (DigitalObjectIdentifier) на публикуваните материали; подобряването на техническите възможности на Издателството на ВТУ и осигуряване на необходимите ресурси за издаване на периодичните издания.

Комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп

Ръководител на екипа
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Комуникацията на резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация е в основата на прилагането в проектното предложение на Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията на науката, от една страна, спомага за създаване на възможности за ефективни партньорства с екипи, работещи по сродна проблематика от страната и чужбина, както и подпомагането на интердисциплинарността на разработките, а от друга страна – има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото относно свързаните с науката теми, научни открития и аргументи. Същевременно тя допринася за засилване на ролята на научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси и предизвикателства. Комуникацията на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп, с основен обект – научната периодика на ВТУ, е предпоставка за качество и ускорено развитие на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и е в изпълнение на Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, в частта на свързаността и установяване на партньорства, както и развитието на научната дейност.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: - В условията на дигитална среда и отворен достъп повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съгласно утвърдената редакционна политика на научните списания на ВТУ; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, и (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg). - Разпространение на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Създаване на публичност на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация. - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетско издателство на ВТУ в панаири на книгата и изложения на научна литература, научни форуми и др.

Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел да продължи започналото през 2019 г. дигитално архивиране и сканиране на редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1649 до 1878 г., специализирани материали към ИБИК на ВТУ, на научна литература, свързана с изследователския и образователния процес, както и да прехвърли процеса към личните дарителски колекции от филиалните библиотеки в Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. Библиотеката на ВТУ е единствената извънстолична университетска библиотека (УБ), която разполага със специализиран софтуер за дигитализация. В Информационно-образователния център за дигитализация, създаден по проект, от 2019 г. се сканират и архивират дигитално две от колекциите, принадлежащи на фонда на УБ – със старопечатни издания (повече от 290) и ръкописна сбирка с османски документи от XVII–XVIII в. В трите филиални библиотеки са обособени лични дарителски колекции на: Стефан Дичев, Христо Вакарелски, Магда Христодулова (ИФ); Нестор, епископ Смоленски, проф. Тотю Коев, проф. д-р Любен Прашков (ПБФ); проф. Иван Гълъбов, проф. дфн Пеньо Русев, Йордан Вълчев (ФФ). Дигитализирането на научната периодика 1878–1 900 г. и личните дарителски колекции, което ще улесни достъпът на повече изследователи до тези ценни издания и ще подпомогне научноизследователския и образователния процес във ВУ, е в съответствие със Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и е реална възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: -Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ на регионално, национално и европейско ниво чрез реализиране на проект за продължаване процеса на дигитализиране на фонда на ЦУБ и ФБ към съответните факултети, което е част от научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност на ВУ. -Подобряване и целеви промени във внедрената система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специализирани материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. -Разширяване на екипа от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. -Дигитализиране изцяло на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания (1649–1878 г.) и на научната периодика 1878–1900 г. с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. -Дигитализиране на части от личните дарителски колекции на ФБ на Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. -Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. Осигуряване на техническа възможност за перманентното дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и Националното хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация.

Оптимизиране и интензифициране на издателската дейност чрез повишаване на технологичния капацитет на Университетското издателство

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът е ориентиран към развитие на печатните комуникации в сферата на научните изследвания, трансфер на научно знание и подобряване на наукометричните показатели на академичния състав на ВТУ чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност. Той е продиктуван от необходимостта за организационно оптимизиране на издателската дейност и създаване на условия за интензифициране на работния процес в Университетско издателство към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Заложената цел ще бъде постигната чрез повишаване на технологичния капацитет в печатните комуникации с възможности за автоматизиран печат на различни формати и максимално използване на вече закупените по проект и от бюджета на ВТУ цветна и черно-бяла дигитална печатна система. Актуалността на проекта се определя от новите изисквания към наукометричните показатели на академичния състав, които предполагат интензифициране на публикационната активност и научното израстване на членовете на академичната общност във ВУ. Оптимизационният подход за развитие и интензифициране на издателската дейност е заложен приоритетно в Стратегическата иновационна програма на ВТУ до 2025 г. и е необходимост в издателската практика.
В основата на проектното предложение е идеята за реализиране на дейности, свързани с модернизиране и развитие на издателската дейност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез повишаване на технологичния капацитет на Университетското издателство. Основни цели и задачи: - Оптимизиране на издателската дейност чрез създаване на възможности за интензифициране на работния процес със закупуването на високотехнологични, интегрално свързани допълнителни модули (Booklet Finisher и Document Insertion) към цветната и черно-бялата печатна система, закупени по проект и от бюджета на ВТУ; - Създаване на технологични предпоставки за повишаване на производствения капацитет чрез автоматизиран печат на различни формати; - Подпомагане на дейностите на ВУ, свързани с комуникационния и информационния сектор (вътрешни и външни комуникации); - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно резултатите от реализацията на проекта.

Популяризиране на научно знание и научни изследвания чрез участието на Университетското издателство в книжни изложения и чрез различни канали и дигитални платформи

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Научното знание и резултатите от научните изследвания, както и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация са в основата на проектното предложение, което, от своя страна, е съобразено с Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията на науката създава възможности за ефективни партньорства с екипи, които работят по сродна проблематика в страната и чужбина, и подпомага интердисциплинарността на разработките. Освен това тя има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото за свързаните с науката теми, научните открития и аргументи. Чрез нея се засилва ролята на научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси и предизвикателства. Комуникацията на науката в аспекта на популяризиране на научно знание и научни изследвания във ВТУ се реализира и чрез участието на Университетското издателство в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, и чрез различни канали и дигитални платформи. Доказателство за това са добрите резултати от реализирания през 2021 г. проект за комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп. Основният обект на проектното предложение са научните издания на ВТУ – монографии и периодика, а целта е свързана с повишаване на тяхното качество и ускоряване развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.), Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката в частта ? за свързаност и установяване на партньорства, както и за развитие на научната дейност.
Основните цели и задачи: - Повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съгласно утвърдената редакционна политика на научните списания и на Университетското издателство; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg), (3.) чрез участие на Университетското издателство в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, и чрез различни канали и дигитални платформи. - Разпространение на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, монографично изследване, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Създаване на публичност на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация; - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетското издателство на ВТУ в книжни изложения и чрез различни канали и дигитални платформи.

Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение са предстоящата шестдесета годишнина на ВТУ и на Университетската библиотека и нейното тържествено честване. Служителите на УБ през годините винаги са се стремили към постигането на максимална оперативност, адекватност и пълнота при библиотечното и научно-информационното обслужване на академичния състав, студентите, докторантите, специализантите и служителите на ВТУ, както и на външните потребители. Реализацията на планираните по проекта действия и дейности е важна стъпка към цялостната реорганизация, модернизация и интеграцията на информационно-библиотечна дейност в Университета. Изпълнението на проекта ще допринесе за по-тясното обвързване на информационно-библиотечната дейност с академичната общност и с потребителите / читателския поток – студенти (бакалаври, магистри, Еразъм студенти, докторанти), специализанти, преподаватели, гост-лектори и ще съдейства за развитието на Университета като образователен, научен, културен и информационен център на основа на традициите, добре работещите до момента практики, но и с въвеждането на иновативни технологии и софтуерни продукти.
Основни цели и задачи: - Повишаване на качеството и ускоряване на технологичното развитие на УБ съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - Предоставяне на качествен и бърз достъп до наличната литература във фонда на УБ на изследователите и на обществеността; - Дългосрочно създаване на дигитални колекции за съхраняване на книжния фонд на УБ и подпомагане на научните изследвания на учени от различни отдели на знанието; - Разширяване на колекцията от обучителни семинари, насочени към студентите, докторантите и преподавателите от ВТУ; - Обмяна на опит с водещи регионални и университетски библиотечни центрове; - Модернизация и оптимизация на информационно-библиотечната дейност в УБ чрез подобряване на технологичните и софтуерни възможности; - Разширяване на международните контакти на УБ; - Отбелязване на 60-годишнината от създаването на УБ с организирането на научен форум (кръгла маса „Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование“), изложба, пътуващ семинар, провеждане на интервюта с бивши служители на УБ и като част от честванията за 60-годишнината на ВТУ; - Публикуването на подготвения през 2020-2022 г. сборник „Дигитализация, библиотеки, образование и наука“, който е резултат от успешно приключили предходни проекти на УБ; - Продължаване на дейностите по проекта „Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)“, реализиран през 2021 г. - Решаване на проблема с цитируемостта в контекста на събирането на наукометрични данни в национален мащаб; - Осигуряване на информационни ресурси и услуги за студенти със специални образователни потребности (асистиращи технологии); - Закупуване на модерно техническо оборудване за всички отдели и филиали на УБ.