Assoc. Prof. PhD Pavel Stefanov Petkov

University e-mail: p.s.petkov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3510-1763

Research and artistic activity


Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

Participation in Projects


Компаративистиката в епохата на глобализацията: перспективи и предизвикателства

9.4.2014 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е допринесе за развитието на компаративистиката в условията на глобализацията, като осветли ключови теоретични проблеми и проучи предимно неизследвани и несравнявани аспекти на англоезичните и славянски литератури и култури.
Специфичните цели на проекта са: - да проучи развитието на компаративистиката в глобализиращия се свят, като акцентира върху етиката на сравнението, проблемите за езика и превода, другостта и космополитизма; - да проучи взаимовръзките между славянските и англоезичните литератури в посттоталитарния период; - да проучи и сравни произведения на пътеписна и художествена литература за Източна Европа и Балканите от началото на XIX век до наши дни; - да проучи и сравни творчеството на съвременни писатели мигранти от Източна Европа, пишещи на английски език; - да изследва проблема за транснационалната динамика на славянските литератури в съвременността.

Научно списание “Проглас”

Член на екипа
20.12.2017 г. - 19.12.2018 г.
Цели на проекта:
Издаване на редовните две годишни книжки на научното списание „ПРОГЛАС“ в книжен (ISSN 0861-7902) и електронен (ISSN 2367-8585) вариант.

Научно списание „Проглас”

Член на екипа
13.12.2018 г. - 12.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели издаването на редовните две книжки на научното списание „Проглас“ в книжен (ISSN 0861-7902) и електронен (ISSN 2367-8585) вариант

Проглас

Член
2.12.2020 г. - 2.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът цели разпространяваното висококачествено научно знание от страниците на списание „Проглас“ да стане предпоставка за неговата международна видимост и признание, а публикуваните научни идеи да станат част от световната наука.
– Издаване на редовните книжки на научното списание „Проглас“; – Отговаряне на високите изисквания на международните платформи с библиографска научна информация Web of Science и Scopus.