Prof. PhD Plamen Hristov Pavlov

University e-mail: p.pavlov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: pl_pavlov@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1983

Participation in Projects


Българските исторически и културни паметници на Балканите. Териториално-времева и образователна характеристика

ръководител
27.6.2008 г. - 1.12.2009 г.
Цели на проекта:


Издаване на качествени и конкурентноспособни научни издания – Подготовка и издаване на том XXVII, книжки 1 и 2 за 2019 година, на списание „Епохи“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели да осигури пълноценната подготовка и издаване на годишното течение на списание "Епохи" за 2019 година. Списание „Епохи” е официално издание на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. То е предназначено за широк кръг читатели – научни работници, преподаватели, студенти и др. и цели да съдейства за научното развитие в областта на историята, географията и сходните на тях науки, както и на теорията и практиката на образованието в горепосочените области. Изискванията към публикуваните в списанието материали отговарят на високите критерии на световните стандарти за научните издания в областта на хуманитаристиката. Списание „Епохи“ е реферирано и индексирано в ERIH Plus, ResearchBib,CEEOL, DRJI, WorldCat, General Impact Factor, ROAD Directory, Open Academic Journals Index, Electronic Journals Library, ESJI, Rootindexing, MIAR, International Citation Index и Google Scholar.
1. Подготовка и издаване на висококачествена научна периодика (в направленията, застъпени в ИФ) в рамките на том XXVII (2019) на списание "Епохи".

Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието

9.4.2014 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Основната цел е свързана със стимулиране значението на културния туризъм, провокирана от развитието и утвърждаването на устойчив механизъм за диалог между култури и идентичност и за предоставяне на качество и достъпност в съответствие с потребностите и интересите на младите хора на базата на съществуващ опит и практики.
- Създаване на научни продукти в областта на културния туризъм, културно-историческото наследство, историята, културата, етнодемографията, сравнителното географско и историческо образование; съвместно проучване и популяризиране на общото природно и културно-историческо наследство; културни маршрути (култура и идентичност чрез качествен туризъм и представяне на малко познати аспекти на културното наследство); - Проектиране и реализиране на междукултурен диалог като фактор за развитието на културния туризъм и създаване на ценни стимули за по-нататъшно развитие и изграждане на контактна мрежа в образователния сектор; - Изследване на основните проблеми не междукултурното образование; международни и интердисциплинарни форуми, които да представят широкото разнообразие от съвременни тенденции при изучаване характеристиките на културния туризъм; - Организиране на научни прояви по проблемите на културата и образованието, през призмата на научната мисъл в България и Балканския регион в областта на историята, географията, културата, туризма; - Създаване на сборник материалите от кръгли маси, специализирани семинари и конференции; - Проектиране и реализиране на издателска дейност, която да обобщи и представи резултатите от проекта; - Повишаване мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот и адаптивността им към проблемите на културния туризъм; - Усъвършенстване на преподавателската дейност; - Разработване на нови лекционни курсове и популяризиране на интердисциплинарни изследвания; - Създаване на материална база на проекта – продукти, свързани с дигитализиране на културно-туристическите продукти; - Популяризиране на разработките чрез участие с презентации, доклади в семинари, сесии, кръгли маси, конференции и др.