Assoc. Prof. PhD Svetlana Dimitrova Аtanasova-Divitakova

University e-mail: s.atanasova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3687-2324

Research and artistic activity


Sociolinguistics and Discourse Analysis, Linguistic Landscaping Analysis, Phonetics and Phonology , Transcription and Transliteration, Functional Grammar (Hallidayan approach), Literacy Studies.

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2011

Participation in Projects


Междукултурни диалози: превод и литературна рецепция

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
В контекста на все по-интензивни междукултурни взаимодействия преводачите се оказват изправени пред нови предизвикателства. Част от тях са свързани с рецепцията на литературни творби от миналото и необходимостта те да бъдат преведени адекватно, като се запази максимално културната им специфика и естетическото им внушение. Проектът се насочва към значими преводи на класически английски произведения на български език, като във фокуса на вниманието ни е приносът на видния български англицист и преводач Спас Николов (1943 – 1987) и преводите му на произведения на Уилям Блейк. Проектът включва провеждането на семинар в хибридна форма на тема „Преводачът се ражда, но и изгражда“, посветен на 80-годишнината от рождението на Николов. Отчитайки актуалните тенденции в проучването на литературната рецепция и превода, семинарът ще разгледа преводите на Николов в диалог с преводи на други преводачи. В него ще участват преподаватели, докторанти и магистранти от ВТУ и други университети от страната и чужбина. Избрани доклади и преводи ще бъдат включени в сборник, който ще се използва и за целите на обучението по превод, английска и западноевропейска литература. Общата цел на проекта е да допринесе за проучването на литературната рецепция и преводознанието в условията на все по-интензивни междукутурни взаимодействия, като осветли ключови теоретични проблеми на основата на конкретен преводен материал. Съществено място тук заема взаимодействието между поколения и традиции в динамиката на променящата се културна обстановка – проектът цели да привлече и насърчи магистранти, докторанти и млади учени за авторски интерпретации на произведения от Уилям Блейк и осмислянето на нови подходи към превода и рецепцията.
Специфичните цели на проекта са: - да проучи развитието на литературната рецепция и превода в глобализиращия се свят, като акцентира върху проблеми на езика и преводимостта, както и върху спецификата на превода на поезия; - да проучи взаимовръзките между българската и англоезичната литератури чрез преводната рецепция на Уилям Блейк; - да проучи преводното дело на С. Николов и приноса му към рецепцията на Уилям Блейк в България.