Prof. PhD Maria Ilieva Ivanova

Research and artistic activity


морфология, стилистика, прагматика, философия на езика, езикова картина на света

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1995

1994

1993

1991

1990

1987

Participation in Projects


Центрове и периферии на Балканите (културни и езикови аспекти)

26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Книжовен език vs. субстандарт в общуването» (вербален и невербален аспект на комуникацията в естествена среда)

ръководител
-
Цели на проекта:
Целта на програмата е студентите да осмислят и усвоят междукултурните различия при общуването на български език в устна форма на речта с оглед на различните комуникативни ситуации, в които ще бъдат поставени. Целевата група са студенти от направленията филология и журналистика, степен бакалавър и магистър. Придобитите знания и умения от студентите включват усвояване на езика в неговата устна разновидност в различни комуникативни ситуации, които не са предмет на традиционното обучение; адекватен контакт с представителите на друга култура и осъзнаване на мултикултурните различия при устната комуникация; участие в изработването на учебно-помощни материали.

Центрове и периферии на Балканите: политическият контекст на езикови, културни и литературни процеси и явления

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Център и периферия са знакови културно-исторически понятия на и за Балканите. От диахронна гледна точка център и периферия променят ракурсите си в една динамична етническа, езикова, геополитическа, икономическа и културна перспектива. Основен фактор в живота на балканския човек открай време е политиката, схващана в най-широкия си контекст – като всеобхватен „сблъсък“ на разнообразие от възгледи, идеи, интереси, договорености, правила и др. за управление на социалния живот. Всяко следващо поколение от друга страна претендира и за свой „прочит“ и подход към тази, едновременно позната и неопозната, проблематика. Изпълнените с нов тип партньорства научни и образователни контакти доказват, че Балканите продължават да разкриват нови свои страни. Актуалността на този ракурс в нашето съвремие се подкрепя и от настоящия европейски политически контекст, включващ политиките на/за регионите (югоизточна Европа, Балкани, западни Балкани). Винаги обаче културата се явява фокус и пресечна точка.
Основна изследователска цел е работа по зададена тема в научен диалог между академични партньори, принадлежащи в определени исторически периоди към различни политически системи и постигане на трайни научни контакти с конкретни резултати. Конкретни задачи: 1. Поддържане на устойчив научен диалог с партньорски академичен център (Философски факултет в Ниш) на базата на ежегодни тематични проекти (досега 14 проведени), които включват: а) работа върху предходно определена тема (за 2018 г.: „Политиката в културата на българи и сърби“), б) тематична научна конференция, в) отпечатване на 15. по ред сборник. 2. Извънаудиторна работа със студенти и докторанти от партниращи си балкански университети за работа върху собствени публикации; за усъвършенстване на нови техники на превода; издаване на студентски сборник „Балкански калейдоскоп – 6“. 3. Популяризиране на постигнатите резултати с цел нови форми на научен и интеркултурен диалог: дискусионна кръгла маса, социални мрежи, медии, ПР кампании.

Центрове и периферии на Балканите: обичаите и традициите в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Като знакови културно-исторически понятия център и периферия на Балканите се характеризират с динамични изследователски ракурси. В историческа, настояща и прогностична перспектива етническите, езиковите, религиозните, културните и геополитическите фактори са разнообразни, йерархически структурирани и различаващи се по профил. Всяко следващо поколение налага свой подход и „прочит“ към тази неопозната изцяло проблематика. За комплексното познаване на този регион със специфичен цивилизационен профил са нужни проекти на изследователския диалог, и то от самите негови обитатели. Традициите и обичаите, схващани като комплекс от поколенческа памет и устойчиви правила на обществено поведение, като общоприети рутинни практики, ритуали, бит, навици, нрав, порядък несъмнено пораждат изследователския интерес на екипи с комплексен компетентностен профил. Изпълнените с нов тип партньорства научни и образователни контакти доказват, че Балканите имат потенциала да разгърнат и други свои страни.
1. Основна изследователска цел: работа по зададената тема на партньори с близки и различни традиции, постигане на конкретни резултати и надграждане на практиката за трайни научни контакти. 2. Задачи: 2.1. Поддържане на устойчив научен диалог между академични партньори чрез 16. тематичен проект, с начало от 2003 г.; 2.2. Работа по тема „Обичаите в културата на сърби и българи“, договорена в рамките на проекта за предходната година; 2.3. Домакинство на тематичната научна конференция – Философски факултет в Ниш (на принципа на ротацията); 2.4. Издаване на колективната монография (международна редакционна колегия); 3. Извънаудиторна работа със студенти и докторанти: 3.1. върху техни собствени публикации; 3.2. за усъвършенстване на техники в превода; 3.3. издаване на студентски сборник „Балкански калейдоскоп – 6“ и целогодишна работа по редакция на седмото издание. 4. Популяризиране на постигнатите резултати от научния и интеркултурния диалог: промоции, социални мрежи, медии, ПР кампании.

Устната комуникация – актуални проблеми и научни решения

Ръководител на екипа
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е свързан с организирането на 12. международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" под патронажа на Ректора на ВТУ през м. ноември 2020 г. Това е единствената устойчива стилистична конференция в България, която е представителна както за Катедрата по съвременен български език и Филологическия факултет, така и за Великотърновския университет и която има високо оценявано място на картата на лингвистичните научни прояви в България. Основната проблематика е свързана с наблюдаване на динамиката на най-бързо променящата се система за речева комуникация. В наблюденията се търсят различни подходи и ракурси към обекта, като чисто лингвистичните изследвания се допълват от психологически, методически и др. в зависимост от актуалната ситуация. Най-устойчив обект на изследванията е разговорната реч в ежедневното общуване, но също и особено актуалните в последно време системи на устните публични изяви - в политическата, медийната и научната сфера. Международният характер на конференцията дава възможност системата да бъде изследвана и съпоставително.
1) Да се поддържа престижът на устойчива научна проява за ВТУ. 2) Да се наблюдава езикът в неговото функциониране – не като система от парадигми, а като жива реч с всичките й проявления и от различни аспекти. 3) Да се поддържа контактът между екип от изследователи с траен интерес към проблемите на устната комуникация.

Центрове и периферии на Балканите: Пътят в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Комплексното опознаване на Балканите и по-конкретно на знаковите културно-исторически понятия център и периферия в този регион (имащ специфичен цивилизационен профил), тъй като те се характеризират с динамични изследователски ракурси. В историческа, настояща и прогностична перспектива етническите, езиковите, религиозните, културните и геополитическите фактори тук са разнообразни, йерархически структурирани и различаващи се. Всяко поколение налага свой подход и „прочит“. Акцентът на тазгодишния проект са пътят и пътуването, схващани като конкретни прояви на придвижване в пространството, неизбежно съпътстващи човешкото съществуване, но и като метафора за живота, разстоянията, траекториите и маршрутите във възприятието на отделния човек или на балканските народи.
Основните изследователски цели и задачи включват поддържане на устойчив научен диалог между академични партньори; работа по тема „Пътят в културата на българи и сърби“, договорена в рамките на проекта от предходната година; организация на тематичната научна конференция с домакин Филологическия факултет на ВТУ (на принципа на ротацията), последвано от издаване на колективна двуезична монография (с международна редакционна колегия). Предвидена е извънаудиторна работа със студенти и докторанти, включваща създаване на техни собствени публикации –преводи, поетично и прозаично творчество, рисунки, статии; целогодишна работа за съставяне, редакция и издаване на студентския сборник „Балкански калейдоскоп – 7“. Важна част от целите са и предвидените дейности за популяризиране на постигнатите резултати от научния и интеркултурния диалог между партньорите в проекта: промоции, социални мрежи, медии, ПР кампании.

Българският език в глобализиращия се свят

Ръководител на екипа
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя значимата цел да анализира и обобщи проблемите, които съществуват в отношението към българския език, първо, като научна област на компетентност, второ, като дисциплина/дисциплини за преподаване във висшето училище, трето, в преподаването на българския език като втори език или в чуждоезикова среда. Такъв глобален анализ, включващ различни ракурси към обекта, не е правен, а е от съществено значение за стратегическата посока в развитието на българистиката – тази основна и национално значима област от хуманитаристиката. За да се изведат всички важни аспекти и да се очертаят различните гледни точки по проблема, от съществено значение е колаборацията на преподавателите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с преподаватели от другите българистични катедри в страната, която ще се реализира при подготовката и провеждането на кръглата маса „Българският език в глобализиращия се свят“ през м. юни 2022 г. във Велико Търново в рамките на проекта.
- Да се анализира състоянието на българистиката в областта на българския език с оглед на държавната политика и националната стратегия за обучението по български език като роден и като втори или чужд. - Да се проследи отражението на глобализацията върху отношението към българския език на ниво държавни институции и на ниво отделно висше училище. - Да се анализират наукометричните критерии с оглед на спецификата на изследванията по българистика и в частност по български език. - Да се споделят добри практики в отделните университети с оглед на преподаването на езика на различни целеви групи: филолози (ПН 2.1. Филология), педагози (ПН 1.3. Педагогика на обучението по… и ПН 1.2. Педагогика), чуждестранни студенти, обучаващи се в български университети с различен образователно-професионален профил. - Да се изведат стратегии за повишаване на авторитета на специализацията по български език във висшето образование, като се направят предложения за корекция на нормативни документи.