Assoc. Prof. PhD Anelia Vasileva Petkova

University e-mail: a.petkova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: aneliapetkova@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2000

1999

1998

1996

1994

1993

1991

1990

1989

1988

0

Participation in Projects


Устната комуникация – актуални проблеми и научни решения

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е свързан с организирането на 12. международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" под патронажа на Ректора на ВТУ през м. ноември 2020 г. Това е единствената устойчива стилистична конференция в България, която е представителна както за Катедрата по съвременен български език и Филологическия факултет, така и за Великотърновския университет и която има високо оценявано място на картата на лингвистичните научни прояви в България. Основната проблематика е свързана с наблюдаване на динамиката на най-бързо променящата се система за речева комуникация. В наблюденията се търсят различни подходи и ракурси към обекта, като чисто лингвистичните изследвания се допълват от психологически, методически и др. в зависимост от актуалната ситуация. Най-устойчив обект на изследванията е разговорната реч в ежедневното общуване, но също и особено актуалните в последно време системи на устните публични изяви - в политическата, медийната и научната сфера. Международният характер на конференцията дава възможност системата да бъде изследвана и съпоставително.
1) Да се поддържа престижът на устойчива научна проява за ВТУ. 2) Да се наблюдава езикът в неговото функциониране – не като система от парадигми, а като жива реч с всичките й проявления и от различни аспекти. 3) Да се поддържа контактът между екип от изследователи с траен интерес към проблемите на устната комуникация.