Assoc. Prof. PhD Boryana Stoynova Zdravkova

University e-mail: boriana_zdravkova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4508-8574

Research and artistic activity


Theory and methods of social work; professional and practical training of students - social pedagogues; professional competence of students - social pedagogues.

Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Participation in Projects


НИЕ и образователните иновации

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел да се проучат иновативни модели и практики в сферата на предучилищното и училищното образование с оглед обогатяване знанията и опита на студентите – бъдещи детски и начални учители относно иновациите и ролята им за повишаване качеството на обучението. На база осъществени проучвания сред заинтересовани страни – експерти от РУО, директори и учители на образователни институции в община Плевен – ще се проучат прилаганите иновации (по смисъла на чл. 38, ал. 7 и чл. 70, ал. 3 от ЗПУО) в някои образователни институции, които оказват благоприятно влияние върху качеството на обучението и допринасят за по-пълно постигане на образователните цели. Проучването ще се осъществи от преподаватели и студенти от Педагогическия колеж и събраната информация ще се систематизира и популяризира сред студентите с цел обогатяване на тяхната методическа подготовка и повишаване на уменията им за разработване и реализиране на иновативни идеи и подходи в бъдещата педагогическа дейност.
Цел: Проучване, систематизиране и анализ на иновации, които се прилагат в детските градини чрез иновативни програмни системи и в иновативните училища, и включване на систематизираната информация в набора от учебни ресурси за студентите. Задачи: 1. Проучване и описание на иновацията, прилагана в съответното училище или характеристика на иновативната програмна система на конкретната детска градина; 2. Систематизиране на събраната информация, класифициране на иновациите съобразно техния характер и област на приложение; 3. Осигуряване на възможности за ефективно използване на систематизираната информация за нуждите на професионалната подготовка на студентите от педагогическите специалности – актуализиране на учебно съдържание, популяризиране чрез публикации и представяне пред по-широк кръг заинтересовани страни.

Учителят (не) е Google

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел да се изследва състоянието на образователната среда с особен фокус дигиталната, която подготвя бъдещите детски и начални учители, както и средата, в която те намират професионална реализация. На база осъществени проучвания сред заинтересованите страни – експерти от Регионално управление на образованието, директори на образователни институции в област Плевен, студенти и възпитаници на Педагогическия колеж – ще се направи анализ на тази среда, за да се идентифицират проблемни зони и дефицити, които оказват неблагоприятно влияние върху кариерното развитие на новоназначените учители. Въз основа на анализа ще се направят препоръки и предложат конкретни дейности за оптимизиране на средата с оглед повишаване, от една страна, качеството на професионалната подготовка на бъдещите учители с фокус върху дигиталните умения, и, от друга – осигуряване на условия за по-нататъшно развитие на компетентностите в условия на съвременната дигитална образователна реалност.
задачи: - изследване на образователната среда с особен фокус дигиталната чрез проучване сред заинтересованите страни – потребители на кадри в лицето на ръководствата на училища и детски градини в област Плевен, студенти и възпитаници на Педагогическия колеж; - анализ на получените данни за идентифициране на фактори и причини в академичен контекст, които ограничават бъдещите учители да придобият компетентности, съответстващи на актуалните изисквания; - анализ на причините, затрудняващи ефективната педагогическа дейност на новоназначените учители при обучение в електронна среда, и ограничаващи използването от тях на дигитални ресурси, както и създаването на такива; - разработване на предложения, имащи за цел да подпомогнат академичната общност и ръководствата на образователните институции да направят необходимите подобрения, съдействащи за ефективната подготовка и реализация на учителите.

Повишаване на изследователската и публикационна дейност на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели към катедра „Педагогика” чрез популяризиране на резултатите от провежданите научни изследвания в реферирани международни издания

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект е насочен към повишаване на научните изследвания в областта на педагогическата и социалнопедагогическата теория и практика от страна на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели от катедра „Педагогика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Проектът осигурява възможност резултатите от провежданите научни изследвания да бъдат публикувани и популяризирани в различни световни литературни източници, което ще позволи да се преодолее локалния характер на научната дейност и да се постигне едно по-високо ниво на международен обмен.
Целта на настоящия проект е да се стимулира и повиши провеждането на научни изследвания в полето на педагогическата и социалнопедагогическата теория и практика от страна на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели към катедра „Педагогика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, като резултатите от провежданите изследвания се популяризират чрез участие в конференции и публикации в международни списания, представени в световни литературни издания и реферирани списания в утвърдени бази данни. Основните задачи на проекта са: 1. Организиране и провеждане на работна среща с преподаватели, докторанти и студенти към катедра „Педагогика” за представяне на проекта и стимулиране на изследователските търсения на участниците. 2. Проучване и определяне на конференции за участие и издания, в които да бъдат публикувани резултатите от провежданите научни изследвания. 3. Разработване на концепция за научно изследване и провеждане на изследването. 4. Подготовка и публикуване на материалите. 5. Популяризиране на резултатите от провежданите изследвания чрез организиране на кръгла маса и извеждане на приоритети за следващи научни изследвания.

Програма за професионалното развитие на ранното детство

член
20.12.2020 г. - 19.12.2023 г.
Цели на проекта:
Програма за професионалното развитие на ранното детство
Проучване на нормативната уредба за организацията и функционирането на предучилищното образование в България; създаване на Програма за професионалното развитие на ранното детство предучилищното образование и описание на Добри педагогически практики.

Подготовка на учители за работа с ученици мигранти и социално слаби

член
1.12.2019 г. - 30.11.2022 г.
Цели на проекта:
Подобряване подготовката на учители, работещи с ученици мигранти и деца в социална изолация.
Създаване на Методическо ръководство в партньорство с Университета в Льовен, Белгия, свързано с Организация и управление на образователната среда в класната стая, Включване на семейството и Взаимодействието учител-ученик.

Превенция срещу езика на омразата в образователните институции – продължение

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Проектът е продължение на осъществения през 2017 г. проект със същото наименование и целта му е да бъде финализирана идеята за създаване и прилагане в образователната среда на работещ механизъм за превенция срещу езика на омразата. Създаването на механизма е продиктувано от публично оповестени данни на ЦКБППМН, както и въз основа на резултатите от собствено анкетно изследване в образователни институции в община Плевен и община Враца, показващи, че формите на езика на омразата (агресия, насилие, дискриминация) присъстват трайно в нашето ежедневие и постепенно се превръщат в стереотип на поведение сред подрастващите. Ограничаването на тяхното негативно въздействие върху учениците е сериозно предизвикателство за образователните институции и учителите и прилагането на механизма би спомогнало за постигане на тази цел.
Целите на проекта са свързани с апробирането на разработения в предходния етап обучителен модул в образователната практика, като идеята е да се съдейства за формиране на просоциално поведение при подрастващите, изключващо прояви на омраза, агресия и тормоз. Прилагането на работещ механизъм за нулева толерантност срещу езика на омразата в образователните институции се определя като водеща изследователска цел. Механизмът включва както превенция сред учениците чрез представяне на целенасочено подбрани теми (вкл. обучителния модул), така и активна комуникация между заинтересованите страни с оглед намиране на ефективни решения за ограничаване негативното говорене между учениците. За постигане на целта се планира реализирането на следните задачи: апробиране на обучителния модул в образователни институции; дискусионни срещи с учители относно възможностите за оптимизиране на педагогическите взаимодействия; провеждане на форум за представяне на Добри практики; информационни кампании.

Превенция срещу езика на омразата в образователните институции

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел Педагогически колеж Плевен и Филиал Враца да инициират създаването на механизъм за превенция срещу езика на омразата в образователните институции в община Плевен и община Враца. Той се основава на резултати от представително за цялата страна изследване на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Формите на езика на омразата (агресия, насилие, дискриминация) присъстват трайно в нашето ежедневие и постепенно се превръщат в стереотип на поведение сред подрастващите, породени от различни предразсъдъци. Ограничаването на тяхното негативно въздействие върху учениците е сериозно предизвикателство и отговорност на образователните институции и на учителите. Педагогическите специалисти е необходимо работят по превенцията на това явление, да осъзнаят неговата същност и да формират у себе си умения за пълноценна педагогическа работа, като преди всичко да преодолеят своите предразсъдъци и стереотипи в тази област.
Целите на проекта произтичат от образователната и социална практика и са обусловени от педагогическата теория като са насочени към разработване и апробиране на иновативен теоретико-приложен продукт, който да съдейства за формиране на просоциално поведение при подрастващите, изключващо прояви на омраза, агресия и тормоз. Създаването на работещ механизъм за нулева толерантност срещу езика на омразата в образователните институции се определя като водеща изследователска цел. За нейното постигане се планират следните задачи: • Психолого-педагогическо проучване на състоянието и установяване на причините и мащабите на проявление на негативния феномен сред учениците. Анализ и представяне резултатите в научните среди. • Разработване на теоретико-приложен обучителен модул за превенция на езика на омразата. • Обучения на студенти за работа с Модула и апробирането му в образователни институции. • Систематизиране на резултатите от проектните дейности и представяне пред научната общност чрез р

Повишаване на научния потенциал на катедра "Педагогика" чрез стимулиране на изследователската и публикационната дейност в международното научно пространство

28.6.2016 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Целта на настоящия проект е оптимизиране на научната дейност на академичния състав на катедра "Педагогика" на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез изследователска и публикационна активност в международните академични мрежи и печатни реферирани издания.