Assoc. Prof. PhD Boryana Stoynova Zdravkova

University e-mail: boriana_zdravkova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: boriana_zdravkova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/boriana.zdravkova
Skype: boryana_zdravkova
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4508-8574

Research and artistic activity


Theory and methods of social work; professional and practical training of students - social pedagogues; professional competence of students - social pedagogues.

Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Participation in Projects


Програма за професионалното развитие на ранното детство

член
20.12.2020 г. - 19.12.2023 г.
Цели на проекта:
Програма за професионалното развитие на ранното детство
Проучване на нормативната уредба за организацията и функционирането на предучилищното образование в България; създаване на Програма за професионалното развитие на ранното детство предучилищното образование и описание на Добри педагогически практики.

Повишаване на научния потенциал на катедра "Педагогика" чрез стимулиране на изследователската и публикационната дейност в международното научно пространство

28.6.2016 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Целта на настоящия проект е оптимизиране на научната дейност на академичния състав на катедра "Педагогика" на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез изследователска и публикационна активност в международните академични мрежи и печатни реферирани издания.

Превенция срещу езика на омразата в образователните институции

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел Педагогически колеж Плевен и Филиал Враца да инициират създаването на механизъм за превенция срещу езика на омразата в образователните институции в община Плевен и община Враца. Той се основава на резултати от представително за цялата страна изследване на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Формите на езика на омразата (агресия, насилие, дискриминация) присъстват трайно в нашето ежедневие и постепенно се превръщат в стереотип на поведение сред подрастващите, породени от различни предразсъдъци. Ограничаването на тяхното негативно въздействие върху учениците е сериозно предизвикателство и отговорност на образователните институции и на учителите. Педагогическите специалисти е необходимо работят по превенцията на това явление, да осъзнаят неговата същност и да формират у себе си умения за пълноценна педагогическа работа, като преди всичко да преодолеят своите предразсъдъци и стереотипи в тази област.
Целите на проекта произтичат от образователната и социална практика и са обусловени от педагогическата теория като са насочени към разработване и апробиране на иновативен теоретико-приложен продукт, който да съдейства за формиране на просоциално поведение при подрастващите, изключващо прояви на омраза, агресия и тормоз. Създаването на работещ механизъм за нулева толерантност срещу езика на омразата в образователните институции се определя като водеща изследователска цел. За нейното постигане се планират следните задачи: • Психолого-педагогическо проучване на състоянието и установяване на причините и мащабите на проявление на негативния феномен сред учениците. Анализ и представяне резултатите в научните среди. • Разработване на теоретико-приложен обучителен модул за превенция на езика на омразата. • Обучения на студенти за работа с Модула и апробирането му в образователни институции. • Систематизиране на резултатите от проектните дейности и представяне пред научната общност чрез р

Превенция срещу езика на омразата в образователните институции – продължение

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Проектът е продължение на осъществения през 2017 г. проект със същото наименование и целта му е да бъде финализирана идеята за създаване и прилагане в образователната среда на работещ механизъм за превенция срещу езика на омразата. Създаването на механизма е продиктувано от публично оповестени данни на ЦКБППМН, както и въз основа на резултатите от собствено анкетно изследване в образователни институции в община Плевен и община Враца, показващи, че формите на езика на омразата (агресия, насилие, дискриминация) присъстват трайно в нашето ежедневие и постепенно се превръщат в стереотип на поведение сред подрастващите. Ограничаването на тяхното негативно въздействие върху учениците е сериозно предизвикателство за образователните институции и учителите и прилагането на механизма би спомогнало за постигане на тази цел.
Целите на проекта са свързани с апробирането на разработения в предходния етап обучителен модул в образователната практика, като идеята е да се съдейства за формиране на просоциално поведение при подрастващите, изключващо прояви на омраза, агресия и тормоз. Прилагането на работещ механизъм за нулева толерантност срещу езика на омразата в образователните институции се определя като водеща изследователска цел. Механизмът включва както превенция сред учениците чрез представяне на целенасочено подбрани теми (вкл. обучителния модул), така и активна комуникация между заинтересованите страни с оглед намиране на ефективни решения за ограничаване негативното говорене между учениците. За постигане на целта се планира реализирането на следните задачи: апробиране на обучителния модул в образователни институции; дискусионни срещи с учители относно възможностите за оптимизиране на педагогическите взаимодействия; провеждане на форум за представяне на Добри практики; информационни кампании.

Повишаване на изследователската и публикационна дейност на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели към катедра „Педагогика” чрез популяризиране на резултатите от провежданите научни изследвания в реферирани международни издания

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект е насочен към повишаване на научните изследвания в областта на педагогическата и социалнопедагогическата теория и практика от страна на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели от катедра „Педагогика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Проектът осигурява възможност резултатите от провежданите научни изследвания да бъдат публикувани и популяризирани в различни световни литературни източници, което ще позволи да се преодолее локалния характер на научната дейност и да се постигне едно по-високо ниво на международен обмен.
Целта на настоящия проект е да се стимулира и повиши провеждането на научни изследвания в полето на педагогическата и социалнопедагогическата теория и практика от страна на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели към катедра „Педагогика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, като резултатите от провежданите изследвания се популяризират чрез участие в конференции и публикации в международни списания, представени в световни литературни издания и реферирани списания в утвърдени бази данни. Основните задачи на проекта са: 1. Организиране и провеждане на работна среща с преподаватели, докторанти и студенти към катедра „Педагогика” за представяне на проекта и стимулиране на изследователските търсения на участниците. 2. Проучване и определяне на конференции за участие и издания, в които да бъдат публикувани резултатите от провежданите научни изследвания. 3. Разработване на концепция за научно изследване и провеждане на изследването. 4. Подготовка и публикуване на материалите. 5. Популяризиране на резултатите от провежданите изследвания чрез организиране на кръгла маса и извеждане на приоритети за следващи научни изследвания.

Учителят (не) е Google

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел да се изследва състоянието на образователната среда с особен фокус дигиталната, която подготвя бъдещите детски и начални учители, както и средата, в която те намират професионална реализация. На база осъществени проучвания сред заинтересованите страни – експерти от Регионално управление на образованието, директори на образователни институции в област Плевен, студенти и възпитаници на Педагогическия колеж – ще се направи анализ на тази среда, за да се идентифицират проблемни зони и дефицити, които оказват неблагоприятно влияние върху кариерното развитие на новоназначените учители. Въз основа на анализа ще се направят препоръки и предложат конкретни дейности за оптимизиране на средата с оглед повишаване, от една страна, качеството на професионалната подготовка на бъдещите учители с фокус върху дигиталните умения, и, от друга – осигуряване на условия за по-нататъшно развитие на компетентностите в условия на съвременната дигитална образователна реалност.
задачи: - изследване на образователната среда с особен фокус дигиталната чрез проучване сред заинтересованите страни – потребители на кадри в лицето на ръководствата на училища и детски градини в област Плевен, студенти и възпитаници на Педагогическия колеж; - анализ на получените данни за идентифициране на фактори и причини в академичен контекст, които ограничават бъдещите учители да придобият компетентности, съответстващи на актуалните изисквания; - анализ на причините, затрудняващи ефективната педагогическа дейност на новоназначените учители при обучение в електронна среда, и ограничаващи използването от тях на дигитални ресурси, както и създаването на такива; - разработване на предложения, имащи за цел да подпомогнат академичната общност и ръководствата на образователните институции да направят необходимите подобрения, съдействащи за ефективната подготовка и реализация на учителите.

Подготовка на учители за работа с ученици мигранти и социално слаби

член
1.12.2019 г. - 30.11.2022 г.
Цели на проекта:
Подобряване подготовката на учители, работещи с ученици мигранти и деца в социална изолация.
Създаване на Методическо ръководство в партньорство с Университета в Льовен, Белгия, свързано с Организация и управление на образователната среда в класната стая, Включване на семейството и Взаимодействието учител-ученик.

НИЕ и образователните иновации

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел да се проучат иновативни модели и практики в сферата на предучилищното и училищното образование с оглед обогатяване знанията и опита на студентите – бъдещи детски и начални учители относно иновациите и ролята им за повишаване качеството на обучението. На база осъществени проучвания сред заинтересовани страни – експерти от РУО, директори и учители на образователни институции в община Плевен – ще се проучат прилаганите иновации (по смисъла на чл. 38, ал. 7 и чл. 70, ал. 3 от ЗПУО) в някои образователни институции, които оказват благоприятно влияние върху качеството на обучението и допринасят за по-пълно постигане на образователните цели. Проучването ще се осъществи от преподаватели и студенти от Педагогическия колеж и събраната информация ще се систематизира и популяризира сред студентите с цел обогатяване на тяхната методическа подготовка и повишаване на уменията им за разработване и реализиране на иновативни идеи и подходи в бъдещата педагогическа дейност.
Цел: Проучване, систематизиране и анализ на иновации, които се прилагат в детските градини чрез иновативни програмни системи и в иновативните училища, и включване на систематизираната информация в набора от учебни ресурси за студентите. Задачи: 1. Проучване и описание на иновацията, прилагана в съответното училище или характеристика на иновативната програмна система на конкретната детска градина; 2. Систематизиране на събраната информация, класифициране на иновациите съобразно техния характер и област на приложение; 3. Осигуряване на възможности за ефективно използване на систематизираната информация за нуждите на професионалната подготовка на студентите от педагогическите специалности – актуализиране на учебно съдържание, популяризиране чрез публикации и представяне пред по-широк кръг заинтересовани страни.