Prof. PhD Roumen Hristov Yankov

University e-mail: r.yankov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: yankov_rumen@yahoo.com; rumen.h.yankov2@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


geography of population and settlement, electoral geography, GIS

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000

1999

1997

1996

1995

1994

1993

1992

Participation in Projects


Съвместно наблюдение на риска по време на извънредни ситуации в пограничната зона на река Дунав

експерт (демографски и урбанистичен риск)
9.6.2011 г. - 28.6.2015 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да осигури значителен положителен ефект, устойчива промяна и дълготрайно подобряване на реакцията при извънредни ситуации в допустимите трансгранични зони (в Румъния и България). Проектът също така цели да развие една обща интегрирана система за ефективен мониторинг и смекчваване на последиците от бедствия по поречието на на река Дунав в трансграничната зона.
- намаляване на риска от наводнения чрез превенция, защита и ефективно управление; - одобряване на сътрудничеството между публичните власти и академичните среди за ефикасно управление на природните рискове в трансграничния регион; - повишаване на знанията и мобилизиране на гражданската активност за предпазване от наводненията и опазване на природата.

Научноизследователски и образователни приложения на географските информационни системи (ГИС) - нови технологии за анализ и визуализация на географската информация

ръководител
27.6.2008 г. - 1.12.2010 г.
Цели на проекта:


Издаване на качествени и конкурентноспособни научни издания – Подготовка и издаване на том XXVII, книжки 1 и 2 за 2019 година, на списание „Епохи“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели да осигури пълноценната подготовка и издаване на годишното течение на списание "Епохи" за 2019 година. Списание „Епохи” е официално издание на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. То е предназначено за широк кръг читатели – научни работници, преподаватели, студенти и др. и цели да съдейства за научното развитие в областта на историята, географията и сходните на тях науки, както и на теорията и практиката на образованието в горепосочените области. Изискванията към публикуваните в списанието материали отговарят на високите критерии на световните стандарти за научните издания в областта на хуманитаристиката. Списание „Епохи“ е реферирано и индексирано в ERIH Plus, ResearchBib,CEEOL, DRJI, WorldCat, General Impact Factor, ROAD Directory, Open Academic Journals Index, Electronic Journals Library, ESJI, Rootindexing, MIAR, International Citation Index и Google Scholar.
1. Подготовка и издаване на висококачествена научна периодика (в направленията, застъпени в ИФ) в рамките на том XXVII (2019) на списание "Епохи".

Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието

9.4.2014 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Основната цел е свързана със стимулиране значението на културния туризъм, провокирана от развитието и утвърждаването на устойчив механизъм за диалог между култури и идентичност и за предоставяне на качество и достъпност в съответствие с потребностите и интересите на младите хора на базата на съществуващ опит и практики.
- Създаване на научни продукти в областта на културния туризъм, културно-историческото наследство, историята, културата, етнодемографията, сравнителното географско и историческо образование; съвместно проучване и популяризиране на общото природно и културно-историческо наследство; културни маршрути (култура и идентичност чрез качествен туризъм и представяне на малко познати аспекти на културното наследство); - Проектиране и реализиране на междукултурен диалог като фактор за развитието на културния туризъм и създаване на ценни стимули за по-нататъшно развитие и изграждане на контактна мрежа в образователния сектор; - Изследване на основните проблеми не междукултурното образование; международни и интердисциплинарни форуми, които да представят широкото разнообразие от съвременни тенденции при изучаване характеристиките на културния туризъм; - Организиране на научни прояви по проблемите на културата и образованието, през призмата на научната мисъл в България и Балканския регион в областта на историята, географията, културата, туризма; - Създаване на сборник материалите от кръгли маси, специализирани семинари и конференции; - Проектиране и реализиране на издателска дейност, която да обобщи и представи резултатите от проекта; - Повишаване мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот и адаптивността им към проблемите на културния туризъм; - Усъвършенстване на преподавателската дейност; - Разработване на нови лекционни курсове и популяризиране на интердисциплинарни изследвания; - Създаване на материална база на проекта – продукти, свързани с дигитализиране на културно-туристическите продукти; - Популяризиране на разработките чрез участие с презентации, доклади в семинари, сесии, кръгли маси, конференции и др.

Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа

26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Съвременни аспекти на регионалните географски изследвания в научното и образователното пространство

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Динамично променящият се свят провокира необходимостта и от конкретизацията и съдържателната интерпретация на регионалните географски изследвания. Предлаганият научно-изследователски проект е с акцент върху теоретичната и приложната ценност на академичното познание на преподаватели, докторанти и студенти. Съвременните аспекти на регионалните географски изследвания са част от научно-изследователския конструкт като основен компонент на академичното обучение и изграждане на академична среда за обмен на знания, идеи и опит между участниците в проекта. Неговата актуалност е обусловена от сложния и многопосочен характер на протичащите в нашето съвремие обществени процеси. Същността им е породена в голяма степен от противоречията, произтичащи от глобализацията на съвременния свят и нейния отговор – концентрацията на обществената динамика в регионален план. Природните, социално-икономическите и образователните предизвикателства, които те поставят са обект на заявения изследователски интерес.
- концентриране на ресурси към комплексни изследвания в обхвата на определена територия; - използване на историческата памет, открояване на специфики в природо-географски, демографски, културологичен и образователен аспект; - съчетаване на емпирични данни и камералната им интерпретация до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда. За реализацията на поставените цели са конкретизирани следните задачи: - създаване на научни продукти с тематична насоченост към природната, обществената и училищната география; - проектиране и реализиране на стимулираща и подкрепяща комуникационна мрежа между преподаватели, докторанти и студенти в академичната общност, позволяваща различни форми на регламентирано общуване; - организиране и провеждане на научни и научно-практически форуми по проблемите на географските изследвания и образование в обвързаност с резултатите от експедиционно-полевите наблюдения.

Научният и образователният потенциал на Катедра „География“ – 35 години история, приемственост и академичност

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В условията на постиндустриално общество, непрекъснато и динамично променящи се изисквания към научния и образователния потенциал на нацията, безспорно е важен академичният вектор на развитие и разширяването на научно-изследователския хоризонт. Глобализацията като комплексен процес, породен от приложението на информационните технологии, необходима фаза в технологичното обновление на света, която трансформира цялостно социалната и стопанската структура и взаимодействията между социалните субекти, променя антропогенните дейности и начин на живот, води до планетарни промени в политиката, икономиката, социума, образованието, науката, културата и др. На фона на глобализационната картина все повече нараства значимостта на човешкия научен и образователен капитал, който до голяма степен детерминира съвременната житейска картина, която изисква нейното наблюдение и изследване, анализ и синтез, оценяване и интерпретиране на интегративния информационен поток в полза на човешкото общество. Рефлексията на един академичен антропогенен вектор в лицето на една катедра и познаването същността на хронологичните, хорологичните и холистичните измерения на географската наука и образователния потенциал като цялостна тенденция в съвременното развитие, произтича от модела и конструкта на съвременното постиндустриално общество. Предлаганият научно-изследователски проект е с акцент върху теоретичната и приложната ценност на академичното научно и образователно познание на преподавателите, докторантите и студентите от Катедра „География” през призмата на миналото, настоящето и бъдещето – 35 години в университетска среда на история и приемственост, идеи и опит, личности и устойчивост, научно-изследователска продуктивност, академично развитие и мултиплицираност на локално, регионално, национално и глобално ниво. Актуалността е обусловена от 35 –те години на многопластова научна и образователна среда на динамичност и противоречивост, на традиции и иновации, на предизвикателства и приоритети, които са обект на заявения изследователски интерес.
Изследователските цели на проекта се заключават в следното: - изследване, проучване и събиране на историческата памет – факти, документи, традиции и иновации, както и съвременните научно-образователни продукции от спецификите в пространството и времето на академичното научно и образователно ядро от човешки ресурси на Катедра „География”; - систематизиране и концентриране на конкурентноспособни и качествени научни и образователни ресурси от изследвания; - обобщаване, синтезиране, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и изследователски проекции до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда. За реализацията на поставените цели са конкретизирани следните задачи: - да се създат научни продукти с тематична насоченост към научната и образователната среда на природната, обществената и училищната география; - да се изработят рекламни материали, посветени на 35 години Катедра „География”; - да се усъвършенства стимулираща и подкрепяща академична комуникационна среда между преподаватели, докторанти и студенти в географската университетската общност, позволяваща различни форми и начини на ефективно и резултатно академично общуване; - да се организират и проведат научни, научно-практически форуми и художественотворчески инициативи по въпросите на географските изследвания и образование; - да се популяризират и мултиплицират резултатите от научните и образователните изследвания на международно и национално ниво от научни прояви чрез публикуване на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of Science.

Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географските науки

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Aнализ на състоянието на научния и образователния човешки ресурс и научната продукция като специфика на катедрата и отражение на системната и целенасочена 35-годишна академична работа и устрем, колективност и екипен дух, отговорност и партньорство, сътрудничество и компетентност за формиране на географската култура и интеграция на географските знания в съвременното научно и образователно пространство.
• Изследване, проучване и провеждане на научни изследвания в областта на географските науки, като необходимост и рефлексия от съвременните научно-образователни продукции и научно-творчески търсения в областта на науките за Земята и в частност на географската наука; • Обобщаване, синтезиране, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и изследователски проекции до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда; • Събиране и систематизиране, публикуване и издаване на конкурентноспособни и качествени научни и образователни ресурси в международни конгреси и конференции, в реферирани издания с импакт фактор - Scopus и Web of Science, резултат от високите постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географията; • Инвестиране в диверсификацията и популяризирането на научния и образователния опит и потенциал в биобилиографски продукт.

Дигитални трансформации и ресурси в географското образование и наука като онтодидактическа диверсификация на академичното развитие

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Образователната реформа в българското училище все още не е завършена, а динамичните политико-стратегически, обществено-икономически, информационни и културно-образователни промени в глобалния свят формират нови образователни парадигми и практики, заявяват нови социални и образователни изисквания и очаквания. Съвременното свръхчувствително общество детерминира образователната реформа в условия на пандемия и дигитално образователни трансформации, които информационно дигитализират и моделират, модернизират и синхронизират различни образователни институции, академични и виртуални среди. Възможността за сътрудничество и обмен на идеи, мисли и изследвания, научна свобода и виртуална общност, глобални образователни политики и проучвания са осъществими независимо от мястото и времето в контекста на дигитализиране на живота. Образователната реформа и превантивност целят синхронизиране с глобалните образователни тенденции и онтологично-интегративния дискурс на дигиталната трансформация на различни равнища по дидактическата вертикала и хоризонтала. Дигиталната трансформация в академичното пространство мотивира и насърчава академизма към високи постижения чрез дигиталните ресурси и тяхната валоризация сред обществеността, стимулира развитието на академичния състав от преподаватели, докторанти и студенти към научно-изследователски и художествено-творчески приоритети и търсения, успехи и ефективни резултати. Създаването и участието в дигитални образователни инициативи, академични форуми, научни събития и конгреси са вече необходимост и част от университетското ежедневие. Дигиталната трансформация и ресурси са неразделна част от развиването и усъвършенстването, систематизирането и оценяването на академичните постижения в географското образование и наука. С голяма значимост от дигитални ресурси са дейностите по популяризиране, публикуване и издаване на всички тези качествени и конкурентноспособни научни дигитални изследвания, за да са познавани и свободно ползвани от българската и световната географска общност. Предлаганият научно-изследователски проект е с акценти върху провеждане и издаване на качествени и конкурентноспособни научни дигитални изследвания в географското образование и пространство, участия на академичния състав в международни прояви и национални научни форуми - публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания с имапкт фактор - Scopus и Web of Science. Необходимостта от дигитални ресурси е задължителен момент в процеса на обучение и ефективна фаза на научен просперитет за университетските институции и академичната общност, защото осигуряват дигитално реализиране на научните изследвания и тяхната трансформация като достъпен ресурс до студенти, докторанти, учени и граждани в географското пространството. Провеждането на съвременното обучение, на образователните и културните инициативи е вече общоприето в глобалното и комуникационно-информационното пространство да е с виртуален сюжет и виртуални зали, място на академична дискусия и среща за споделяне на идеи и обмен на резултати от изследвания и научни търсения.
Изследователските цели на проекта се заключават в следното: ? проучване, систематизиране и провеждане на научни изследвания в областта на географското образование и географските науки в условията на дигитална среда; ? разработване на научно-дигитални ресурси и популяризиране пред академичната общност; ? обобщаване, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и дигитални изследвания и резултати като научен продукт от дигитализираното географско образование, приложими в обучението в академична образователна среда; ? усъвършенстване на дигиталната трансформация и рефлексията от създадените дигитални ресурси като съвременни научно-образователни продукции и научно-творчески търсения в областта на географското образование; ? създаване, събиране и систематизиране, публикуване и издаване на конкурентноспособни и качествени дигитални научни и образователни ресурси в международни конгреси и конференции, в реферирани издания с импакт фактор - Scopus и Web of Science, резултат от високите постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географското образование в условията на дигитална трансформация; ? инвестиране в дигиталната трансформация на географското образование и наука, диверсификацията и популяризирането на научния и образователния потенциал на академичния състав.

Обособяване на зала за ГИС обучения във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Продължилата близо две години пандемия от COVID-19 ускори процесите по дигитализация във висшето образование и навлизането на ГИС технологиите в акредитираните във ВТУ професионални направления. Това налага усилията да бъдат преобладаващо насочени към подготовката на професионално обучени кадри, които да управляват и поддържат разнообразните софтуерни продукти, които все повече се внедряват в обучението на днешните бакалаври, магистри и докторанти. В подкрепа на това е и осъзнатата нужда от модернизиране на техническото оборудване за реализирането и приложението на качествените и количествените предимства на ГИС технологиите в образователния процес.
Основна цел на настоящото проектно предложение е да се способства за оборудване на изцяло нова зала за ГИС обучения във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, в която ще се подпомогнат обучаваните студенти и докторанти да изградят модерни дигитални умения, които отговарят на нуждите на съвременното цифрово общество, като ги подготвят за новите изисквания на висшето образование и успешна професионална кариера. Като основните задачи са: да се извърши анализ на образователните потребности от позициите на ГИС иновациите през призмата на повишаващите се изисквания към висшето образование; обезпечаване с модерно техническо оборудване от високо ниво на специализирана зала за ГИС обучение; реализиране на по-високо качество на извършените образователни и научни географско-информационни анализи; създаване на тематични карти във всякакви формати и др.; осигуряване на възможност за повишаване на информационните и дигитални компетенции чрез ГИС на обучаеми и обучаващи във ВТУ.