Prof. PhD Petko Stefanov Petkov

Research and artistic activity


Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

Participation in Projects


Университетски виртуален музей и галерия

ръководител
28.4.2009 г. - 1.12.2011 г.
Цели на проекта:


Националните граници (интердисциплинарно проучване и преподаване)

10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Основната цел на проекта е развитие на междудисциплинарните хуманитарни изследвания и университетското преподаване, посветени на динамиката на границите на България. Тя се осъществи чрез обмен на методология и знания, разработване и прилагане на изследователски стратегии в рамките на съвместна работа на екип от утвърдени преподаватели, асистенти, докторанти и студенти, в рамките на двугодишна научна програма.

Динамика на балканската чаршия

ръководител
9.4.2014 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
Изследователските цели на предложения проект са следните: 1. Проучване и обработка на наличните исторически и етнологични изследвания по проблемите на балканската чаршия; 2. Провеждане на теренни изследвания в Р Македония - гр. Скопие, Охрид, Струга и Битоля; 3. Провеждане на теренни изследвания в Гърция - гр. Солун и Драма; 4. Провеждане на теренни изследвания в Турция - гр. Истанбул; 5. Организиране на научна кръгла маса, която да представи събраните исторически сведения и теренни етнографски материали на широката научноизследователска и студентска общност във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; 6. Осъщетвяване на издателска дейност, която да обобщи и представи научноизследователските резултати от проекта.

Подкрепа и стабилизиране на транс-дисциплинарните изследвания в областта на хуманитаристиката

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Проектът е развит след задълбочена дискусия за състоянието на университетската хуманитаристика, като неразделна част от общото европейско поле на създаване и преподаване на познанието. Целта е да се развие нов подход към наследените ограничения, които сковават отделните хуманитарни науки и преподаването им в различните образователни степени. Добрите практики от предходните години и проблемите пред по-ефективното им прилагане, определят следните дейности: 1. Организация на втора международна транс-дисциплинарна конференция „Войната и мирът – множественост на изследователските подходи“; 2. Участие на научния екип в международни форуми - Благоевград (април 2017) и Габрово (октомври 2017 г.); 3. Предоставяне на статии за езикова и академична редакция на авторитетна лицензирана организация; 4. Издаване на двойно-сляпо рецензиран сборник, в който са привлечени етнолози, историци, географи, езиковеди, педагози от България и чужбина; 5. Анализ на силните и на слабите страни, както и на рисков
Основната цел на проекта е да стабилизира резултатите от транс-дисциплинарните изследвания в областта на хуманитаристиката във ВТУ, за да бъде поставена основа за бъдещите изследователски дейности на Институт по българистика, част от който е Център по етнология и културна антропология. Задачи за постигането на основната цел: - Идентифициране на бели полета в транс-дисциплинарните хуманитарни изследвания; - Иницииране на участие в международен академичен форум на български и чуждестранни учени, които да дискутират методологическите аспекти на транс-дисциплинарните изследвания върху конкретни тематични зони с национална и общоевропейска значимост; - Брейн-сторминг и конкретни разработки на участниците в научния екип в различни по ранг, но значими като теми международни научни форуми; - Гарантиране на ясни академични послания, чрез стандартизиране на научни продукти на екипа на английски език. - Продуциране на транс-дисциплинарен, мултилингвален сборник (с международно участие, съгл

Последните занаятчии (трансдисциплинарно изследване)

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Епохата на автентицизма поставя широк кръг от изследователски въпроси. Ключов сред тях е: До каква степен се възпроизвеждат оригиналите (вещи, технологии, работна етика, социални позиции) или всъщност сме свидетели на тенденция на инвазия на изобретената традиция? До каква степен днес занаятът функционира като групов маркер на идентичността? Положен в тези теоретични рамки, проектът предвижда пилотно проучване на занаятчии, които практикуват занаята си като част от локалната икономика или работят в полето на сувенирната промишленост. Емпиричната информация ще бъде събрана експедиционно в определени места в Северна България от докторанти и студенти чрез етноложки методи, проучване на архиви и публикации. Предвиждат се 3 семинара, на които ще бъдат обсъждани находките и кръгла маса за представяне на резултатите. Ще бъде създадена база данни и ще бъдат публикувани статии след края на проекта.
Основната цел на проекта е да бъде постигнато качествено ново познание за динамиката на занаятите като социално-икономически феномен чрез транс-дисциплинарно проучване. Задачи за постигане на целта: идентифициране на занаяти, които още съществуват; уточняване на географския обхват; картографиране на занаятчиите по видове производства; събиране, обработка и архивиране на емпирична информация; комплектоване на библиографска база данни; обсъждане на работни хипотези; практическо обучение на докторантите за организиране и провеждане на семинари и кръгла маса; практическо обучение на докторантите за осигуряване на медиен изход.

Стопанската история на България – постижения и перспективи

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта е идеята за съвместна работа, търсенето на диалог между учените от водещите български научни и образователни институции и създаването на общност от изследователи на стопанската история, които свободно да дискутират основните въпроси на тази специфична тематична област. Проектът включва разработването на дългосрочни програми за научно-изследователска работа, организирането на периодични научни срещи по проблемите на стопанската история и инициирането на дебати. Нужно е да се проследят постиженията до момента и да се установят възможностите за съвместна работа за по-нататъшното развитие на това перспективно и важно поле в българската история. Особено важно е създаването на панели, по които работят учени от различни институции; изграждането на ядра от специалисти по определени теми; развитието на мрежи за бъдещи съвместни сътрудничества, особено под формата на по-мащабни научни проекти. Още повече, форумът дава поле за изява на млади учени – докторанти и пост-докторанти и способства те да станат интегрална част от българската историческа наука.
1. Сътрудничеството и съвместното развиване на науката, споделянето на опита и постиженията са основната цел на проекта. В допълнение проектът е насочен към: 2. Налагане мястото на ВТУ и ИФ като водещи научни звена в развитието на икономическата история; 3. Осигуряване възможности за осъществяване на диалог между учените от отделните институции, работещи по сходни теми; 4. Създаване на база за развитие на контакти и осъществяване на съвместни изследвания между отделните институции, както и за развитие на по-нататъшни общи проекти. Така поставените цели ще бъдат постигнати чрез: 1. Организиране и провеждане на национална научна конференция на Център за стопански исторически изследвания (ЦСИИ) – подпомагане на неговата дълготрайност и налагането му в страната като водещ форум по въпросите на стопанската история; 2. Провеждане на тематична кръгла маса по проблемите на стопанската история с участието на докторанти и преподаватели от ВТУ и други институции в страната; 3. Изследване на конкретни теми от стопанската история на България и провеждане на архивни проучвания във водещи библиотеки и архиви в страната.

Стопанско-исторически изследвания в България – междууниверситетски диалог и сътрудничество

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Участниците в екипа осъзнават и приемат напълно необходимостта от създаване на междууниверситетска мрежа на национално равнище, която да подпомага и насърчава извършването на висококачествени научни изследвания, обмена на информация, да дава възможност за представяне и споделяне на изследователската ни работа. Търсенето на диалог между учените от водещите български научни и образователни институции и създаването на общност от изследователи на стопанската история, които свободно да дискутират основните въпроси на тази специфична тематична област се поставя като основна цел и мисия на проекта. Той включва разработването на дългосрочни програми за научно-изследователска работа, организирането на периодични научни срещи по проблемите на стопанската история и инициирането на дебати. Особено важно е създаването на екипи, организирани около тематични кръгове, по които работят учени от различни институции; изграждането на ядра от специалисти по определени теми; развитието на мрежи за бъдещи съвместни сътрудничества, особено под формата на по-мащабни научни проекти. Особено внимание се обръща на възможностите за изява на млади учени – докторанти и пост-докторанти. Те се включват наравно с утвърдени учени в изградени екипи и ядра и имат възможност да станат интегрална част от българската историческа наука и по-специално в специализираната общност на стопанската история и теория.
1. Сътрудничеството и съвместното развиване на науката, споделянето на опита и постиженията са основната цел на проекта. В допълнение проектът е насочен към: 2. Налагане мястото на ВТУ и ИФ като водещи научни звена в развитието на икономическата история; 3. Осигуряване възможности за осъществяване на диалог между учените от отделните институции, работещи по сходни теми; 4. Създаване на база за развитие на контакти и осъществяване на съвместни изследвания между отделните институции, както и за развитие на по-нататъшни общи проекти. Така поставените цели ще бъдат постигнати чрез: 1. Организиране и провеждане на национална научна конференция на Център за стопански исторически изследвания (ЦСИИ) – подпомагане на неговата дълготрайност и налагането му в страната като водещ форум по въпросите на стопанската история; 2. Провеждане на тематична кръгла маса по проблемите на стопанската история с участието на докторанти и преподаватели от ВТУ и други институции в страната; 3. Изследване на конкретни теми от стопанската история на България и провеждане на архивни проучвания във водещи библиотеки и архиви в страната.

Национална научна мрежа за изследване на стопанската история

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Изграждане на национална мрежа в областта на стопанско-историческите изследвания, която да позволява обмен на информация и сътрудничеството на водещите български научни и образователни институции в областта на стопанската история.
Развиване на сътрудничеството между всички изследователи на стопанско-историческите изследвания в страната – утвърдени и млади учени, чрез споделяне на опита и предоставяне платформа за диалог и дискусии посредством: • Създаване на условия за осъществяване на диалог между учените от отделните институции, работещи по сходни теми; • Развиване на контактите между отделните институции и насърчаване на по-нататъшни общи проекти.

Места на паметта за социализма

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът е замислен като неразделна част от изследователската и преподавателската дейност на етнолози и историци от катедра „Нова и най-нова история на България“. Предвижда се проучване, заснемане и картографиране на паметници и места, свързани с и одържащи паметта за социализма във Великотърновска област. Специален акцент ще е проучването на травматичната памет. Планират се микро-проучвания на комуникативната памет на конкретни случаи с методите на case studies, както и изследване на присъствието им в социалните мрежи. Предвиждат се работни срещи на екипа на всеки 3 месеца. През месец 11 се планира Национална кръгла маса, на която да бъде представена дигитална карта на местата на паметта и първите резултати от направените проучвания. В хода на проекта ще бъдат търсени средства за разширяване на териториалния му обхват и за публикуване на резултатите. Докторантите и студентите от екипа ще бъдат стимулирани да участват в академични форуми и да развиват собствени проучвания.
Основната цел на проекта е да бъде постигнато качествено ново познание за паметта за социализма в широк географски район чрез транс-дисциплинарно проучване. Задачи за постигане на целта: идентифициране на места на паметта; проследяване на динамиката на местата на паметта, вкл. Наименования на селища, улици; заснемане и картографиране на местата на паметта; събиране, обработка и архивиране на емпирична информация, с внимание към социалните мрежи; изработване на дигитална карта; попълване на библиографска база данни; обсъждане на работни хипотези; практическо обучение на докторантите и студентите за организиране и провеждане кръгла маса; практическо обучение на докторантите за осигуряване на медиен изход.

Повишаване на изследователската и публикационната дейност в областта на стопанско-историческите изследвания

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел да подкрепи една вече изградена международна мрежа от признати утвърдени и млади учени в областта на стопанската история и да популяризира и наложи като водещи и цитируеми изследователските им постижения чрез публикация на индексирано в Scopus издание.
Създаване на условия за продуктивна работа в областта на стопанско-историческите изследвания; • Срещане, събиране на много учени (млади и утвърдени), работещи в тази насока; • Представяне на най-новите постижения, иновативни подходи, новите насоки в развитието на стопанско-историческите изследвания; • Издаване на стойностно и международно признато издание с изследванията на научната група/общност.

Финансиране на научното израстване на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (за придобиване на НС „Доктор на науките“)

Ръководител на екипа
19.4.2022 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Настоящото предложение има за цел да стимулира научното развитие на изследователите на основен трудов договор и участващи в акредитацията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, по отношение на придобиване на научна степен „Доктор на науките“.
Качеството на научните изследвания зависи преди всичко от човешкия потенциал - висококвалифицирани и мотивирани изследователи. Придобиването на научна степен „доктор на науките“ е ключов елемент за оценка на изследователския капацитет на университета, както и за изпълнение на националните приоритети и целите на Европейското научно изследователско пространство. Стимулиране на преподавателите за придобиване на научна степен Доктор на науките, с цел при периодичното класиране на ВУ да се повиши коефициента на ВТУ в показател „Научен капацитет и възпроизводството на академичния състав“. Да се подобри развитието на човешките ресурси, ангажирани с научноизследователска дейност, като едновременно с това се повиши изследователския капацитет на ВТУ.