Prof. Dr. Habil Stella Malcheva Dermendzhieva

University e-mail: s.malcheva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: stela.dermendzhieva@mail.bg
Facebook: Стела Дерменджиева, https://www.facebook.com/profile.php?id=100000454930696
Skype: stela_malcheva
ORCID:

Research and artistic activity


methods of teaching geography, didactic problems of geography, research problems of settlement, regional socio-economic and political geography, innovative methods and didactic techniques of study

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Participation in Projects


Балканите - език, история, култура. Академичен и културен диалог

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Да приобщи научната общност на ВТУ към проблемите, разработвани от академичните общности на отделните балкански страни и наложи Исторически факултет и Образователен и културен център “Балкани” като водещи научни звена в изясняването на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и типично балкански национални стереотипи. 2. Да осигури възможности за компаративни изследвания върху проблемите на езика, историята, религиите и културата на балканските държави, и провеждане на дебати в рамките на планираните научни форуми: • международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, провеждана на всеки две години с определена тематична насоченост и дефинирани подтеми (предстояща за 2013 г.); • ежегодно провеждани тематични научни кръгли маси по различни проблеми от балканската история, език и култура с участието на студенти и преподаватели от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ; • двустранни срещи с университетите-партньори с участие на докторанти и студенти по актуални проблеми от областта на балканската история и култура; • проучване на православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. и провеждане на теренни проучвания за локализирането на манастирски и храмови средища, документирани в османските регистри. 3. Проектът ще съдейства за обвързване на образованието с перспективни изследователски цели, особено актуални за балканския регион през последните десетилетия, като привлече за научна работа изявени и добре подготвени докторанти и студенти (магистри и бакалаври) историци, етнолози, географи и балканисти. Участието им в проекта ще съдейства за изграждане на умения за събиране и систематизиране на теренен етноложки и езиков материал, за формиране и защита на научна теза, за работа в екип и т.н. и ще допринесе за включване на студентите в научните среди още в рамките на обучението им във ВТУ. 4. Осъществяване на издателска дейност, която да обобщи и представи научноизследователските резултати от проекта: • Сборници с материали от проведените международни научни конференции „Балканите – език, история, култура” (през 2011 и през 2013 г.); • Сборници с материали от ежегодно провежданите тематични научни кръгли маси с участие на студенти, докторанти и преподаватели. от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ. • Сборник с материали относно православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. 5. Изработване на мултимедийни продукти за целите на обучението и популяризиране на резултатите от реализираните дейности по проекта. 6. Повишаване на качеството на преподаване и научноизследователска дейност на участващите в екипа преподаватели.

Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието

ръководител
9.4.2014 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Основната цел е свързана със стимулиране значението на културния туризъм, провокирана от развитието и утвърждаването на устойчив механизъм за диалог между култури и идентичност и за предоставяне на качество и достъпност в съответствие с потребностите и интересите на младите хора на базата на съществуващ опит и практики.
- Създаване на научни продукти в областта на културния туризъм, културно-историческото наследство, историята, културата, етнодемографията, сравнителното географско и историческо образование; съвместно проучване и популяризиране на общото природно и културно-историческо наследство; културни маршрути (култура и идентичност чрез качествен туризъм и представяне на малко познати аспекти на културното наследство); - Проектиране и реализиране на междукултурен диалог като фактор за развитието на културния туризъм и създаване на ценни стимули за по-нататъшно развитие и изграждане на контактна мрежа в образователния сектор; - Изследване на основните проблеми не междукултурното образование; международни и интердисциплинарни форуми, които да представят широкото разнообразие от съвременни тенденции при изучаване характеристиките на културния туризъм; - Организиране на научни прояви по проблемите на културата и образованието, през призмата на научната мисъл в България и Балканския регион в областта на историята, географията, културата, туризма; - Създаване на сборник материалите от кръгли маси, специализирани семинари и конференции; - Проектиране и реализиране на издателска дейност, която да обобщи и представи резултатите от проекта; - Повишаване мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот и адаптивността им към проблемите на културния туризъм; - Усъвършенстване на преподавателската дейност; - Разработване на нови лекционни курсове и популяризиране на интердисциплинарни изследвания; - Създаване на материална база на проекта – продукти, свързани с дигитализиране на културно-туристическите продукти; - Популяризиране на разработките чрез участие с презентации, доклади в семинари, сесии, кръгли маси, конференции и др.

Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа

ръководител
26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Съвременни аспекти на регионалните географски изследвания в научното и образователното пространство

Ръководител на екипа
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Динамично променящият се свят провокира необходимостта и от конкретизацията и съдържателната интерпретация на регионалните географски изследвания. Предлаганият научно-изследователски проект е с акцент върху теоретичната и приложната ценност на академичното познание на преподаватели, докторанти и студенти. Съвременните аспекти на регионалните географски изследвания са част от научно-изследователския конструкт като основен компонент на академичното обучение и изграждане на академична среда за обмен на знания, идеи и опит между участниците в проекта. Неговата актуалност е обусловена от сложния и многопосочен характер на протичащите в нашето съвремие обществени процеси. Същността им е породена в голяма степен от противоречията, произтичащи от глобализацията на съвременния свят и нейния отговор – концентрацията на обществената динамика в регионален план. Природните, социално-икономическите и образователните предизвикателства, които те поставят са обект на заявения изследователски интерес.
- концентриране на ресурси към комплексни изследвания в обхвата на определена територия; - използване на историческата памет, открояване на специфики в природо-географски, демографски, културологичен и образователен аспект; - съчетаване на емпирични данни и камералната им интерпретация до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда. За реализацията на поставените цели са конкретизирани следните задачи: - създаване на научни продукти с тематична насоченост към природната, обществената и училищната география; - проектиране и реализиране на стимулираща и подкрепяща комуникационна мрежа между преподаватели, докторанти и студенти в академичната общност, позволяваща различни форми на регламентирано общуване; - организиране и провеждане на научни и научно-практически форуми по проблемите на географските изследвания и образование в обвързаност с резултатите от експедиционно-полевите наблюдения.

Създаване и издаване на електронно списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект ще осигури финансиране за разработване на виртуална платформа (сайт) на е-списание за научни изследвания в областта на образованието и проблемите на квалификацията на педагогически специалисти от различни профили, посочени в Наредба №12 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти (в сила от 2016г.). Предназначено е за широк кръг учени и изследователи, учители, директори, специализанти, докторанти и студенти (от професионалните направления на област 1. Педагогически науки). Списанието предлага рубрики за научни и практико-приложни изследвания: теоретични научни изследвания, методика на обучението по ..., "Новатори в образованието" (иновации в образованието и управлението), апробирани резултати от педагогически изследвания, рецензии на книги и учени, и др.
Основна цел: създаване на електронна платформа за популяризиране и систематизиране на резултати от научно-приложни изследвания в областта на педагогическите науки, науките за образование, продължаващо образование и педагогическата практика. Цели се още: удовлетворяване професионалния стремеж на педагогическите специалисти към повишаване на квалификацията и подпомагане кариерното им развитие; обвързване на висшето образование с продължаващото образование за "Учене през целия живот"; осигуряване бърз достъп до публикациите; издигане престижа на ДЕПОК и ВТУ. Конкретните задачи за постигане на целите са: 1. Закупуването на компютърна конфигурация. 2. Теоретично изследване на визията, ролята и функциите на електронните списания. 3. Разработване на стратегия, подходи и модели на е-списание "Образование и квалификация". 4. Апробация на концептуално-технологичните модели и практическо реализиране: издаване на първия брой на е-списание "Образование и квалификация".

Научният и образователният потенциал на Катедра „География“ – 35 години история, приемственост и академичност

Ръководител на екипа
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В условията на постиндустриално общество, непрекъснато и динамично променящи се изисквания към научния и образователния потенциал на нацията, безспорно е важен академичният вектор на развитие и разширяването на научно-изследователския хоризонт. Глобализацията като комплексен процес, породен от приложението на информационните технологии, необходима фаза в технологичното обновление на света, която трансформира цялостно социалната и стопанската структура и взаимодействията между социалните субекти, променя антропогенните дейности и начин на живот, води до планетарни промени в политиката, икономиката, социума, образованието, науката, културата и др. На фона на глобализационната картина все повече нараства значимостта на човешкия научен и образователен капитал, който до голяма степен детерминира съвременната житейска картина, която изисква нейното наблюдение и изследване, анализ и синтез, оценяване и интерпретиране на интегративния информационен поток в полза на човешкото общество. Рефлексията на един академичен антропогенен вектор в лицето на една катедра и познаването същността на хронологичните, хорологичните и холистичните измерения на географската наука и образователния потенциал като цялостна тенденция в съвременното развитие, произтича от модела и конструкта на съвременното постиндустриално общество. Предлаганият научно-изследователски проект е с акцент върху теоретичната и приложната ценност на академичното научно и образователно познание на преподавателите, докторантите и студентите от Катедра „География” през призмата на миналото, настоящето и бъдещето – 35 години в университетска среда на история и приемственост, идеи и опит, личности и устойчивост, научно-изследователска продуктивност, академично развитие и мултиплицираност на локално, регионално, национално и глобално ниво. Актуалността е обусловена от 35 –те години на многопластова научна и образователна среда на динамичност и противоречивост, на традиции и иновации, на предизвикателства и приоритети, които са обект на заявения изследователски интерес.
Изследователските цели на проекта се заключават в следното: - изследване, проучване и събиране на историческата памет – факти, документи, традиции и иновации, както и съвременните научно-образователни продукции от спецификите в пространството и времето на академичното научно и образователно ядро от човешки ресурси на Катедра „География”; - систематизиране и концентриране на конкурентноспособни и качествени научни и образователни ресурси от изследвания; - обобщаване, синтезиране, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и изследователски проекции до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда. За реализацията на поставените цели са конкретизирани следните задачи: - да се създат научни продукти с тематична насоченост към научната и образователната среда на природната, обществената и училищната география; - да се изработят рекламни материали, посветени на 35 години Катедра „География”; - да се усъвършенства стимулираща и подкрепяща академична комуникационна среда между преподаватели, докторанти и студенти в географската университетската общност, позволяваща различни форми и начини на ефективно и резултатно академично общуване; - да се организират и проведат научни, научно-практически форуми и художественотворчески инициативи по въпросите на географските изследвания и образование; - да се популяризират и мултиплицират резултатите от научните и образователните изследвания на международно и национално ниво от научни прояви чрез публикуване на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of Science.

Балканският културен модел – диалог във времето и пространството

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Събиране, рецензиране, систематизиране и подготовка за печат на материалите от Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, проведена на 14 – 16 ноември 2019 г.
1. Продължаване на установената традиция в организирането на международната научна конференция «Балканите – език, история, култура» научните изследвания върху езиците, културите и историята на балканския ареал да бъдат публикувани в научен сборник. 2. Практическо приложение на разработена вече теоретична платформа за комплексно балканистично проучване, обобщения и изводи относно формирането на типовете култура, които съжителстват на Балканите; 3. Интегриране на опита на международни екипи от специалисти с различен научен профил и интерес към културната, религиозната и езиковата симбиоза на Балканите; 4. Осъществяване на връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти и студенти.

Подпомагане подготовката и издаването на списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Aктивизиране публикационната дейност на педагогическите специалисти и издаване на списание "Образование и квалификация" на ДЕПОКПС на ВТУ.
Подпомагане подготовката и издаването на годишния брой (2020) на списание „Образование и квалификация”, издание на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географските науки

Ръководител на екипа
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Aнализ на състоянието на научния и образователния човешки ресурс и научната продукция като специфика на катедрата и отражение на системната и целенасочена 35-годишна академична работа и устрем, колективност и екипен дух, отговорност и партньорство, сътрудничество и компетентност за формиране на географската култура и интеграция на географските знания в съвременното научно и образователно пространство.
• Изследване, проучване и провеждане на научни изследвания в областта на географските науки, като необходимост и рефлексия от съвременните научно-образователни продукции и научно-творчески търсения в областта на науките за Земята и в частност на географската наука; • Обобщаване, синтезиране, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и изследователски проекции до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда; • Събиране и систематизиране, публикуване и издаване на конкурентноспособни и качествени научни и образователни ресурси в международни конгреси и конференции, в реферирани издания с импакт фактор - Scopus и Web of Science, резултат от високите постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географията; • Инвестиране в диверсификацията и популяризирането на научния и образователния опит и потенциал в биобилиографски продукт.

Дигитални трансформации и ресурси в географското образование и наука като онтодидактическа диверсификация на академичното развитие

Ръководител на екипа
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Образователната реформа в българското училище все още не е завършена, а динамичните политико-стратегически, обществено-икономически, информационни и културно-образователни промени в глобалния свят формират нови образователни парадигми и практики, заявяват нови социални и образователни изисквания и очаквания. Съвременното свръхчувствително общество детерминира образователната реформа в условия на пандемия и дигитално образователни трансформации, които информационно дигитализират и моделират, модернизират и синхронизират различни образователни институции, академични и виртуални среди. Възможността за сътрудничество и обмен на идеи, мисли и изследвания, научна свобода и виртуална общност, глобални образователни политики и проучвания са осъществими независимо от мястото и времето в контекста на дигитализиране на живота. Образователната реформа и превантивност целят синхронизиране с глобалните образователни тенденции и онтологично-интегративния дискурс на дигиталната трансформация на различни равнища по дидактическата вертикала и хоризонтала. Дигиталната трансформация в академичното пространство мотивира и насърчава академизма към високи постижения чрез дигиталните ресурси и тяхната валоризация сред обществеността, стимулира развитието на академичния състав от преподаватели, докторанти и студенти към научно-изследователски и художествено-творчески приоритети и търсения, успехи и ефективни резултати. Създаването и участието в дигитални образователни инициативи, академични форуми, научни събития и конгреси са вече необходимост и част от университетското ежедневие. Дигиталната трансформация и ресурси са неразделна част от развиването и усъвършенстването, систематизирането и оценяването на академичните постижения в географското образование и наука. С голяма значимост от дигитални ресурси са дейностите по популяризиране, публикуване и издаване на всички тези качествени и конкурентноспособни научни дигитални изследвания, за да са познавани и свободно ползвани от българската и световната географска общност. Предлаганият научно-изследователски проект е с акценти върху провеждане и издаване на качествени и конкурентноспособни научни дигитални изследвания в географското образование и пространство, участия на академичния състав в международни прояви и национални научни форуми - публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания с имапкт фактор - Scopus и Web of Science. Необходимостта от дигитални ресурси е задължителен момент в процеса на обучение и ефективна фаза на научен просперитет за университетските институции и академичната общност, защото осигуряват дигитално реализиране на научните изследвания и тяхната трансформация като достъпен ресурс до студенти, докторанти, учени и граждани в географското пространството. Провеждането на съвременното обучение, на образователните и културните инициативи е вече общоприето в глобалното и комуникационно-информационното пространство да е с виртуален сюжет и виртуални зали, място на академична дискусия и среща за споделяне на идеи и обмен на резултати от изследвания и научни търсения.
Изследователските цели на проекта се заключават в следното: ? проучване, систематизиране и провеждане на научни изследвания в областта на географското образование и географските науки в условията на дигитална среда; ? разработване на научно-дигитални ресурси и популяризиране пред академичната общност; ? обобщаване, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и дигитални изследвания и резултати като научен продукт от дигитализираното географско образование, приложими в обучението в академична образователна среда; ? усъвършенстване на дигиталната трансформация и рефлексията от създадените дигитални ресурси като съвременни научно-образователни продукции и научно-творчески търсения в областта на географското образование; ? създаване, събиране и систематизиране, публикуване и издаване на конкурентноспособни и качествени дигитални научни и образователни ресурси в международни конгреси и конференции, в реферирани издания с импакт фактор - Scopus и Web of Science, резултат от високите постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географското образование в условията на дигитална трансформация; ? инвестиране в дигиталната трансформация на географското образование и наука, диверсификацията и популяризирането на научния и образователния потенциал на академичния състав.

Обособяване на зала за ГИС обучения във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Продължилата близо две години пандемия от COVID-19 ускори процесите по дигитализация във висшето образование и навлизането на ГИС технологиите в акредитираните във ВТУ професионални направления. Това налага усилията да бъдат преобладаващо насочени към подготовката на професионално обучени кадри, които да управляват и поддържат разнообразните софтуерни продукти, които все повече се внедряват в обучението на днешните бакалаври, магистри и докторанти. В подкрепа на това е и осъзнатата нужда от модернизиране на техническото оборудване за реализирането и приложението на качествените и количествените предимства на ГИС технологиите в образователния процес.
Основна цел на настоящото проектно предложение е да се способства за оборудване на изцяло нова зала за ГИС обучения във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, в която ще се подпомогнат обучаваните студенти и докторанти да изградят модерни дигитални умения, които отговарят на нуждите на съвременното цифрово общество, като ги подготвят за новите изисквания на висшето образование и успешна професионална кариера. Като основните задачи са: да се извърши анализ на образователните потребности от позициите на ГИС иновациите през призмата на повишаващите се изисквания към висшето образование; обезпечаване с модерно техническо оборудване от високо ниво на специализирана зала за ГИС обучение; реализиране на по-високо качество на извършените образователни и научни географско-информационни анализи; създаване на тематични карти във всякакви формати и др.; осигуряване на възможност за повишаване на информационните и дигитални компетенции чрез ГИС на обучаеми и обучаващи във ВТУ.

Научно-изследователски и интерактивно-академичен модел за оптимизиране на образователния процес по география и културен туризъм в дигиталната среда

Ръководител на екипа
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
В последните две години образователната система премина в етап на дигитални трансформации и образователна еволюция по отношение на провеждане на процеса на обучение в електронна среда. В период сме на пандемия и в период на обществено развитие, което изисква качествено нов тип умения – дигитални умения, които да са в отговор на стандарта за дигитална интелигентност. Групата ключови компетентности „дигитална компетентност” е вече необходимо условие за реализиране на обучението. В съвременното технологично общество, дигиталните компетенции, като дигитална грамотност, дигитални умения и готовност (готовност за цифрова трансформация на икономиката и обществото), са необходими елементи за успеха и професионалното развитие. Непредизвиканата дигитална трансформация е нормативно, но и неписано вече изискване и образователно предизвикателство в условията на реформиране и глобално здравно и икономическо ситуиране. Необходимо е академичното знание, научно-художествената дейност и творческите колаборации между преподаватели и студенти, между организации и бизнеса, между институции - не само на регионално и национално, но и на наднационално ниво да са разгънати в дигиталната ера. Дигиталната интелигентност обединява комплекса от технически, познавателни и социални умения, основани на универсални морални ценности, които позволяват на всеки да посрещне предизвикателствата и да използва възможностите, които предоставя настоящото образование. Научно-изследователският и интерактивно-академичният модел за оптимизиране на образователния процес по география и културен туризъм в дигиталната епоха насочено е ориентиран към интерактивното и активното обучение, при което трите нива на дигитална интелигентност ще предопределят настоящото и бъдещо развитие на преподаватели и студенти, на всички обучаеми – академичното развитие на дигитални граждани, усвояването на дигитална креативност и придобиването на дигитална конкурентноспособност. Свободата да се ползват дигиталните ресурси е от значение в процеса на съвременното висше образование не само в България, а в целия свят, което определя и възможностите академичното съдържание да бъде организирано и представено с нов дизайн и форма, визия и мисия, съдържателен интериор и устойчиви партньорства. Академичното обучение за 2022 г. е насочено към отворена научно-образователна, изследователска и академична система, която е поставена под непрекъснати структурно-съдържателни и динамично-технологични промени. Развиването на устойчиви умения, на наблюдателността и въображението, на интелектуалните и практическите умения на студентите и докторантите, на способностите за анализ и синтез, ранжиране и обобщение, на развиване на продуктивността и логическото мислене, на критическото мислене и решаването на проблеми, са малка част от целите на висшето образование в условия на реформи, кризи и дигитални преобразования.
• създаване на научно-изследователски и интерактивно-активен академичен модел по география и културен туризъм в дигитална среда; • опитимизиране на образователния процес по география и културен туризъм чрез интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии; • реализиране и поддържане на ефективни и устойчиви партньорства с институции, организации и бизнеса; • задачи, насочени към организиране научна конференция, кръгла маса, провеждане на научно-методически семинар, създаване на интерактивен електронен ресурс, провеждане на експедиционно-полева дейност по фиксиран маршрут, организиране и провеждане на обучителни семинари за приложение на специализиран софтуер, електронни платформи и дигитални технологии; • организиране и провеждане на уебинари и обучителни курсове в интерактивна тренинг-лаборатория за провеждане на изследователска, научно-приложна и учебна дейност.