Prof. PhD Daniela Todorova Yordanova

University e-mail: d.yordanova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: danni_vt.abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2000

1999

1998

1994

Participation in Projects


Изследване на образователната интеграция на децата / учениците със специални образователни потребности

26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Списание „Педагогически алманах“ за иновации в образованието

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели издигане престижа на научното списание „Педагогически алманах“, официално периодично издание на Педагогически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез: • Публикуване на резултатите от най-нови изследвания на български и чужди учени в областта на образованието. • Популяризиране на издателската политика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в частност на Педагогическия факултет, като мотивира български и чуждестранни учени да публикуват трудове по актуални и значими образователни проблеми. • Разширяване на читателските интереси към периодично публикуваната най-нова научна информация за иновации в образованието. • Обогатяване на формите за международно научно сътрудничество Проектът е в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания, конкретизирана в приоритетите за научна и приложна дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Педагогическия факултет. Научният екип работи за повишаване качеството на реферирани периодични научни издания.
• Създаване на обновена методология за научна, публикационна и издателска работа, основаваща се на изискванията на Световната система за рефериране и индексиране на периодичните издания. • Повишаване компетентността на членовете на Международната редакционна колегия и Борда на анонимните и независими рецензенти в областта на българската и световната издателска политика. • Дейности със студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за създаване и публикуване на прогресивни образователни иновации. • Повишаване на научния престиж на списание „Педагогически алманах“. • Приобщаване на авторитетни световни учени за съвместна научноизследователска работа по съществени образователни проблеми. • Завишаване вниманието към читателските интереси на студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за обновяване на издателската политика на списанието. • Създаване и поддържане на системата „общество – образование – прогресивни иновации“.

Синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите за модернизация на висшето педагогическо образование

9.5.2012 г. - 10.12.2013 г.
Цели на проекта:
Основната цел на проекта е теоретически да изследва и да разработи синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите, който да представи отделните й подсистеми и синхронизма им: системи от практико-приложни учебни задачи, система от подходи, методи и средства за развиване на педагогическа и методическа компетентност на студнтите, системата за педагогически практики, вътрешноструктурни релации в системата, учебно-техническа и информационна сиситема на практическата подготовка, единна държавна система за управление и поддържане на педагогическото висше образование в контекста на ученето през целия живот и овладяване на осемте ключови компетенции на Европейското образователно пространство и др. Целта е чрез иноватини подходи за управление на образователните системи да се моделира професионално-практическата подготовка на студентите като единна система за университетско обучение и важен елемент от националната система за висше педагогическо образование.
а) Да се анализира професионално-практическата подготовка на бъдещите учители в светлината на педагогическата синергетика ("Синята птица на образованието" - новата парадигма на образованието в 21 век). б) На базата на SWOT анализ на проблема за професионално-практическата университетска подготовка на студентите да се изведат силните и слабите страни на този образователен процес. в) Да се проучи теоретичното състояние на проблема за синергетиката в образованието и влиянието й върху практико-приложната университетска подготовка на студентите. г) Да се разработи синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите, базиран на иновативни подходи в университетското образование (синергетичен подход, интердисциплинарен подход, рефлексивен подход, интерактивен и ситуативен подход, компетентностен подход, личностно-ориентиран подход и др.). д) Теоретичните модели като елементи на синергетичния модел корелират с разработени приложно-инструментални модели за реализиране на синергетичната образователна идея (видеопрактики на учебни форми, интерактивни методи за обучение, учебно-технически и информационни материали бза педагогическа практика и овладяване на педагогическа и методическа компетентност и др.). е) Да се апробира разработения синергетичен модел и да се направят изводи за ефективността му.

Ролеви модели във възпитанието по родителство

10.4.2013 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
1) създаване и обосноваване на съвременна методология за направляване на възпитателната работа с ученици и студенти чрез ролеви модели по родителство; 2) разработване и апробиране на сценарии за образователна работа по родителство; 3) публикуване на резултатите от изследователската работа; 4) осигуряване на квалифицирана консултантска помощ на учители и ученици, студенти и преподаватели по прилагането на ролеви модели във възпитанието по родителство.

Списание "Педагогически алманах" за успешно развитие на педагогическите кадри

28.6.2016 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Осъвременяване на изследователския процес по подготовката, създаването и популяризирането на научни идеи и практически решения в образователния процес чрез сп. "Педагогически алманах".
А) Организиране и реализиране на изследователски процес за изучаване на водещите тенденции в педагогическите издания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване; Б) Преустройване, модернизиране и популяризиране на инструментариума за педагогически изследвания в съответствие с изискванията на световната система за рефериране, индексиране и оценяване на педагогически издания; В) Внедряване на иновационни форми за сътрудничество в научна дейност на изследователи от различни поколения; Г) По-нататъшно утвърждаване авторитета на сп. Педагогически алманах сред водещите педагогически списания в света.

Модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и към четивната грамотност на ученици в начален етап на обучение чрез работа с художествен текст

ръководител
24.4.2015 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
A) Провеждане на теоретично проучване с цел създаване и обосноваване на съвременни дидактически технологии за: подготовка и овладяване на четенето като процес; откриване, извличане, тълкуване, обобщаване и оценяване на информация от текст; Б) Модернизиране на възпитателно-образователния процес в детската градина и началните училищни класове чрез разработване и апробиране на сценарии за подготовка и овладяване на четенето, интерпретиране и претворяване на текст; В) Систематизиране и обсъждане на резултатите от изследователската работа с оглед публикуването им.

Създаване и издаване на електронно списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект ще осигури финансиране за разработване на виртуална платформа (сайт) на е-списание за научни изследвания в областта на образованието и проблемите на квалификацията на педагогически специалисти от различни профили, посочени в Наредба №12 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти (в сила от 2016г.). Предназначено е за широк кръг учени и изследователи, учители, директори, специализанти, докторанти и студенти (от професионалните направления на област 1. Педагогически науки). Списанието предлага рубрики за научни и практико-приложни изследвания: теоретични научни изследвания, методика на обучението по ..., "Новатори в образованието" (иновации в образованието и управлението), апробирани резултати от педагогически изследвания, рецензии на книги и учени, и др.
Основна цел: създаване на електронна платформа за популяризиране и систематизиране на резултати от научно-приложни изследвания в областта на педагогическите науки, науките за образование, продължаващо образование и педагогическата практика. Цели се още: удовлетворяване професионалния стремеж на педагогическите специалисти към повишаване на квалификацията и подпомагане кариерното им развитие; обвързване на висшето образование с продължаващото образование за "Учене през целия живот"; осигуряване бърз достъп до публикациите; издигане престижа на ДЕПОК и ВТУ. Конкретните задачи за постигане на целите са: 1. Закупуването на компютърна конфигурация. 2. Теоретично изследване на визията, ролята и функциите на електронните списания. 3. Разработване на стратегия, подходи и модели на е-списание "Образование и квалификация". 4. Апробация на концептуално-технологичните модели и практическо реализиране: издаване на първия брой на е-списание "Образование и квалификация".

Подпомагане подготовката и издаването на списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Aктивизиране публикационната дейност на педагогическите специалисти и издаване на списание "Образование и квалификация" на ДЕПОКПС на ВТУ.
Подпомагане подготовката и издаването на годишния брой (2020) на списание „Образование и квалификация”, издание на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".