Prof. PhD Ivanka Mincheva Georgieva

University e-mail: i.mincheva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: v.mincheva@yahoo.com
Facebook: Vania Mincheva
Skype: vminchevago2015
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1407-1331

Research and artistic activity


Mathematics Education, Linguistics and Translation - English Philology

Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1995

Participation in Projects


Списание „Педагогически алманах“ за иновации в образованието

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели издигане престижа на научното списание „Педагогически алманах“, официално периодично издание на Педагогически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез: • Публикуване на резултатите от най-нови изследвания на български и чужди учени в областта на образованието. • Популяризиране на издателската политика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в частност на Педагогическия факултет, като мотивира български и чуждестранни учени да публикуват трудове по актуални и значими образователни проблеми. • Разширяване на читателските интереси към периодично публикуваната най-нова научна информация за иновации в образованието. • Обогатяване на формите за международно научно сътрудничество Проектът е в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания, конкретизирана в приоритетите за научна и приложна дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Педагогическия факултет. Научният екип работи за повишаване качеството на реферирани периодични научни издания.
• Създаване на обновена методология за научна, публикационна и издателска работа, основаваща се на изискванията на Световната система за рефериране и индексиране на периодичните издания. • Повишаване компетентността на членовете на Международната редакционна колегия и Борда на анонимните и независими рецензенти в областта на българската и световната издателска политика. • Дейности със студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за създаване и публикуване на прогресивни образователни иновации. • Повишаване на научния престиж на списание „Педагогически алманах“. • Приобщаване на авторитетни световни учени за съвместна научноизследователска работа по съществени образователни проблеми. • Завишаване вниманието към читателските интереси на студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за обновяване на издателската политика на списанието. • Създаване и поддържане на системата „общество – образование – прогресивни иновации“.

Модернизиране на средата за дистанционно обучение на ВТУ чрез внедряване на системата за е-обучение „Мудъл”

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към цялостно подобряване на средата за дистанционно обучение във ВТУ в унисон със съвременните изисквания за е-обучение и актуалните критерии на НАОА. Чрез внедряване на системата за е-обучение Мудъл ще се разширят възможностите за медийно представени учебни ресурси и интерактивни дейности. Преподавателите ще бъдат обучени и ще формират умения за дизайн на електронен учебен курс.
Основната цел на проекта е: Модернизиране на средата за дистанционно обучение на ВТУ, чрез което ще се удовлетворяват препоръките на НАОА за дистанционната форма на обучение и ще се изгради съвременна образователна среда. Задачи: - да се модернизира средата за дистанционно обучение на ВТУ чрез внедряване на системата за е-обучение „Мудъл”; - да се осигури редовен мониторинг на качеството на дистанционното обучение, който да се провежда по определени процедури, различни от анкетното проучване на студентското мнение; - да се увеличи и разнообрази наборът от учебни ресурси на обучението в дистанционна форма (напр. видеолекции, уебинари, презентации, аудио и видео учебни файлове); - да се обучат преподавателите на ВТУ за работа в системата „Мудъл”

Изследователски подход в обучението по математика

9.4.2014 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
Основните изследователски цели на работния колектив на проекта са следните: • участниците в проекта да се запознаят с европейския опит по отношение използване на изследователския и конструктивния подходи в образованието по математика; • да проучат и представят добри учебни практики в образованието по математика в изследователски стил; • да разработят собствени сценарии и конструкции с помощта на информационните технологии за разглеждане на проблеми от математиката в различните степени на обучение, в които се стимулират математическите изследвания; • да популяризират изследователския подход в обучението по математика като се запознаят учители и преподаватели с известни до сега, а също и със собствени постижения при прилагането на този подход в образованието по математика.

Приложение на математически софтуер в обучението по математика и в научните изследвания

Ръководител на екипа
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към използване и прилагане на съвременни системи за компютърна математика като Wolfram Mathematica, Maxima, Maple, Mathlab, GeoGebra и други, които имат пряко отношение към научни изследвания и имат съществена роля в образователния процес по математика в средните и висши училища. Подобни системи са част от учебния и изследователски процес във водещи европейски и световни университети. Специално внимание се предвижда за: • Приложение на иновативни дидактически и информационни технологии в математическото образование. • Разработване на съвременни иновативни софтуерни решения на актуални научни и приложни проблеми по математика. Важна част от проекта е популяризиране използването на математически софтуер в лекции и семинарни занятия в дисциплини като: • Aлгебра • Криптографски методи и теория на кодирането • Геометрия • Числени и оптимизационни методи • Теория на вероятностите и математическа статистика • Училищни курсове по алгебра, анализ и геометрия • М
Образователни цели и задачи • Разработване и използване на иновативни образователни подходи в обучението по математика. • Усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите на студентите – бъдещи учители по математика и информатика. • Активна работа по подготовка и участие на студенти в национални състезания по компютърна математика, които повишават престижа на факултет „Математика и информатика” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в национален и международен план. Научноизследователски и приложни цели и задачи Решаване на актуални математически проблеми като: • Развитие на нови изследвания за барицентричното смятане и приложения към рационални криви на Безие за нуждите на геометричното моделиране и компютърната графика. • Изследване на криви и повърхнини в тримерно пространство на Минковски. • Имплементиране на класически и съвременни криптографски алгоритми. • Изследване на трансформациите на Уолш-Адамар с приложение в теория на кодирането и др.

Приложение на системи за компютърна математика в учебния процес и в научните изследвания

Ръководител на екипа
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към използване и прилагане на съвременни системи за компютърна математика като Wolfram Mathematica, Maxima, Maple, Mathlab, GeoGebra и други, които имат пряко отношение към съвременния учебния процес и научни изследвания. Специално внимание се отделя за: • Приложение на иновативни дидактически и информационни технологии в математическото образование. • Разработване на съвременни иновативни софтуерни решения на актуални научни и приложни проблеми по математика. Важна част от проекта е популяризиране използването на математически софтуер в лекции и семинарни занятия в дисциплини като: • Aлгебра • Криптографски методи и теория на кодирането • Геометрия • Числени и оптимизационни методи • Теория на вероятностите и математическа статистика • Училищни курсове по алгебра, анализ и геометрия • Методика на обучението по математика. Проектът е в съответствие приоритетите на Факултет „Математика и информатика“ и Националната стратегия за научни изследвания.
Образователни цели и задачи • Разработване и използване на иновативни образователни подходи в обучението по математика. • Усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите на преподаватели, докторанти и студенти – бъдещи учители по математика и информатика. • Активна работа по подготовка и участие на студенти в национални състезания по компютърна математика, които повишават престижа на факултет „Математика и информатика” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в национален и международен план. 4.2.2 Научноизследователски и приложни цели и задачи Решаване на актуални математически проблеми като: • Развитие на нови изследвания за барицентричното смятане и приложения към рационални криви на Безие за нуждите на геометричното моделиране и компютърната графика. • Изследване на криви и повърхнини в тримерно пространство на Минковски. • Имплементиране на класически и съвременни криптографски алгоритми. • Изследване на трансформациите на Уолш-Адамар с приложение в теория на кодирането и др.

Периодичните научни издания на ВТУ – платформа за разпространение на качествено научно знание

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Подпомагане на интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Индексиране и рефериране на „VTU Review”, “Медии и комуникации на 21 век“ и „Визуални изследвания“ в CEEOL, на „Проглас“, „VTU Review” и “Медии и комуникации на 21 век“ в MLA (ModernLanguageAssociation), на „Социално-икономически анализи“ в DOAJ (DirectoryofOpen Access Journals) и подготовката на всички списания за индексиране в престижната библиографска и реферативна база данни Web of Science; присвояването на DOI (DigitalObjectIdentifier) на публикуваните материали; подобряването на техническите възможности на Издателството на ВТУ и осигуряване на необходимите ресурси за издаване на периодичните издания.

Изследване на математически структури и дидактически технологии в обучението по математика чрез специализиран софтуер

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
- Изследване на алгебрични и геометрични структури чрез съществуващите системи за компютърна математика, както и разработване на нов специализиран софтуер; - Приложение на иновативни дидактически и информационни технологии в научните изследвания в областта на математиката и информатиката, както и в съвременния учебен процес по математика.
• Да се стимулира и подпомага финансово научно-изследователската работа на участниците в проекта, както и техните изяви в това направление чрез участия в национални и международни конференции и публикуване на постигнатите резултати в издания с импакт фактор, както и в такива, реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science; • Разработване и използване на иновативни научно-изследователски и образователни технологии в обучението по математика.

Подпомагане подготовката и издаването на списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Aктивизиране публикационната дейност на педагогическите специалисти и издаване на списание "Образование и квалификация" на ДЕПОКПС на ВТУ.
Подпомагане подготовката и издаването на годишния брой (2020) на списание „Образование и квалификация”, издание на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Утвърждаване на създадения механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение лежи идеята за реализиране на дейности, свързани със създаване на устойчив механизъм по компенсиране липсата на специализирани форуми за научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В центъра на проекта са поставени докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начините за осигуряване на тяхната самостоятелна изява като група с научен потенциал. Основни акценти: – Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. – Провеждане на Втора общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и във връзка с утвърждаването й като ежегоден научен форум. – Публикуване на втория брой от възстановения „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, който се утвърждава като специализирано издание на младите учени. – Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти и утвърждаване престижа на институцията.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма и платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни и междууниверситетски проекти, изследвания и публикации. - Организиране на Втора общодокторантска научна конференция във ВТУ, която да се превърне в традиционен форум за перманентна изява на младите учени. - Изработване на сборник с материалите от форума и публикуването му във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти от Балканите, Централна и Източна Европа на ниво докторанти.

Комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Комуникацията на резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация е в основата на прилагането в проектното предложение на Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията на науката, от една страна, спомага за създаване на възможности за ефективни партньорства с екипи, работещи по сродна проблематика от страната и чужбина, както и подпомагането на интердисциплинарността на разработките, а от друга страна – има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото относно свързаните с науката теми, научни открития и аргументи. Същевременно тя допринася за засилване на ролята на научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси и предизвикателства. Комуникацията на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп, с основен обект – научната периодика на ВТУ, е предпоставка за качество и ускорено развитие на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и е в изпълнение на Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, в частта на свързаността и установяване на партньорства, както и развитието на научната дейност.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: - В условията на дигитална среда и отворен достъп повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съгласно утвърдената редакционна политика на научните списания на ВТУ; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, и (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg). - Разпространение на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Създаване на публичност на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация. - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетско издателство на ВТУ в панаири на книгата и изложения на научна литература, научни форуми и др.

Тенденции в развитието на математиката и математическото образование в България

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към организационно и финансово подпомагане на 51. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ), която ще се проведе в Трявна през април 2022 г. при домакинство на секция „Великотърновски университет“. На този значим научен форум на българските математици си дават среща водещи и начинаещи математици, учители по математика и информатика и изявени ученици. Очакваме срещите с тях да доведат до мотивация на преподавателите и докторантите от факултет „Математика и информатика“ към активизиране на научната, публикационната и презентационната им дейност. Домакинството на такъв форум неизменно води до издигане на авторитета на домакина, а в случая на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ като научен център както по математика и информатика, така и за подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационни технологии.
(1) Финансова и научна подкрепа на докладите, дискусиите и другите дейности, свързани с работата на конференцията. (2) Представяне на доклади, свързани с тенденциите в обучението и по-точно със СТЕМ обучението. (3) Усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите на преподаватели, докторанти и студенти от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” чрез участие в предвидените дискусии. (4) Изследване на новите тенденции в математиката и обучението по математика в България и по света.

Използване на иновативни технологии с цел оптимизиране на обучението по математика и научните изследвания

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Предметът на проекта се изразява в използване и прилагане на иновативни технологии и съвременни системи за компютърна математика, които имат пряко отношение към съвременния учебен процес и научните изследвания. Специално внимание се отделя за: • Приложение на иновативни дидактически и информационни технологии в математическото образование. • Разработване на съвременни иновативни решения, на актуални научни и приложни проблеми по математика. Важна част от проекта е използването на образователен математически софтуер в лекции и семинарни занятия. Проектът е в съответствие приоритетите на факултет „Математика и информатика“ и Националната стратегия за научни изследвания.
Основната цел е използване, разработване и апробиране на иновативни образователни технологии. Задачите са: 1. Проучване на световните тенденции и постижения в математическото образование. 2. Анализиране на съществуващата учебно-методическа литература. 3. Усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите на преподаватели, докторанти и студенти, чрез участие в научни форуми и конференции. 4. Прилагане на иновативни технологии с цел оптимизирани нивото на подготовка на студентите бъде бъдещи педагози от факултет Педагогика и факултет Математика и информатика. 5. Разработване и последващо апробиране на иновативни образователни технологии. 6. Популяризиране на постигнатите резултати с цел повишават престижа на факултет „Математика и информатика” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в национален и международен план.

Изследване и прилагане на STEM подхода в средното образование – от „практиката към теорията“ като част от професионалната подготовка на педагогическите специалисти

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект е насочен към изследване приложението на STEM подхода в средното образование и цели активното включване на докторанти от различни факултети на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ за осъществяване на изследователската дейност. Основни аспекти: 1. Ангажиране на докторантите за проучване на условията в средното образование за прилагане на STEM подхода в процеса на обучение; 2. Активна изследователска дейност на докторантите за проследяване приложението на STEM подхода в средното образование по предметите: за 1. – 4. клас: математика, околен свят, човекът и природата, технологии и предприемачество, за 5. – 7. клас: математика, информационни технологии, география, човекът и природата; 3. Публикуване на резултатите от изследователската дейност в специален сборник със заглавие „Изследване и прилагане на STEM подхода в средното образование – резултати от научни изследвания“; 4. Функциониране на постоянен дискусионен клуб на докторанта „Клуб Млад изследовател“
Основната цел на настоящия проект е да се изследва приложението на STEM подхода в средното образование, подготовката и реализацията на интердисциплинарен урок като основна организационна форма на обучение в условията на нова образователна STEM среда. На тази основа да се изведат ключови знания и умения, които бъдещите учители трябва да придобият по време на обучението си във висшето образование, като част от професионалната им подготовка на педагогически специалисти. Други цели на проекта са: 1. Сформиране на екип от експерти – преподаватели от различни факултети на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, като основно звено за подкрепа и консултация на докторантите при провеждане на научни изследвания относно прилагане на STEM подхода в средното образование; 2. Обсъждане и популяризиране на резултатите от проведените изследвания чрез включване на докторантите в постоянен дискусионен клуб „Млад изследовател“ и в специално организиран научен форум с международно участие под надслов: „Изследване и прилагане на STEM подхода в средното образование – от „практиката към теорията“; 3. Подготовка на научни статии за публикуване в специален научен сборник във връзка с проведените от докторантите изследвания по проблема; 4. Организиране на специални летни школи за обучение на докторанти относно развиване на уменията за провеждане на научни изследвания, които се осъществяват „на терен“, обработване на получени данни от изследвания, обосноваване на изводи и обобщения от проведени изследвания.