Prof. PhD Petya Yordanova Karaivanova

University e-mail: p.konakchieva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1572-8729

Research and artistic activity


Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

Participation in Projects


Списание „Педагогически алманах“ за иновации в образованието

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели издигане престижа на научното списание „Педагогически алманах“, официално периодично издание на Педагогически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез: • Публикуване на резултатите от най-нови изследвания на български и чужди учени в областта на образованието. • Популяризиране на издателската политика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в частност на Педагогическия факултет, като мотивира български и чуждестранни учени да публикуват трудове по актуални и значими образователни проблеми. • Разширяване на читателските интереси към периодично публикуваната най-нова научна информация за иновации в образованието. • Обогатяване на формите за международно научно сътрудничество Проектът е в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания, конкретизирана в приоритетите за научна и приложна дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Педагогическия факултет. Научният екип работи за повишаване качеството на реферирани периодични научни издания.
• Създаване на обновена методология за научна, публикационна и издателска работа, основаваща се на изискванията на Световната система за рефериране и индексиране на периодичните издания. • Повишаване компетентността на членовете на Международната редакционна колегия и Борда на анонимните и независими рецензенти в областта на българската и световната издателска политика. • Дейности със студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за създаване и публикуване на прогресивни образователни иновации. • Повишаване на научния престиж на списание „Педагогически алманах“. • Приобщаване на авторитетни световни учени за съвместна научноизследователска работа по съществени образователни проблеми. • Завишаване вниманието към читателските интереси на студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за обновяване на издателската политика на списанието. • Създаване и поддържане на системата „общество – образование – прогресивни иновации“.

Ролеви модели във възпитанието по родителство

10.4.2013 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
1) създаване и обосноваване на съвременна методология за направляване на възпитателната работа с ученици и студенти чрез ролеви модели по родителство; 2) разработване и апробиране на сценарии за образователна работа по родителство; 3) публикуване на резултатите от изследователската работа; 4) осигуряване на квалифицирана консултантска помощ на учители и ученици, студенти и преподаватели по прилагането на ролеви модели във възпитанието по родителство.

Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Проектът дава възможност на преподавателите и докторантите от катедра „Предучилищна педагогика“, както и на студентите изучаващи предучилищна педагогика, да развият своя научен и изследователски потенциал чрез участие в международни научни форуми и да популяризират резултатите от изследователската дейност в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор.
Целта на настоящия проект е да се осъществи подкрепа на академичния състав на катедра „Предучилищна педагогика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за участие в международни научни форуми и публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор. Задачи: - Сформиране на научноизследователския екип; - Проучване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор; - Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи; - Извеждане на система от критерии за разработване на статиите; - Подготовка и участие в международен научен форум; - Осъществяване на публикационна дейност; - Мониторинг на дейностите по проекта.

Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор – 2

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Проектът дава възможност на преподавателите и докторантите от катедра „Предучилищна педагогика“, както и на студентите изучаващи предучилищна педагогика, да продължат утвърждаването на своя научен и изследователски потенциал чрез участие в международни научни форуми и да популяризират резултатите от изследователската дейност в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор.
Целта на настоящия проект е да продължи подкрепата за участие в международни научни форуми и публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор, която академичния състав на катедра „Предучилищна педагогика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ получи с публикуване на 9 статии през 2017 г. по проект „Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор”. Задачи: 1. Утвърждаване на научноизследователския екип. 2. Разширяване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор. 3. Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи. 4. Извеждане на система от критерии за разработване на статиите. 5. Подготовка и участие в международен научен форум. 6. Осъществяване на публикационна дейност. 7. Мониторинг на дейностите по проекта.

Изграждане на капацитет за академична устойчивост на Катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор (ИКАР – Институционална Култура за Активно Развитие # млади учени)

Ръководител на екипа
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Популяризиране на научни постижения в международни научни форуми и публикации в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор.
• Утвърждаване на научноизследователския екип от утвърдени и млади учени; • Разширяване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор; • Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи; • Извеждане на система от критерии за разработване на статиите; • Подготовка и участие в международен научен форум; • Реализиране на публикационна дейност; • Мониторинг на дейностите по проекта.

Ключови компетентности – изследователска среда – академично развитие – устойчиво институционално качество (Популяризиране на научноизследователската дейност на академичния състав на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор)

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Проектът дава възможност на преподавателите и докторантите от катедра „Предучилищна педагогика“, както и на студентите, изучаващи предучилищна педагогика, да развият своята научна и изследователска компетентност чрез участие в международни научни форуми и популяризиране на резултатите от изследователската дейност в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор. Ориентиран е към гарантиране на устойчиво институционално качество като защитена амбиция на академичното звено – част от ВТУ и от Европейското образователно пространство. Фокусиран е върху подкрепа на иновативни изследвания и подпомагане на кариерното развитие на млади учени като споделена отговорност в академичната общност с визионерски хоризонт към развитие на висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене, съобразено със световните и националните образователни традиции и приоритети. Резултативността му е обусловена от придобития опит от предходни три проекта, приключили успешно чрез публикуване на 8 статии в научно списание (Web of Science), 17 статии в чуждестранни списания и 10 доклада в научни сборници.
Целта на настоящия проект е да се осъществи подкрепа на академичния състав на катедра „Предучилищна педагогика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за участие в международни научни форуми и публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор с фокус огласяване на резултативи, свързани с актуализиране качеството на образователните услуги, предоставяни във ВУЗ, в контекста на активната дигитална трансформация на образованието. Задачи: - Сформиране на научноизследователския екип; - Проучване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор; - Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи; - Извеждане на система от критерии за разработване на статиите; - Подготовка и участие в международен научен форум; - Осъществяване на публикационна дейност; - Мониторинг на дейностите по проекта.