Prof. Dr. Habil Todor Georgiev Galounov

University e-mail: t.galounov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: galunov@abv.bg
Facebook: Тодор Галунов
Skype: profesor_2009
ORCID:

Research and artistic activity


My scientific interests are related to studying the theory and history of electoral systems in parliamentary elections; constitutional - criminal liability of ministers in Bulgarian political practice; the political system of Bulgaria in the period 19-21 century; the evolution of European integration.

Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Participation in Projects


Списание "Педагогически алманах" за успешно развитие на педагогическите кадри

28.6.2016 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Осъвременяване на изследователския процес по подготовката, създаването и популяризирането на научни идеи и практически решения в образователния процес чрез сп. "Педагогически алманах".
А) Организиране и реализиране на изследователски процес за изучаване на водещите тенденции в педагогическите издания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване; Б) Преустройване, модернизиране и популяризиране на инструментариума за педагогически изследвания в съответствие с изискванията на световната система за рефериране, индексиране и оценяване на педагогически издания; В) Внедряване на иновационни форми за сътрудничество в научна дейност на изследователи от различни поколения; Г) По-нататъшно утвърждаване авторитета на сп. Педагогически алманах сред водещите педагогически списания в света.

Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX – XXI век

24.4.2015 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е научно обобщение на протичащите процеси в светлината на публикуваните известни изследвания, на нови документи, свързани със съвременното влияние и взаимозависимост на религия, национална идентичност и държавност при влиянието на нови външни фактори. За постигането на тези цели ще се използва работата на международен екип от учени изследователи от България, Русия и Сърбия.

Развитие на капацитет за приложни изследвания на ВТУ в областта на гражданската и социална сигурност

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към провеждане на иновативни научни изследвания в областта на личната сигурност и апробиране на инструменти за превенция на рисковете и подобряване на социалната сигурност. Проектът е иновативен, включващ 8 водещи изследователи и учени от Катедра „Национална сигурност“ на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, от които 1 млад учен. Изследователският състав е от експерти в различни сфери (три професионални направления) и огромен научен опит в интердисциплинарните изследвания върху сигурността. В проекта са включени 1 млад учен, 4 докторанти и 6 студенти, които ще имат възможност за участие в иновативни научни изследвания с висока добавена социална и обществена стойност. Практическата полза от проекта е провеждане на иновативни научни изследвания, свързани с рисковете за личната сигурност в Лаборатория за национална сигурност, както и разработване на модели за превенция с практическа приложимост в градска среда. Проектът отговаря на изискванията за инфраструктурен проект за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания във ВТУ, съгласно правилника за научноизследователската и художественотворческа дейност.
Основна изследователска цел на проекта е иновативно научно изследване за основните рискове върху личната и социалната сигурност, както и разработване и апробиране на модели на превенция за подобряване на личната сигурност. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните изследователски задачи: - Провеждане на изследване на актуалните рискове свързани личната сигурност в интерактивна образователна среда – лаборатория по национална сигурност; - Апробиране на инструментариум за изследване на рискове върху личната сигурност сред различни целеви групи; - Разработване на интерактивни обучителни модели за превенция на личната сигурност, чрез прилагане на методите на проблемно и проектно базирано обучение ; - Тестване и валидиране на модели за превенция на личната сигурност в организации партньори – община Велико Търново и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Провеждане на международна научна конференция за споделяне на резултатите от проведените изследвания за личната сигурност за широко разпространение на резултатите сред заинтересовани институции и партньори - Създаване на образователен хъб с иновативни за повишаване на личната сигурност – електронна база данни със социални изследвания, методологии и научна литература. Допълнителна цел на проекта е стимулиране на индивидуалния научен потенциал за реализиране на иновативни изследвания на докторанти, студенти и млади учени от катедра „Национална сигурност” чрез провеждане на конкурентни научни изследвания, апробиране и прилагане на резултатите.