Svetlana Ivanova Trifonova-Cherneva

University e-mail: s.trifonova@live.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Participation in Projects


Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа

19.3.2012 г. - 19.2.2014 г.
Цели на проекта:
Повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към реализация в научната сфера.
- Подобряване на условията на работа за докторанти, постдокторанти и млади учени; - Разширяване на възможностите за кариерно развитие на докторантите, постдокторантите и младите учени във ВТУ; - Предоставяне на условия и възможности на докторантите, постдокторантите и младите учени за разширяване на познанията им в конкретната научна област чрез осигуряване на достъп до специализирана информация; - Насърчаване на мобилността и комуникацията между младите учени чрез организиране и провеждане на научни форуми и конференции; - Подпомагане на младите учени при изработването на научни публикации в международно признати издания.

Управление и организация на научноизследователската и учебната дейност във висшите училища

9.5.2012 г. - 10.12.2013 г.
Цели на проекта:
• Получаване на нови научни резултати относно: - определяне проблемите при управление и организация на научно изследователската и учебна дейност; - предлагане на ефективни решения с използване на съвременните технологии. • Привличане към научно-изследователска работа на специалисти от различни области: математика, информационни технологии, икономика, право. • Създаване на софуерни продукти с приложна стойност за нуждите на Великотърновския университет. • Публикуване на значими резултати в списания, на семинари и конференции.

Студентски практики - Фаза I

Технически изпълнител
13.6.2016 г. - 29.9.2018 г.
Цели на проекта:
• да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.
• да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.