Stefan Hristov Hristov

University e-mail: s.h.hristov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: st.hrisstov@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Participation in Projects


Докторантите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в международното изследователско пространство – публикационна активност и участие в международни научни прояви

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е основано на идеята за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм за изява на докторантите на ВТУ – български и чужди граждани. В центъра на проекта са докторантите – български и чужди граждани и начините за осигуряване на самостоятелната им изява като група с научен потенциал в международното изследователско пространство. Основни акценти: –Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и международната изявата на докторантите. –Провеждане на Четвърта общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ след утвърждаването й като ежегоден научен форум. –Публикуване на кн. IV от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. –Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към международната изява на обучаваните във ВУ докторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията освен в страната и в чужбина.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на традиционна платформа за академичен диалог между докторантите, обучавани във ВТУ. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Четвърта общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, превод на статиите в сборника на английски език, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. -Осигуряване на възможност за поддържане на контактите с академичните общности на ВУ и научните институти на ниво докторанти не само в Европа.

Оптимизиране и интензифициране на издателската дейност чрез повишаване на технологичния капацитет на Университетското издателство

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът е ориентиран към развитие на печатните комуникации в сферата на научните изследвания, трансфер на научно знание и подобряване на наукометричните показатели на академичния състав на ВТУ чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност. Той е продиктуван от необходимостта за организационно оптимизиране на издателската дейност и създаване на условия за интензифициране на работния процес в Университетско издателство към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Заложената цел ще бъде постигната чрез повишаване на технологичния капацитет в печатните комуникации с възможности за автоматизиран печат на различни формати и максимално използване на вече закупените по проект и от бюджета на ВТУ цветна и черно-бяла дигитална печатна система. Актуалността на проекта се определя от новите изисквания към наукометричните показатели на академичния състав, които предполагат интензифициране на публикационната активност и научното израстване на членовете на академичната общност във ВУ. Оптимизационният подход за развитие и интензифициране на издателската дейност е заложен приоритетно в Стратегическата иновационна програма на ВТУ до 2025 г. и е необходимост в издателската практика.
В основата на проектното предложение е идеята за реализиране на дейности, свързани с модернизиране и развитие на издателската дейност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез повишаване на технологичния капацитет на Университетското издателство. Основни цели и задачи: - Оптимизиране на издателската дейност чрез създаване на възможности за интензифициране на работния процес със закупуването на високотехнологични, интегрално свързани допълнителни модули (Booklet Finisher и Document Insertion) към цветната и черно-бялата печатна система, закупени по проект и от бюджета на ВТУ; - Създаване на технологични предпоставки за повишаване на производствения капацитет чрез автоматизиран печат на различни формати; - Подпомагане на дейностите на ВУ, свързани с комуникационния и информационния сектор (вътрешни и външни комуникации); - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно резултатите от реализацията на проекта.

Университетското издателство и бъдещето на научноизследователската дейност във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е съобразено с Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г., както и със Стратегията за развитие на ВТУ до 2025 г. Негова основа са научното знание, резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи от ВТУ в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация. Комуникацията на науката е предпоставка за ефективни партньорства с отделни учени и научни колективи, които работят по сродна проблематика в страната и чужбина. Тя подпомага интердисциплинарността на разработките и има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото за свързаните с науката теми, научните открития и аргументи. Комуникацията на науката подкрепя научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси. Предвид популяризирането на научно знание и научни изследвания във ВТУ комуникация на науката се реализира и чрез продукцията на Университетското издателство. Доказателство за това са добрите резултати от реализираните през 2021 и 2022 г. проекти за комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп чрез участие в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, и чрез различни канали и дигитални платформи. Основният обект на проектното предложение е научноизследователската дейност на академичната общност във ВТУ, реализирана чрез научните издания – монографии и периодика, отпечатвани в Университетското издателство. Целта е да се повиши тяхното качество и да се ускори развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.), Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката в частта ? за свързаност и установяване на партньорства, както и за развитие на научната дейност.
Основни цели и задачи: - Повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съобразени с утвърдената редакционна политика на научните списания, поредичните издания, монографиите, учебниците и учебните помагала; - Въвеждане на установени стандарти за публикуване на научни издания от Университетското издателство; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg), (3.) чрез участие на Университетското издателство в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, (4.) чрез въвеждането в работен режим на е-книжарницата, и чрез различни други канали и дигитални платформи. - Разпространяване на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, монографично изследване, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Публично огласяване на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация; - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетското издателство на ВТУ в книжни изложения и чрез различни канали и дигитални платформи.

Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение са предстоящата шестдесета годишнина на ВТУ и на Университетската библиотека и нейното тържествено честване. Служителите на УБ през годините винаги са се стремили към постигането на максимална оперативност, адекватност и пълнота при библиотечното и научно-информационното обслужване на академичния състав, студентите, докторантите, специализантите и служителите на ВТУ, както и на външните потребители. Реализацията на планираните по проекта действия и дейности е важна стъпка към цялостната реорганизация, модернизация и интеграцията на информационно-библиотечна дейност в Университета. Изпълнението на проекта ще допринесе за по-тясното обвързване на информационно-библиотечната дейност с академичната общност и с потребителите / читателския поток – студенти (бакалаври, магистри, Еразъм студенти, докторанти), специализанти, преподаватели, гост-лектори и ще съдейства за развитието на Университета като образователен, научен, културен и информационен център на основа на традициите, добре работещите до момента практики, но и с въвеждането на иновативни технологии и софтуерни продукти.
Основни цели и задачи: - Повишаване на качеството и ускоряване на технологичното развитие на УБ съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - Предоставяне на качествен и бърз достъп до наличната литература във фонда на УБ на изследователите и на обществеността; - Дългосрочно създаване на дигитални колекции за съхраняване на книжния фонд на УБ и подпомагане на научните изследвания на учени от различни отдели на знанието; - Разширяване на колекцията от обучителни семинари, насочени към студентите, докторантите и преподавателите от ВТУ; - Обмяна на опит с водещи регионални и университетски библиотечни центрове; - Модернизация и оптимизация на информационно-библиотечната дейност в УБ чрез подобряване на технологичните и софтуерни възможности; - Разширяване на международните контакти на УБ; - Отбелязване на 60-годишнината от създаването на УБ с организирането на научен форум (кръгла маса „Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование“), изложба, пътуващ семинар, провеждане на интервюта с бивши служители на УБ и като част от честванията за 60-годишнината на ВТУ; - Публикуването на подготвения през 2020-2022 г. сборник „Дигитализация, библиотеки, образование и наука“, който е резултат от успешно приключили предходни проекти на УБ; - Продължаване на дейностите по проекта „Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)“, реализиран през 2021 г. - Решаване на проблема с цитируемостта в контекста на събирането на наукометрични данни в национален мащаб; - Осигуряване на информационни ресурси и услуги за студенти със специални образователни потребности (асистиращи технологии); - Закупуване на модерно техническо оборудване за всички отдели и филиали на УБ.