Senior Lecturer PhD Galina Ivanova Nikolova

University e-mail: g.nikolova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: galina.nicolova@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7751-1680

Research and artistic activity


Publications


2024

2023

2022

2021

2020

2010

2008

2007

2006

Participation in Projects


Ключови компетентности – изследователска среда – академично развитие – устойчиво институционално качество (Популяризиране на научноизследователската дейност на академичния състав на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор)

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Проектът дава възможност на преподавателите и докторантите от катедра „Предучилищна педагогика“, както и на студентите, изучаващи предучилищна педагогика, да развият своята научна и изследователска компетентност чрез участие в международни научни форуми и популяризиране на резултатите от изследователската дейност в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор. Ориентиран е към гарантиране на устойчиво институционално качество като защитена амбиция на академичното звено – част от ВТУ и от Европейското образователно пространство. Фокусиран е върху подкрепа на иновативни изследвания и подпомагане на кариерното развитие на млади учени като споделена отговорност в академичната общност с визионерски хоризонт към развитие на висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене, съобразено със световните и националните образователни традиции и приоритети. Резултативността му е обусловена от придобития опит от предходни три проекта, приключили успешно чрез публикуване на 8 статии в научно списание (Web of Science), 17 статии в чуждестранни списания и 10 доклада в научни сборници.
Целта на настоящия проект е да се осъществи подкрепа на академичния състав на катедра „Предучилищна педагогика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за участие в международни научни форуми и публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор с фокус огласяване на резултативи, свързани с актуализиране качеството на образователните услуги, предоставяни във ВУЗ, в контекста на активната дигитална трансформация на образованието. Задачи: - Сформиране на научноизследователския екип; - Проучване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор; - Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи; - Извеждане на система от критерии за разработване на статиите; - Подготовка и участие в международен научен форум; - Осъществяване на публикационна дейност; - Мониторинг на дейностите по проекта.

Изграждане на капацитет за академична устойчивост на Катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор (ИКАР – Институционална Култура за Активно Развитие # млади учени)

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Популяризиране на научни постижения в международни научни форуми и публикации в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор.
• Утвърждаване на научноизследователския екип от утвърдени и млади учени; • Разширяване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор; • Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи; • Извеждане на система от критерии за разработване на статиите; • Подготовка и участие в международен научен форум; • Реализиране на публикационна дейност; • Мониторинг на дейностите по проекта.