Assoc. Prof. PhD Mariana Mateeva Petrova

University e-mail: m.petrova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: mm_p@abv.bg, 0886842129
Facebook: petrova.mariana
Skype: petrova.mariana
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1531-4312

Research and artistic activity


Information Systems, Management of IT processes, project and services, Information security, E-government, E-commerce, E-marketing

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Participation in Projects


Компютърни престъпления и информационна сигурност

ръководител
27.6.2008 г. - 1.12.2008 г.
Цели на проекта:


Е-правосъдие, Е- управление и информационна сигурност

ръководител
28.4.2009 г. - 1.12.2011 г.
Цели на проекта:


Интегрирано електронно обслужване за гражданите и бизнеса

ръководител
10.4.2013 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
• извеждане на преден план обществената значимост на е-услуги (ЕАУ); • изследване технологиите за предоставяне ЕАУ в България и Русия; • сътрудничество с КузГТУ, привличане на професионалисти от практиката. • привличане към научно-изследователска работа на асистенти, докторанти и студенти чрез участия в национални и международни научни форуми.

Е-гласуване - технологии, иновации и предизвикателства

10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Изследване регулираните от правото обществени отношения, свързани с организацията и функционирането на изборния процес и в частност на е-гласуване като начин на упражняване на избирателното право. 2. Изясняване принципите на избирателното право и правната му регламентация, чрез проследяване историята и опитите за въвеждане на е-гласуване в България. 3. Изследване технологиите и организацията на е-гласуване и отчитане на изборните резултати в Европа. 4. Изследване законодателна уредба, касаеща е-гласуване в България и Европа.

Уеббазирана платформа за периодичните електронни издания на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Ръководител
28.6.2016 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
- извеждане на преден план обществената значимост на електронните периодични издания на ВТУ; - привличане към научно-изследователска работа на асистенти, докторанти и студенти.

Изграждане на портал на периодичните електронни издания на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

24.4.2015 г. - 1.12.2015 г.
Цели на проекта:
Извеждане на преден план на обществената значимост на електронните периодични издания на ВТУ; Привличане към научно-изследователска работана асистенти, докторанти и студенти.

Изследване на възможностите за създаване на виртуален образователен клъстер във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

28.6.2016 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Целта на изследователския проект е да се проучат възможности и установят допирни точки и общност между отделни направления и специалности във ВТУ, с оглед привеждането на образователния процес в унисон със съвременните изисквания на пазара на труда и практическата реализация на студентите от бакалавърска и магистърска ОКС: Изграждане на единна стратегическа аналитична рамка на ниво университет и направления, респективно факултети и катедри относно възможностите за интегриране на образователния процес; Подбор и изграждане на система от инструменти, адаптирани към нуждите на всяко конкретно направление с оглед на интегриране към образователния процес на практически аспекти при отчитане на интердисциплинарността чрез анализ на спецификата на връзките в модела на организационно-методически отношения; Осигуряване на възможности за адаптиране към образователния процес на добрите практики от реализиралите се вече студенти; Постигане на сътрудничество между ВТУ и фирми и други обществени организации относно постигане на по-добра конкурентоспособност;