Assoc. Prof. PhD Mariana Mateeva Petrova

University e-mail: m.petrova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: mm_p@abv.bg, 0886842129
Facebook: petrova.mariana
Skype: petrova.mariana
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1531-4312

Research and artistic activity


Information Systems, Management of IT processes, project and services, Information security, E-government, E-commerce, E-marketing

Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Participation in Projects


Компютърни престъпления и информационна сигурност

ръководител
27.6.2008 г. - 1.12.2008 г.
Цели на проекта:


Е-правосъдие, Е- управление и информационна сигурност

ръководител
28.4.2009 г. - 1.12.2011 г.
Цели на проекта:


Интегрирано електронно обслужване за гражданите и бизнеса

ръководител
10.4.2013 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
• извеждане на преден план обществената значимост на е-услуги (ЕАУ); • изследване технологиите за предоставяне ЕАУ в България и Русия; • сътрудничество с КузГТУ, привличане на професионалисти от практиката. • привличане към научно-изследователска работа на асистенти, докторанти и студенти чрез участия в национални и международни научни форуми.

Е-гласуване - технологии, иновации и предизвикателства

10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Изследване регулираните от правото обществени отношения, свързани с организацията и функционирането на изборния процес и в частност на е-гласуване като начин на упражняване на избирателното право. 2. Изясняване принципите на избирателното право и правната му регламентация, чрез проследяване историята и опитите за въвеждане на е-гласуване в България. 3. Изследване технологиите и организацията на е-гласуване и отчитане на изборните резултати в Европа. 4. Изследване законодателна уредба, касаеща е-гласуване в България и Европа.

Уеббазирана платформа за периодичните електронни издания на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Ръководител
28.6.2016 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
- извеждане на преден план обществената значимост на електронните периодични издания на ВТУ; - привличане към научно-изследователска работа на асистенти, докторанти и студенти.

Изграждане на портал на периодичните електронни издания на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

24.4.2015 г. - 1.12.2015 г.
Цели на проекта:
Извеждане на преден план на обществената значимост на електронните периодични издания на ВТУ; Привличане към научно-изследователска работана асистенти, докторанти и студенти.

Изследване на възможностите за създаване на виртуален образователен клъстер във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

28.6.2016 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Целта на изследователския проект е да се проучат възможности и установят допирни точки и общност между отделни направления и специалности във ВТУ, с оглед привеждането на образователния процес в унисон със съвременните изисквания на пазара на труда и практическата реализация на студентите от бакалавърска и магистърска ОКС: Изграждане на единна стратегическа аналитична рамка на ниво университет и направления, респективно факултети и катедри относно възможностите за интегриране на образователния процес; Подбор и изграждане на система от инструменти, адаптирани към нуждите на всяко конкретно направление с оглед на интегриране към образователния процес на практически аспекти при отчитане на интердисциплинарността чрез анализ на спецификата на връзките в модела на организационно-методически отношения; Осигуряване на възможности за адаптиране към образователния процес на добрите практики от реализиралите се вече студенти; Постигане на сътрудничество между ВТУ и фирми и други обществени организации относно постигане на по-добра конкурентоспособност;

Изграждане на иновативен център за специализирано обучение в дигитална среда във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, учебен корпус 4

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Европейската рамка за дигитална компетентност на преподавателите DigCompEdu се фокусира върху знанията и уменията на педагогическите специалисти и извежда като приоритет цифровите компетенции за организиране на съвременен образователен процес чрез подходящи дейности, технологии и ресурси. Основна цел на проекта е да се осигури съвременна технологична база за научни изследвания и специализирано обучение на педагогически кадри в трите степени на образованието - ОКС бакалавър, ОКС магистър и ОНС доктор. Специализираната техническа обезпеченост ще включва: мобилни компютъра и периферия (за всяко устройство), камера за създаване на видеоуроци, VR очила, микрофон и тонколони, скенер. Интерактивна дъска и графичен таблет са осигурени от други проекти. Изграждането на дигитални умения и компетенции гарантират знания и способности, за да се прилагат цифровите технологии като инструмент за създаване, използване, оценяване и споделяне на съдържание с помощта на ИТ и интернет.
1. Изграждане на високотехнологична инфраструктура в учебен корпус 4 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за научни изследвания и специализирано обучение в дигитална образователна среда на бъдещи педагогически специалисти и специализанти. 2. Обучаване на студенти, докторанти и педагогически специалисти да проектират и създават интерактивни образователни инструменти чрез иновативни и креативни технологии за усъвършенстване на дигиталната култура и компетентност. 3. Извършване на научни и експериментални изследвания, свързани с: - работа с различни форми и видове информация; - учене с ресурси и технологии (които се превръщат в интелектуален партньор); - решаване на проблеми, конструиране, проектна работа и проучване; - преживяване по време на учебните дейности. 4. Реализиране на пилотна задача с конкретни технологии и селектирана целева група.