Assoc. Prof. PhD Sergey Rumyanov Radukanov

University e-mail: s.radukanov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: s.radukanov@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4279-1109

Research and artistic activity


Publications


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Participation in Projects


Прилагане и трансфер в практиката на иновативен научен инструмент за оценка на селските райони

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към апробиране, тестване и прилагане в практиката на иновативен изследователски инструмент за селските райони – разработена методология E-SMART. Проектът предвижда надграждане на научните резултати от проект „Социално-икономически компас на селските райони“, в рамките на който бе разработена методология за оценка и анализ на селските райони. Проучването на селските райони на България бе извършено в контекста на негативните демографски тенденции и нарастващи социални рискове, което насочи изследователския екип до идеята за създаване на действащ инструментариум с практическо приложение за подпомагане на административния капацитет на селските райони и възможности за бъдещото им развитие. Проектът е интердисциплинарен, включващ 14 водещи изследователи и учени от две професионални направления на ВТУ: изследователи от ПН 3.8 „Икономика“ от катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения“ и 3.4 Социални дейности – Катедра „Организация и методология на социалните дейности“. В проекта са включени 8 учени, 5 докторанти и 5 студенти, които ще имат възможност за участие в научни изследвания с висока добавена социално-икономическа стойност. Практическата полза от проекта е тестване и трансфер в практиката на иновативната методология като научен резултат, въвеждане на интерактивен информационен модел за приложение с цел идентифициране на възможности и потенциални сценарии за развитие селските райони.
Основна изследователска цел на проекта е внедряване и трансфер в практиката на иновативна методология за оценка на селските райони, както и разработване и предлагане на иновативен апробиран модел/приложение за подобряване на социално-икономическата сигурност. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните изследователски задачи: ? Разработване и прилагане на методика за трансфер на иновативна методология E-SMART в селските райони ; ? Апробиране на научен резултат от проект „Социално-икономически компас на селските райони в България“ в две общини от селските райони; ? Развитие на изследователски капацитет за дефиниране на рискове и възможностите за развитието на селските райони с приложение за местните власти и местните общности в селските райони; ? Тестване и валидиране на приложение и внедряването му за разработване на иновативни учебни дисциплини в областта на социално-икономическото развитие на селските райони; ? Провеждане на научно събитие „Агропредприемачество и иновации в селските райони в България – перспективи и предизвикателства“ за представяне на резултатите сред заинтересовани институции и партньори; ? Проучване и подготвена документация за регистрация на методология E-SMART като полезен модел; ? Повишаване на компетентността на участващите преподаватели и докторанти в областта на прилагането на европейските политики в България, както и насърчаване на изследователи да предлагат мерки за справяне с многопластовите структурни и социално-икономически проблеми в селските райони.

Социално-икономически компас на селските райони в България

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към разработване на изследователски инструмент с наименование „Социално-икономически компас на селските райони“ за проучване на селските райони на България в контекста на развитието им по време на пандемията от Ковид – 19 при справяне с нарастващи социални рискове и възможности за бъдещото им развитие. Проектът е интердисциплинарен, включващ 14 водещи изследователи и учени от две професионални направления на ВТУ: изследователи от ПН 3.8 „Икономика“ от катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения“ и 3.4 Социални дейности – Катедра „Организация и методология на социалните дейности“. В проекта са включени 8 учени, 6 докторанти и 4 студенти, които ще имат възможност за участие в научни изследвания с висока добавена социално-икономическа стойност. Практическата полза от проекта е въвеждане на иновативен изследователски инструмент за провеждане на социално-икономически изследвания за идентифициране на рискове и възможности за развитие на селските райони и минимизиране на негативните последици от Ковид-19.
Основна изследователска цел на проекта е генериране на интердисциплинарни научни изследвания в областта на развитието на селските райони и съпътстващата ги социална несигурност, обострени от пандемията с Ковид – 19, както и разработване и предлагане на иновации за подобряване на социално-икономичесата сигурност. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните изследователски задачи: ? Разработване на методология за изследване на актуалните социално-икономически рискове в селските райони свързани с пандемията от Ковид-19; ? Разработване и апробиране на изследователски инструмент „Социално-икономически компас на селските райони в България“; ? Предлагане на мерки за изглаждане на социални рискове сред населението от селските райони; ? Развитие на изследователски капацитет за дефиниране на рискове и възможностите за развитието на селските райони с приложение за местните власти и местните общности в селските райони ? Тестване и валидиране на интерактивен обучителен модул и внедряването му за разработване на иновативни учебни дисциплини в областта на социално-икономическото развитие на селските райони; ? Провеждане на кръгла маса „Социално-икономически компас на селските райони в България – перспективи и предизвикателства“ за представяне на резултатите сред заинтересовани институции и партньори; ? Повишаване на компетентността на участващите преподаватели и докторанти в областта на прилагането на европейските политики в България, както и насърчаване на изследователи да предлагат мерки за справяне с многопластовите структурни и социално-икономически проблеми в селските райони.