PhD Radina Ivo Bozhilova

University e-mail: radina.bozhilova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: radina_bojilova947@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Participation in Projects


Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел да продължи започналото през 2019 г. дигитално архивиране и сканиране на редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1649 до 1878 г., специализирани материали към ИБИК на ВТУ, на научна литература, свързана с изследователския и образователния процес, както и да прехвърли процеса към личните дарителски колекции от филиалните библиотеки в Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. Библиотеката на ВТУ е единствената извънстолична университетска библиотека (УБ), която разполага със специализиран софтуер за дигитализация. В Информационно-образователния център за дигитализация, създаден по проект, от 2019 г. се сканират и архивират дигитално две от колекциите, принадлежащи на фонда на УБ – със старопечатни издания (повече от 290) и ръкописна сбирка с османски документи от XVII–XVIII в. В трите филиални библиотеки са обособени лични дарителски колекции на: Стефан Дичев, Христо Вакарелски, Магда Христодулова (ИФ); Нестор, епископ Смоленски, проф. Тотю Коев, проф. д-р Любен Прашков (ПБФ); проф. Иван Гълъбов, проф. дфн Пеньо Русев, Йордан Вълчев (ФФ). Дигитализирането на научната периодика 1878–1 900 г. и личните дарителски колекции, което ще улесни достъпът на повече изследователи до тези ценни издания и ще подпомогне научноизследователския и образователния процес във ВУ, е в съответствие със Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и е реална възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: -Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ на регионално, национално и европейско ниво чрез реализиране на проект за продължаване процеса на дигитализиране на фонда на ЦУБ и ФБ към съответните факултети, което е част от научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност на ВУ. -Подобряване и целеви промени във внедрената система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специализирани материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. -Разширяване на екипа от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. -Дигитализиране изцяло на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания (1649–1878 г.) и на научната периодика 1878–1900 г. с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. -Дигитализиране на части от личните дарителски колекции на ФБ на Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. -Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. Осигуряване на техническа възможност за перманентното дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и Националното хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация.

Повишаване на показателите за научна активност чрез провеждане на международна научна конференция, отпечатване на сборник с доклади, стимулиране и подпомагане на докторанти, млади и изявени учени от ВТУ за участия в други научни прояви и за публикации в рецензирани и реферирани издания.

член
19.4.2022 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е да допринесе за изграждане на по-тесни и ползотворни международни контакти, както и за подобряване на видимостта на научната продукция на докторанти, млади учени и преподаватели от ВТУ у нас и в чужбина. Смятаме, че реализацията на проекта ще допринесе за промяна на настоящата ситуация и ще доведе до повишаване на видимостта на научната продукция на докторанти, младите и изявени учени от ВТУ.
Общите изследователски цели на проекта са насочени към ефективна комуникация на резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация, следват Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г., и са в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията в научното поприще, от една страна, спомага за създаване на възможности за ефективни партньорства с екипи, работещи по сродна проблематика от страната и чужбина, както и за подпомагането на интердисциплинарния характер на научните изследвания, а от друга страна – има ключова роля при създаването на публичност и повишаване на осведомеността на обществото относно свързаните с науката теми, аргументи, и научни открития. Специфичните цели на проекта отговарят на условията за работа в дигитална среда, за повишаване на качеството и за ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области, съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025), и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. Специфична цел на настоящия проект е стимулиране на международното сътрудничество и интеграция в областта на историята, социологията, антропологията и политическите науки чрез значим международен форум и издаване на сборник с докладите на участниците. Сред целите на проекта е стимулиране на участието на докторанти, млади и утвърдени учени в международни прояви и на тяхната публикационна активност в реферирани и рецензирани издания чрез осигуряване на такса за правоучастие и на специализиран превод на английски език, руски или друг език. Немаловажна специфична цел е също осъществяване на информационна и консултантска дейност, насочена към преподаватели и докторанти от ВТУ и повишаване на параметрите по индекс на цитируемост и публикуване на статии в научни списания и други издания, които се реферират в Scopus, Web of Science и други престижни научни платформи.