Valya Minkova Dimitrova

University e-mail: valya.dimitrova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: vminkova_1961@abv.bg
Facebook: Valia Dimitrova
Skype: valka.jordanova
ORCID:

Research and artistic activity


Participation in Projects


Подобряване възможностите за научноизследователска дейност на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез оптимизиране дейността на Университетска библиотека

Член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение е необходимостта от оптимизиране дейността на Университетска библиотека чрез поредица от практически и теоретични стъпки, пряко свързани с новите технологии и динамиката на съвременната информационна среда, които биха допринесли за подобряване възможностите за научноизследователска дейност на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на нуждите на образователния процес. Проектът е в съответствие с националните и европейски нормативни документи, съвременната образователна парадигма и Стратегията за развитие на научноизследователската дейност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2023–2027 г.), които извеждат на водещи позиции изискването за развитие и обогатяване на професионалния профил на съвременния библиотекар в отговор на навлезлите нови технологии и динамиката на съвременната информационна среда. Разширяване на електронните ресурси и достъпа до световните електронни бази данни налага, от своя страна, периодично провеждане на обучителни семинари за ефективното им използване и подобряване информационната компетентност както на служителите на Университетска библиотека, така и на потребителите – студенти, докторанти и преподаватели. В контекста на настъпилите глобални промени в дигиталната хуманитаристика, една от основните цели на разработения проект е повишаване на квалификацията и подобряване качеството на обслужване чрез обучения в областта на библиотечно-библиографското и информационното обслужване, което има пряка връзка с удовлетворяване на образователните и научноизследователски изискванията на студентите, докторантите и научно-преподавателския състав на ВТУ. Обновяването на наличните компютри и необходими софтуерни продукти е другата стратегическа цел на проекта, която в немалка степен предопределя и успешното реализиране на цялостната концепция за оптимизиране на информационно-библиотечната дейност. Така изведените цели, поставят като приоритетни следните основни задачи: - да стимулира и подкрепя професионалните усилия и на библиотечно-информационните специалисти; - използване и прилагане на иновативни технологии и съвременни библиотечни системи, които имат пряко отношение към съвременните изисквания на професията; -разработена професионална образователна програма, надграждаща ключовите знания и компетенции, която ще подпомогне професионалното развитие на библиотекарите; - приемственост и диалог между различните поколения библиотекари – научни работници и практикуващи професията, който да гарантира дълготрайност на постигнатите резултатите.
Основната цел на проекта е да разработи синергичен модел за професионално-практически компетентности на библиотечно-информационните специалисти. За целта е необходимо внедряването на иновативни подходи с помощта на които Университетската библиотека ще може да отговаря на нуждите на различните категории потребители (студенти, специализанти, докторанти, постдокторанти, преподаватели и др.). Изследователски цели и задачи са обособени в два модула: 1.Теоретичен – базиран на проучване на световните тенденции и постижения в областта на библиотечно-информационните науки на световно и национално ниво. Резултатите ще доведат до усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите съвременните научни тенденции. – 2. Практически – базиран на практически занятия в областта на библиотечно-информационното и библиографско обслужване, работа с дигитални библиотеки и световни наукометрични бази данни; организация и управление на информационните ресурси и др. Прилагането на иновативните технологии ще допринесе за оптимизиране и ефективност на дейностите в Университетската библиотека. В края на обучението се издава сертификат за частично придобити компетенции въз основа на проведен тест. Чрез сертификата библиотечно-информационните работници доказват своите компетентности в професията.

Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение са предстоящата шестдесета годишнина на ВТУ и на Университетската библиотека и нейното тържествено честване. Служителите на УБ през годините винаги са се стремили към постигането на максимална оперативност, адекватност и пълнота при библиотечното и научно-информационното обслужване на академичния състав, студентите, докторантите, специализантите и служителите на ВТУ, както и на външните потребители. Реализацията на планираните по проекта действия и дейности е важна стъпка към цялостната реорганизация, модернизация и интеграцията на информационно-библиотечна дейност в Университета. Изпълнението на проекта ще допринесе за по-тясното обвързване на информационно-библиотечната дейност с академичната общност и с потребителите / читателския поток – студенти (бакалаври, магистри, Еразъм студенти, докторанти), специализанти, преподаватели, гост-лектори и ще съдейства за развитието на Университета като образователен, научен, културен и информационен център на основа на традициите, добре работещите до момента практики, но и с въвеждането на иновативни технологии и софтуерни продукти.
Основни цели и задачи: - Повишаване на качеството и ускоряване на технологичното развитие на УБ съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - Предоставяне на качествен и бърз достъп до наличната литература във фонда на УБ на изследователите и на обществеността; - Дългосрочно създаване на дигитални колекции за съхраняване на книжния фонд на УБ и подпомагане на научните изследвания на учени от различни отдели на знанието; - Разширяване на колекцията от обучителни семинари, насочени към студентите, докторантите и преподавателите от ВТУ; - Обмяна на опит с водещи регионални и университетски библиотечни центрове; - Модернизация и оптимизация на информационно-библиотечната дейност в УБ чрез подобряване на технологичните и софтуерни възможности; - Разширяване на международните контакти на УБ; - Отбелязване на 60-годишнината от създаването на УБ с организирането на научен форум (кръгла маса „Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование“), изложба, пътуващ семинар, провеждане на интервюта с бивши служители на УБ и като част от честванията за 60-годишнината на ВТУ; - Публикуването на подготвения през 2020-2022 г. сборник „Дигитализация, библиотеки, образование и наука“, който е резултат от успешно приключили предходни проекти на УБ; - Продължаване на дейностите по проекта „Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)“, реализиран през 2021 г. - Решаване на проблема с цитируемостта в контекста на събирането на наукометрични данни в национален мащаб; - Осигуряване на информационни ресурси и услуги за студенти със специални образователни потребности (асистиращи технологии); - Закупуване на модерно техническо оборудване за всички отдели и филиали на УБ.

Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел да продължи започналото през 2019 г. дигитално архивиране и сканиране на редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1649 до 1878 г., специализирани материали към ИБИК на ВТУ, на научна литература, свързана с изследователския и образователния процес, както и да прехвърли процеса към личните дарителски колекции от филиалните библиотеки в Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. Библиотеката на ВТУ е единствената извънстолична университетска библиотека (УБ), която разполага със специализиран софтуер за дигитализация. В Информационно-образователния център за дигитализация, създаден по проект, от 2019 г. се сканират и архивират дигитално две от колекциите, принадлежащи на фонда на УБ – със старопечатни издания (повече от 290) и ръкописна сбирка с османски документи от XVII–XVIII в. В трите филиални библиотеки са обособени лични дарителски колекции на: Стефан Дичев, Христо Вакарелски, Магда Христодулова (ИФ); Нестор, епископ Смоленски, проф. Тотю Коев, проф. д-р Любен Прашков (ПБФ); проф. Иван Гълъбов, проф. дфн Пеньо Русев, Йордан Вълчев (ФФ). Дигитализирането на научната периодика 1878–1 900 г. и личните дарителски колекции, което ще улесни достъпът на повече изследователи до тези ценни издания и ще подпомогне научноизследователския и образователния процес във ВУ, е в съответствие със Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и е реална възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: -Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ на регионално, национално и европейско ниво чрез реализиране на проект за продължаване процеса на дигитализиране на фонда на ЦУБ и ФБ към съответните факултети, което е част от научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност на ВУ. -Подобряване и целеви промени във внедрената система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специализирани материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. -Разширяване на екипа от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. -Дигитализиране изцяло на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания (1649–1878 г.) и на научната периодика 1878–1900 г. с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. -Дигитализиране на части от личните дарителски колекции на ФБ на Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. -Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. Осигуряване на техническа възможност за перманентното дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и Националното хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация.

Създаване на информационно-образователен център за дигитализация към информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

26.3.2019 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране и сканиране на стари печатни издания и специални материали към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и научна литература, пряко свързана с образователния процес. Фондът на най-старите редки и ценни издания, които библиотеката на ВТУ съхранява, наброява повече от 250 старопечатни книги и около 20 периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г. С цел да се осигури и улесни достъпът на повече изследователи до неговите ценни издания, както и те да бъдат съхранени, се налага цялостната му дигитализация. Основни акценти:-Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали.- Дигитализиране на фонда от старопечатни книги и периодични издания, притежание на УБ. - Осигуряване на техническа възможност за перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни.- Възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство – проектноориентирана дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране; дигитализация, възлагана от външни потребители и дигитализация, свързана с публично-частни партньорства (напр. с издателства, Europeana, библиотеки и др.).
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на инфраструктурен проект за създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, който да допринесе за развиване на научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност. - Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. - Създаване на широк екип от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. - Дигитализиране на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г., притежание на библиотеката на ВТУ, с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. - Осигуряване на техническа възможност за предстоящото перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и за тяхното индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.