Prof. PhD Maria Ivanova Ivanova

University e-mail: m.ivanova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: ivanova.vtu@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2021

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1991

Participation in Projects


Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа

19.3.2012 г. - 19.2.2014 г.
Цели на проекта:
Повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към реализация в научната сфера.
- Подобряване на условията на работа за докторанти, постдокторанти и млади учени; - Разширяване на възможностите за кариерно развитие на докторантите, постдокторантите и младите учени във ВТУ; - Предоставяне на условия и възможности на докторантите, постдокторантите и младите учени за разширяване на познанията им в конкретната научна област чрез осигуряване на достъп до специализирана информация; - Насърчаване на мобилността и комуникацията между младите учени чрез организиране и провеждане на научни форуми и конференции; - Подпомагане на младите учени при изработването на научни публикации в международно признати издания.

Конфесинално и мултиетично съжителство на православни, котолици и мюсюлмани в Северна България

ръководител
27.6.2008 г. - 1.12.2009 г.
Цели на проекта:


Традиция и съвременност в развитието на българската народна култура

ръководител
26.7.2010 г. - 1.12.2011 г.
Цели на проекта:


Националните граници (интердисциплинарно проучване и преподаване)

10.4.2013 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Основната цел на проекта е развитие на междудисциплинарните хуманитарни изследвания и университетското преподаване, посветени на динамиката на границите на България. Тя се осъществи чрез обмен на методология и знания, разработване и прилагане на изследователски стратегии в рамките на съвместна работа на екип от утвърдени преподаватели, асистенти, докторанти и студенти, в рамките на двугодишна научна програма.

Динамика на балканската чаршия

9.4.2014 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
Изследователските цели на предложения проект са следните: 1. Проучване и обработка на наличните исторически и етнологични изследвания по проблемите на балканската чаршия; 2. Провеждане на теренни изследвания в Р Македония - гр. Скопие, Охрид, Струга и Битоля; 3. Провеждане на теренни изследвания в Гърция - гр. Солун и Драма; 4. Провеждане на теренни изследвания в Турция - гр. Истанбул; 5. Организиране на научна кръгла маса, която да представи събраните исторически сведения и теренни етнографски материали на широката научноизследователска и студентска общност във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; 6. Осъщетвяване на издателска дейност, която да обобщи и представи научноизследователските резултати от проекта.