Assoc. Prof. PhD Stefan Penchev Yordanov

University e-mail: s.yordanov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

Participation in Projects


Епохи

Член
28.9.2020 г. - 28.5.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел осигуряване на качествено издаване на списание „Епохи” през 2020 – 2021 г. Насочен е към осъществяването на дейности, свързани с организационното, техническото и информационното обезпечаване на списанието, което следва трайна политика за издаването на оригинални, стойностни и съвременни публикации с резултати от изследвания в областта на историята, географията, етнологията, археологията, теорията и практиката в сферата на образованието и в други близки области на научното познание.
– постигане на по-високо качество и научна разпознаваемост в средите на международната академична и научна общност на публикациите в списание „Епохи” и повишаване на научния му престиж; – ускоряване на приключването на процеса на привеждане на показателите на списание „Епохи” в съответствие с изискванията за индексирането му в престижната база данни Web of Science. Във връзка с това, до момента списанието е преминало предварителен мониторинг от страна на представители на Clarivate Analytics за България; – подобряване на научноизследователската работа и развитието на академическия състав с оглед повишаване на акредитационните показатели на Историческия факултет в това отношение.

Издаване на качествени и конкурентноспособни научни издания – Подготовка и издаване на том XXVII, книжки 1 и 2 за 2019 година, на списание „Епохи“

Ръководител на екипа
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели да осигури пълноценната подготовка и издаване на годишното течение на списание "Епохи" за 2019 година. Списание „Епохи” е официално издание на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. То е предназначено за широк кръг читатели – научни работници, преподаватели, студенти и др. и цели да съдейства за научното развитие в областта на историята, географията и сходните на тях науки, както и на теорията и практиката на образованието в горепосочените области. Изискванията към публикуваните в списанието материали отговарят на високите критерии на световните стандарти за научните издания в областта на хуманитаристиката. Списание „Епохи“ е реферирано и индексирано в ERIH Plus, ResearchBib,CEEOL, DRJI, WorldCat, General Impact Factor, ROAD Directory, Open Academic Journals Index, Electronic Journals Library, ESJI, Rootindexing, MIAR, International Citation Index и Google Scholar.
1. Подготовка и издаване на висококачествена научна периодика (в направленията, застъпени в ИФ) в рамките на том XXVII (2019) на списание "Епохи".

Подпомагане на виртуализацията и интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Актуалността на проекта се обуславя от световните процеси на интернационализация на научно-изследователската работа. Това налага научната продукция на ВТУ да стане още по-видима, като се индексира, реферира и представи в международни бази данни и социални мрежи. Проектът цели подобряване и развитие на съответното хардуерно и софтуерно обезпечаване на редакционните колегии и на издателството на ВТУ.
Целите на проекта са: 1. Софтуерно и хардуерно подпомагане на издателската база и редакционните колегии. 2. Обучение на редакционните колегии за извършване на дейностите по виртуализацията и интернационализацията на периодичните издания на ВТУ. 3. Подготовка на изданията на ВТУ за индексиране, рефериране и представяне в международни бази данни и социални мрежи.

Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология: Предистория на модерната демокрация

ръководител
26.7.2010 г. - 1.12.2010 г.
Цели на проекта:


Потестарно-политическа етнология и история. Антропологичният подход към миналото на балкано-анатолийския район в древността

ръководител
27.6.2008 г. - 1.12.2008 г.
Цели на проекта: