Assoc. Prof. PhD Hristina Valentinova Gergova

University e-mail: h.gergova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: hrisi_gergova@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Participation in Projects


НИЕ и образователните иновации

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел да се проучат иновативни модели и практики в сферата на предучилищното и училищното образование с оглед обогатяване знанията и опита на студентите – бъдещи детски и начални учители относно иновациите и ролята им за повишаване качеството на обучението. На база осъществени проучвания сред заинтересовани страни – експерти от РУО, директори и учители на образователни институции в община Плевен – ще се проучат прилаганите иновации (по смисъла на чл. 38, ал. 7 и чл. 70, ал. 3 от ЗПУО) в някои образователни институции, които оказват благоприятно влияние върху качеството на обучението и допринасят за по-пълно постигане на образователните цели. Проучването ще се осъществи от преподаватели и студенти от Педагогическия колеж и събраната информация ще се систематизира и популяризира сред студентите с цел обогатяване на тяхната методическа подготовка и повишаване на уменията им за разработване и реализиране на иновативни идеи и подходи в бъдещата педагогическа дейност.
Цел: Проучване, систематизиране и анализ на иновации, които се прилагат в детските градини чрез иновативни програмни системи и в иновативните училища, и включване на систематизираната информация в набора от учебни ресурси за студентите. Задачи: 1. Проучване и описание на иновацията, прилагана в съответното училище или характеристика на иновативната програмна система на конкретната детска градина; 2. Систематизиране на събраната информация, класифициране на иновациите съобразно техния характер и област на приложение; 3. Осигуряване на възможности за ефективно използване на систематизираната информация за нуждите на професионалната подготовка на студентите от педагогическите специалности – актуализиране на учебно съдържание, популяризиране чрез публикации и представяне пред по-широк кръг заинтересовани страни.

Учителят (не) е Google

Ръководител на екипа
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел да се изследва състоянието на образователната среда с особен фокус дигиталната, която подготвя бъдещите детски и начални учители, както и средата, в която те намират професионална реализация. На база осъществени проучвания сред заинтересованите страни – експерти от Регионално управление на образованието, директори на образователни институции в област Плевен, студенти и възпитаници на Педагогическия колеж – ще се направи анализ на тази среда, за да се идентифицират проблемни зони и дефицити, които оказват неблагоприятно влияние върху кариерното развитие на новоназначените учители. Въз основа на анализа ще се направят препоръки и предложат конкретни дейности за оптимизиране на средата с оглед повишаване, от една страна, качеството на професионалната подготовка на бъдещите учители с фокус върху дигиталните умения, и, от друга – осигуряване на условия за по-нататъшно развитие на компетентностите в условия на съвременната дигитална образователна реалност.
задачи: - изследване на образователната среда с особен фокус дигиталната чрез проучване сред заинтересованите страни – потребители на кадри в лицето на ръководствата на училища и детски градини в област Плевен, студенти и възпитаници на Педагогическия колеж; - анализ на получените данни за идентифициране на фактори и причини в академичен контекст, които ограничават бъдещите учители да придобият компетентности, съответстващи на актуалните изисквания; - анализ на причините, затрудняващи ефективната педагогическа дейност на новоназначените учители при обучение в електронна среда, и ограничаващи използването от тях на дигитални ресурси, както и създаването на такива; - разработване на предложения, имащи за цел да подпомогнат академичната общност и ръководствата на образователните институции да направят необходимите подобрения, съдействащи за ефективната подготовка и реализация на учителите.

Инфраструктурен Модулен ПРОект за ВИзуализация на дигитален урок и изследване на неговата оптимиЗАЦИЯ - ИМПРОВИЗАЦИЯ

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проект ИМПРОВИЗАЦИЯ ще подпомогне решаването на задачи, свързани с качеството на провежданите методически и научно-практически изследвания, от една страна, а от друга – ще подобри качеството на методиката на преподаване от страна на студентите в условията на интердисциплинарно обучение в образователните институции по време на практическите дейности. Създаването на модулни дигитални уроци ще осигури достъп до разнообразни методически подходи, които ще дадат пряко отражение при прилагането на компетентностния подход в учебния процес. Това от своя страна ще доведе до повишаване капацитета на институцията в академичен, методически и технологичен аспект в процеса на обучението и ще осигури разработване на гъвкави учебни програми и достъп до информационни образователни източници в съществуващата вече е-платформа МУДЪЛ, които да бъдат използвани за научно-практически, изследователски, учебни и методически цели от страна на студенти и преподаватели.
Целта на проект ИМПРОВИЗАЦИЯ е чрез разработването и филмирането на модулни дигитални уроци/ситуации да се повиши дигиталната компетентност на преподавателите в академичен, организационен, методически и технологичен аспект, като се решат 4 основни задачи: Определяне на предметите и образователните направления, които да бъдат филмирани като модулни дигитални ресурси за обучение на студентите; Филмиране на модулни дигитални уроци, включващи връзки към външни ресурси, и разработване на задания и курсове към технологичната платформа ИНТЕРИОР; Актуализиране на учебното съдържание в учебните програми с оглед обучаемите да имат достъп до допълнителни методически ресурси при прилагането на компетентностния подход; Популяризиране на резултатите относно ефективността от приложението.

ИНфраструктурна ТЕхнологична платформа за Развитие, Изследвания, Обучение и Реализация – ИНТЕРИОР

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проект „ИНТЕРИОР” представя идея за подобряване качеството на провежданите научно-практически изследвания, тяхната разпознаваемост и публичност, от една страна, а от друга - подобряване качеството на преподаване и обучение на студентите чрез създаване и развитие на Т-платформа за публикуване на резултати от научни изследвания и осигуряване на достъп до различни образователни канали и ресурси. Това от своя страна ще доведе до повишаване капацитета на Педагогическия колеж в академичен, организационен, методически и технологичен аспект и ще осигури допълнително разработване на гъвкаво учебно съдържание, достъп до информационни образователни източници, които трайно да бъдат използвани за научно-практически, изследователски, учебни, обучителни и методически цели от страна на студенти и преподаватели и постоянно актуализирани.
Целта на проект „ИНТЕРИОР” е чрез Т-платформа за управление на научно-изследователската дейност и обучение да се повиши капацитета на Педагогическия колеж в академичен, организационен, методически и технологичен аспект, като се решат 4 основни задачи: Проучване и анализ състоянието на технологичната образователната среда във висшето образование; Инсталиране и конфигуриране на Т-платформа за управление на научно-изследователската дейност и обучението, включваща връзки към външни ресурси за проведени изследвания, публикуване на текстови и илюстративни материали и ресурси; инструменти за оценяване; възможност за обратна връзка, разработване на задания и курсове; Организиране и провеждане на обучения за преподаватели за работа в технологична среда; Разработване на учебно съдържание, в което обучаемите публикуват резултати от изследвания, участват в кооперативни и индивидуални форми на работа, споделят допълнителни ресурси и информационни източници.