Senior Lecturer PhD Ilmira Miroslavova Ilieva

University e-mail: i.ilieva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: ilmirailieva@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2023

2022

2020

2019

2018

Participation in Projects


Стимулиране на научноизследователската и художественотворческата дейност на докторантите и младите изследователи чрез академичните достижения на изявени учени от Великотърновския университет

член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
- Разгръщане на научноизследователската дейност на ВТУ с фокус към обучаваните български и чужди граждани в докторски програми и утвърждаване престижа на институцията на национално и международно ниво. - Разширяване състава на участниците в ежегодната общодокторантска конференция с чуждите докторанти на ВУ и утвърждаването ? като традиционна форма на академичен диалог по дискусионни научни проблеми. - Разгръщане на международната дейност на ВТУ чрез разширяване на контактите с представители на други академични общности у нас и в чужбина. - Разработване на съвместна дългосрочна програма за сътрудничество между всички звена във ВУ, които са свързани с обучението на докторанти. - Подпомагане на издателската дейност на ВТУ чрез подготовка и публикуване на кн. VI на ежегодно издание със заглавие „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Провокиране интереса на български и чужди постдокторанти и студенти (бакалаври и магистри) към екипна научноизследователска работа и изява. - Допълване на вече създадения през 2023 г. архив на научноизследователските достижения на ВТУ като част от отбелязването на 60 години от създаването на висшето училище с достижения на художественотвроческата дейност на изявен учен от Университета. - Отваряне на ново поле за изява на международната дейност на ВТУ чрез разширяване на контактите със студенти (магистри и бакалаври), докторанти и постдокторанти от други академични общности у нас и в чужбина, както и със социалните групи на учениците и членовете на българската диаспора в чужбина. - Създаване на възможност за разработване на съвместна програма за сътрудничество между всички звена във ВТУ, които са свързани с иновативното обучение на студентите и докторантите. -Създаване на ново поле за развитие и на издателската дейност на ВТУ чрез участие в подготовката и публикуването на албум с непубликувани илюстрации от значим учен на висшето училище. - Провокиране интереса на български и чужди граждани, запознали се с пътуващата изложба и придружаващите я компактдиск и албум, да се обучават в бакалавърските и магистърските програми на ВТУ.

Стимулиране на научноизследователската и художественотворческата дейност на докторантите и младите изследователи чрез академичните достижения на изявени учени от Великотърновския университет

Член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е част от усилията на ВТУ за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм за изява на докторантите на висшето училище и за осигуряване на самостоятелното им участие като група с научноизследователски потенциал в националното и международното изследователско пространство. То е и своеобразно продължение на реализирания през 2023 г. проект, свързан с тържественото отбелязване на 60 години от създаването на Великотърновския университет и със съхраняването на паметта за научните достижения и откритията на изявени учени от висшето училище (проф. дин Казимир Попконстантинов). Идейното обединяване на два, на пръв поглед разнопосочни проекта ще даде възможност за осъществяването на приемственост между поколенията, ще утвърди авторитета на ВТУ като институция с изключителен научноизследователски и художественотворчески потенциал, ще превърне Университета в център и движеща сила не само на научни, но и на културни и социални иновационни процеси на регионално, национално и европейско ниво. Основни акценти: – Включване на научноизследователския и художественотворческия потенциал и на постдокторантите на ВТУ в дейностите на проекта; – Обучение, осигуряване на условия за провеждане на научни изследвания и международна изява на докторантите. –Провеждане на Шестата общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ след утвърждаването ? през изминалите пег години като ежегоден научен форум. –Публикуване на кн. VI от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. – Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към международната изява на обучаваните във ВУ докторанти и постдокторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията освен в страната и в чужбина. –Довършване и пускане в работен режим на дигиталната информационна платформа за докторантите на ВТУ. – Представяне на значима личност от академичната общност на ВТУ чрез нейните научни и художественотворчески постижения с неппреходна стойност за българската и световната наука. – Съхраняване на достиженията от научната и художественотворческата дейност на значим учен и преподавател от ВТУ (проф. Никола Хаджитанев), което ще позволи да се оформи архив на научноизследователската и художественотворческата памет на висшето училище, а чрез средствата на електронните медии и другите комуникационни канали той да се популяризира в страната и в чужбина и по този начин да се привлекат още български и чужди граждани за обучение във ВТУ. – Осигуряване на приемственост и възстановяване на историческата връзка с първосъздателите на Великотърновския университет, популяризиране на тяхното научноизследователско и художественотворческо наследство и сред социални групи извън рамките на научната общност, като например учениците и членовете на българската диаспора в чужбина.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти и постдокторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на дигитална информационна платформа за академичен диалог между докторантите, обучавани във ВТУ, и постдокторантите. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Шестата общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, превод на статиите в сборника на английски език, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Вземане на doi за всички статии от сборника и за самия сборник. -Привличане на повече студенти и постдокторанти в екипа. -Поддържане на създадените по предходните проекти контакти с академичните общности на ВУ и научните институти на ниво докторанти не само в Европа. -Изработване на рол-банери на винил, които да представляват пътуващата изложба и да отразяват най-значимите художественотворчески постижения на изявения учен. -Заснемане на 20-минутен филм за проф. Никола Хаджитанев и записването му на CD. -Подбиране на непубликувани илюстрации върху популярни литературни произведения, за да подготви албум от най-значимите произведения на учения, който да бъде издаден като книжно тяло. -Превод на английски и руски език на обширната въведителна студия към албума и анотациите към отделните публикации. -Подготовка и отпечатване на албума в Университетското издателство. -Установяване на контакти с академичните общности на висши училища, научни институти и друг тип организации не само в България, но и в Европа, за да потвърдят приемането на пътуващата изложба.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и неговите докторанти в полето на дигиталната хуманитаристика

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е част от усилията на ВТУ за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм за изява на докторантите на ВТУ и за осигуряване на самостоятелното им участие като група с научен потенциал в международното изследователско пространство. Основни акценти: -Осигуряване на условия за провеждане на изследвания и за международната изявата на докторантите. –Провеждане на Петата общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ след утвърждаването й като ежегоден научен форум. -Публикуване на кн. V от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. -Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към международната изява на обучаваните във ВУ докторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията освен в страната и в чужбина. -Довършване и пускане в работен режим на дигиталната информационна платформа за докторантите на ВТУ.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на дигитална информационна платформа за академичен диалог между докторантите, обучавани във ВТУ. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Петата общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, превод на статиите в сборника на английски език, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Вземане на doi за всички статии от сборника и за самия сборник. -Привличане на повече студенти и постдокторанти в екипа. -Поддържане на създадените по предходните проекти контакти с академичните общности на ВУ и научните институти на ниво докторанти не само в Европа.

Докторантите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в международното изследователско пространство – публикационна активност и участие в международни научни прояви

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е основано на идеята за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм за изява на докторантите на ВТУ – български и чужди граждани. В центъра на проекта са докторантите – български и чужди граждани и начините за осигуряване на самостоятелната им изява като група с научен потенциал в международното изследователско пространство. Основни акценти: –Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и международната изявата на докторантите. –Провеждане на Четвърта общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ след утвърждаването й като ежегоден научен форум. –Публикуване на кн. IV от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. –Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към международната изява на обучаваните във ВУ докторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията освен в страната и в чужбина.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на традиционна платформа за академичен диалог между докторантите, обучавани във ВТУ. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Четвърта общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, превод на статиите в сборника на английски език, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. -Осигуряване на възможност за поддържане на контактите с академичните общности на ВУ и научните институти на ниво докторанти не само в Европа.

Комуникация на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Комуникацията на резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация е в основата на прилагането в проектното предложение на Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Комуникацията на науката, от една страна, спомага за създаване на възможности за ефективни партньорства с екипи, работещи по сродна проблематика от страната и чужбина, както и подпомагането на интердисциплинарността на разработките, а от друга страна – има ключова роля при създаването на публичност и повишаването на осведомеността на обществото относно свързаните с науката теми, научни открития и аргументи. Същевременно тя допринася за засилване на ролята на научните резултати в полза на решаването на икономически и социални въпроси и предизвикателства. Комуникацията на науката в условията на дигитална среда и отворен достъп, с основен обект – научната периодика на ВТУ, е предпоставка за качество и ускорено развитие на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г. и е в изпълнение на Политиката за развитие на ВТУ, утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, в частта на свързаността и установяване на партньорства, както и развитието на научната дейност.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: - В условията на дигитална среда и отворен достъп повишаване на качеството и ускоряване на развитието на научните изследвания в приоритетните научни области съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.; - На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съгласно утвърдената редакционна политика на научните списания на ВТУ; - Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, и (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg). - Разпространение на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); - Създаване на публичност на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация. - Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетско издателство на ВТУ в панаири на книгата и изложения на научна литература, научни форуми и др.

Популяризиране на новосъздадения механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите – български и чужди граждани, обучавани във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е основано на идеята за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм, които да компенсират малкия брой специализирани форуми за научна изява и анонсиране на постиженията на докторантите от ВТУ, с внимание към чуждите докторанти, обучавани във висшето училище (ВУ). В центъра на проекта са докторантите – български и чужди граждани, обучавани във ВУ – и начините за осигуряване на самостоятелната им изява като група с научен потенциал. Основни акценти: –Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. –Провеждане на Трета общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и утвърждаването й като ежегоден научен форум чрез включване на чуждите граждани, обучавани в докторските програми на ВУ. –Публикуване на кн. III от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. –Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията в страната и чужбина.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на традиционна платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във ВТУ. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Трета общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. -Осигуряване на възможност за поддържане на контактите с академичните общности на ВУ и научните институти от Европа на ниво докторанти.

Периодичните научни издания на ВТУ – платформа за разпространение на качествено научно знание

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Подпомагане на интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Индексиране и рефериране на „VTU Review”, “Медии и комуникации на 21 век“ и „Визуални изследвания“ в CEEOL, на „Проглас“, „VTU Review” и “Медии и комуникации на 21 век“ в MLA (ModernLanguageAssociation), на „Социално-икономически анализи“ в DOAJ (DirectoryofOpen Access Journals) и подготовката на всички списания за индексиране в престижната библиографска и реферативна база данни Web of Science; присвояването на DOI (DigitalObjectIdentifier) на публикуваните материали; подобряването на техническите възможности на Издателството на ВТУ и осигуряване на необходимите ресурси за издаване на периодичните издания.

Утвърждаване на създадения механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение лежи идеята за реализиране на дейности, свързани със създаване на устойчив механизъм по компенсиране липсата на специализирани форуми за научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В центъра на проекта са поставени докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начините за осигуряване на тяхната самостоятелна изява като група с научен потенциал. Основни акценти: – Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. – Провеждане на Втора общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и във връзка с утвърждаването й като ежегоден научен форум. – Публикуване на втория брой от възстановения „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, който се утвърждава като специализирано издание на младите учени. – Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти и утвърждаване престижа на институцията.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма и платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни и междууниверситетски проекти, изследвания и публикации. - Организиране на Втора общодокторантска научна конференция във ВТУ, която да се превърне в традиционен форум за перманентна изява на младите учени. - Изработване на сборник с материалите от форума и публикуването му във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти от Балканите, Централна и Източна Европа на ниво докторанти.

Създаване на устойчив механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение лежи идеята за реализиране на дейности, свързани със създаване на устойчив механизъм по компенсиране липсата на специализирани форуми за научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В центъра на проекта са поставени докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начините за осигуряване на тяхната самостоятелна изява като група с научен потенциал. Основни акценти: - Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. – Провеждане на Първа общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и утвърждаването й като ежегоден научен форум. – Възстановяване на издавания във ВТУ през 80-те години Аспирантски сборник със заглавие „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. – Публикуване на Докторантския сборник в реферирани бази данни и утвърждаването му като специализирано издание на младите учени. - Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти и утвърждаване престижа на институцията.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма и платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни и междууниверситетски проекти, изследвания и публикации. - Организиране на Първа общодокторантска научна конференция във ВТУ, която да се превърне в традиционен форум за перманентна изява на младите учени. - Изработване на сборник с материалите от форума и публикуването му във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти от Балканите, Централна и Източна Европа на ниво докторанти.