Assoc. Prof. PhD Yuliana Stoyanova Doshkova-Todorova

University e-mail: doskova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: -
Facebook: -
Skype: -
ORCID:

Research and artistic activity


Theory of Programming Languages, Web Design, XML, Semantic Web, Discrete geometry

Publications


2022

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

Participation in Projects


Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и алгоритми, обработката на данни и адекватната подготовка на специалисти в тези области

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Цел и задачи на изследването. 1. Получаване на нови научни резултати относно: - Нови алгоритми за специфични задачи б областта на програмирането; - Изследване на нестандартни алгоритми и структури от данни; - Изследване на специфичните нужди на ИТ бизнеса от софтуерни решения; - Промени в обучението по програмиране, софтуерни технологии и дизайн във връзка с адекватната подготовка на ИТ специалисти; - Алгоритмични и програми решения на проблеми от областта на дискретните структури. 2. Привличане към научно-изследователска работа на млади асистенти, докторанти и студенти; 3. Създаване на научен семинар „Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и компютърните алгоритми” с участие на студенти, докторанти, преподаватели, учени и специалисти с международен авторитет. 4. Публикуване на значими резултати в списания, на семинари и конференции.

Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
„Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението” е проект в областта на софтуерното инженерство и обучението в тази област. Разработките в сферата на софтуерното инженерство са изключително актуални, а при наличието на специалност „Софтуерно инженерство“ във ВТУ – и жизнено необходими. Научното развитие на преподавателския състав в тази посока е от изключителна важност не само за повишаване ерудицията на участниците и съответно качеството на учебния процес, но и като необходимо условие да бъдем адекватни партньори с ИТ бизнеса, за да продължим, задълбочим и разширим плодотворното сътрудничество със софтуерни компании, които да се ангажират собразованието в ИТ сферата, какъвто пример вече имаме са компания „Програмиста“. Предложният проект има за цел не само получаване на резултати от научни иаследвания, публикувани в реномирани реферирани и индексирани издания, но и приобщаване на бизнеса към образованието и съотве
• Получаване на нови научни и практически резултати относно: – Изследване на перспективни модели на софтуерни процеси за разработка на малки, до средно големи информационни системи; – Възможности за комбиниране на дейности от няколко процеса с цел получаването на нови модели, по-ефективни за конкретни типове информационни системи; – Проучване на възможностите на съвременните инструменти и среди за проектиране и програмиране от гледна точка както на използването им в ИТ индустрията, така и в обучението. – Проследяване на развитието на езиците за програмиране и програмните парадигми. Възможности за мултипарадигмено програмиране; – Изследване на структури и бази от данни, подходящи за реализиране на различни видове информационни системи; – Проучване на конкретни нужди на ИТ бизнеса от софтуерни разработки; – Възможности за мащабиране на гъвкави методи с цел прилагането им в разработката на облачни приложения; – Разработване на информационни системи и модули, подпомагащи качествен

Иновативни методологии за разработване на софтуер – изследвания и приложения

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът цели научно изследване на прилагането на съвременни методологии за разработка на софтуер и определянето на подходящите методологии за различните видове информационни системи. Допълнителна цел е интегриране на получените резултати в учебния процес и научното развитие на преподавателския състав в тази посока. Това е от изключителна важност за повишаване ерудицията на участниците и съответно качеството на учебния процес, а също и необходимо условие за адекватно партньорство със софтуерни компании, заинтересовани от образованието в ИТ сферата. Актуалността на научните разработки в сферата на софтуерното инженерство е несъмнена, а практическото им прилагане е важна характеристика на съвременното информационно общество. Приоритет на проекта е публикуването на получените резултати от научните изследвания в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of Science.
• Получаване на нови научни резултати относно: - Комбиниране на дейности и добри практики от различни методологии и изследване на влиянието им върху качеството на софтуерния продукт; - Експериментиране с реорганизация на дейностите в софтуерните процеси; - Изследване на структури от данни, подходящи за реализиране на различни видове информационни системи; - Специфични аспекти при приложението на дискретни структури в разработването на информационни системи; - Прилагане на схеми за споделяне на общ ключ и реализация на Oblivious transfer модули в съвременните системи и технологии за информационна сигурност. • Привличане към научно-изследователска работа на млади асистенти, докторанти и студенти; • Създаване на научен семинар по темата на проекта с участието на студенти, докторанти, преподаватели, учени и специалисти с международен авторитет; • Публикуване на значими резултати в реферирани списания с импакт фактор и други специализирани издания.

Проект „Мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове“

Научен изследовател
20.7.2018 г. - 20.7.2020 г.
Цели на проекта:
По проекта се подкрепя разработването на процесна иновация–мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове. Технологията представлява клъстерна група от високо мащабируеми софтуерни механизми и инструменти, създадени с цел извършване на ефективен мониторинг на компютърни мрежи на институционални потребители в големи организационни структури, т.е. мрежи, които обединяват от 100 000 до над милион хардуерни устройства. Важна част от клъстерната група са модулите за Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, в чиито ядра са заложени специфични математически алгоритми със софтуерна имплементация. Концепцията за технологията е разработена изцяло на базата на анализ на наличните технологии в световен мащаб за осъществяване на непрекъснат мониторинг над поточни данни от информационни масиви, постъпващи, извличани или прихващани в реално време от много голям брой софтуерни и хардуерни източници.
Изпълнението на проекта ще доведе до разработка на технология, попадаща в обхвата на 2 приоритетни направления на ТО на ИСИС "ИКТ и информатика". Основно направление: -Big Data, Grid and Cloud Technologies Вторично направление: -уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти Иновацията е уеб-базирано клауд решение, което ще се предлага като инструмент/технология за ефективен мониторинг върху софтуерно-хардуерни мрежи. Изпълнението на проекта води до разработване на иновация, отговаряща на TRL 6 – технологията ще бъде тествана в среда на потенциален клиент и детектираните грешки-коригирани.

Изграждане на система за повишаване на показателите (количествени и качествени) на преподавателите и докторантите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в научноизследователската и художественотворческата дейност

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Динамиката в развитието на информационните системи и технологии налага да се обръща все повече внимание на средствата и възможностите за тяхното проектиране и реализиране. Също така, постигнатите научни и художественотворчески резултати трябва лесно да придобиват публична известност, което предполага изграждане и внедряване на съвременни информационни системи, автоматизиращи рутинните дейности в тази област
Обособяват се следните направления на дейностите, обвързани с общото повишаване на научноизследователските показатели: трансфериране на наукометричните данни на преподавателите и докторантите в националната информационна база НАЦИД; създаване на система за подпомагане на публикационната дейност в издания в SCOPUS и WoS, като част от изграждането на нова цялостна е-платформа, касаеща проектната дейност. Тези направления предопределят и изследователските цели на проектното предложение. 1. Изграждане на информационен механизъм, касаещ наукометричните данни (изследователски задачи: изграждане на е-система за трансфериране на данни към НАЦИД; разработване на софтуер за проследяване и съхраняване на протоколите за оригиналност на текста) 2. Изграждане на е-платформа за проектната дейност на ВТУ (изследователски задачи: система за представяне на всички проекти на университета с информация за ключовите параметри на всеки проект; информационно унифициране с раздел „Проектна дейност“ в НАЦИД)

Тенденции в развитието на математиката и математическото образование в България

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към организационно и финансово подпомагане на 51. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ), която ще се проведе в Трявна през април 2022 г. при домакинство на секция „Великотърновски университет“. На този значим научен форум на българските математици си дават среща водещи и начинаещи математици, учители по математика и информатика и изявени ученици. Очакваме срещите с тях да доведат до мотивация на преподавателите и докторантите от факултет „Математика и информатика“ към активизиране на научната, публикационната и презентационната им дейност. Домакинството на такъв форум неизменно води до издигане на авторитета на домакина, а в случая на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ като научен център както по математика и информатика, така и за подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационни технологии.
(1) Финансова и научна подкрепа на докладите, дискусиите и другите дейности, свързани с работата на конференцията. (2) Представяне на доклади, свързани с тенденциите в обучението и по-точно със СТЕМ обучението. (3) Усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите на преподаватели, докторанти и студенти от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” чрез участие в предвидените дискусии. (4) Изследване на новите тенденции в математиката и обучението по математика в България и по света.